"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analysfördjupning - miljöarkeologi, 15 hp

Engelskt namn: Environmental archaeology - methodological specialisation

Denna kursplan gäller: 2022-06-13 och tillsvidare

Kurskod: 1AR085

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljöarkeologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-11

Innehåll

Kursen ger möjlighet till fördjupad metodkunskap inom ett miljöarkeologiskt  undersökningsområde eller analyskomplex. Det kan innebära specialisering inom exempelvis arkeobotanik, insektsanalys, geoarkeologi eller arkeometri (beroende på tillgänglig lärarkompetens). Detta innefattar studier av grundläggande arbeten och tillämpningar inom området. Genom praktiska övningar, med handledda analysarbeten i lab samt ett eget, problembaserat  projektarbete övas färdigheterna inom det valda området.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat anges nedan efter vart och ett av momenten 
 
Moment 1. Analysmetodik (7,5 hp) 
Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse: 
- uppvisa väsentligt fördjupade kunskaper om grunderna inom valt specialiseringsområde.  Det kan gälla exempelvis olika typer av provtagning, provhantering, bestämningsarbeten, materialkategorier, efterbehandling, presentations-/dokumentationsteknik, databaser och utrustning. 
- uppvisa fördjupad förståelse för det valda specialiseringsområdets roll i ett historiskt perspektiv och inom det nutida arkeologiska sammanhanget 
 
Färdighet och förmåga: 
- kritiskt granska hur metoder inom specialiseringsområdet tillämpats tidigare vad gäller problemlösning 
- formulera ett eget exempel där tekniker och metoder inom det valda specialiseringsområdet används för att lösa problem 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
-visa god förmåga till källkritiskt tänkande 
- argumentera för eller emot tillämpningen av det valda specialiseringsområdet. 
 
Moment 2.  Analysfördjupning - eget arbete (7,5 hp) 
Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse: 
-visa väsentligt fördjupade kunskaper inom specialområdets olika delar 
-visa insikter i specialområdets roll i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 
 
Färdighet och förmåga: 
-självständigt undersöka, sammanställa, tolka och presentera analysdata på ett lättbegripligt och överskådligt sätt 
- uppvisa förmåga att integrera och använda kunskaper inom specialområdet vid 
problemlösning  
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
-visa insikter om specialiseringsområdets möjligheter och begränsningar 
-visa förmåga att kunna göra systematiska, vetenskapliga och kritiska analyser

Behörighetskrav

Univ.: Kandidatexamen och 60 hp kurser på avancerad nivå i miljöarkeologi, eller motsvarande. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen på bägge momenten bedrivs som fältarbeten, laboratoriearbeten och litteraturstudier. Praktiska övningar kan förläggas i samband med institutionens seminariegrävningar eller på annan arkeologisk undersökningsplats. Laboratoriearbetena görs under handledning på Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå universitet. Litteraturstudier redovisas individuellt eller i grupp/seminarieform. 

Kursmaterialet kommer i huvudsak att tillhandahållas via en kurssajt på vår webbplattform. 

På masternivå förväntas studenten visa ett kritiskt tänkande, analytiska färdigheter och en social interaktionsförmåga som motsvarar de krav som ställs inom studier på avancerad nivå. Förmågan att arbeta självständigt och att vara aktiv inom alla kursområden är grundläggande för inlärningsmiljön.

Examination

Moment 1. Muntlig och skriftlig tentamen 
Moment 2. Skriftlig rapport för det egna analysarbetet 
 
Kursen examineras genom aktivt deltagande i praktiska moment, en muntlig eller skriftlig tentamen samt en individuell slutredovisningsuppgift i form av en rapport.  

På de skriftliga proven ges ett av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Godkända betyg sätts på grundval av en samlad bedömning av prestationen vid seminarier och skriftliga tentor - för att få godkänt betyg krävs att alla delar av tentamen är minst godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd i de båda skriftliga uppgifterna. 

Studerande som godkänts får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg. För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.  
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Vid beviljande av en högskoleexamen får denna kurs inte kombineras med någon annan kurs som har ett liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten rådgöra med studierektor vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 24

Bibliografin är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kurslitteraturen väljs utifrån vald inriktning och i samråd med kurshandledare/lektor.