Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A för studerande på högskoleingenjörs- civilingenjörs- och naturvetarprogrammen, 7,5 hp

Engelskt namn: English A for Students on BSc and MSc Degree Programmes in Engineering and the Natural Science

Denna kursplan gäller: 2013-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 1EN010

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-10-17

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2012-10-05

Innehåll

Muntlig och skriftlig kommunikation.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande

- kunna uppvisa ett varierat aktivt ordförråd samt ett tillfredsställande talflöde
- i sin skriftliga produktion visa på kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver

Behörighetskrav

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

På kursen gäller obligatorisk närvaro där så är angivet (se respektive moment). obligatorisk. Termen 'obligatorisk närvaro' innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen, om inte särskilda skäl föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv snarast ta kontakt med undervisande lärare för instruktioner. Studenter som ej deltagit i föreskriven undervisning kan åläggas kompletterande redovisningar.

MOMENT 1 MUNTLIG KOMMUNIKATION 4,5 hp

Inriktning
Momentet omfattar olika slag av kommunikations-, uttals- och hörförståelseövningar, diskussioner samt muntliga presentationer som syftar till att utveckla de studerandes muntliga språkfärdighetsförmåga. Övningarna är baserade på material från de studerandes huvudsakliga fackområden.

Undervisning
Lektionsundervisning och gruppövningar. Obligatorisk närvaro.

Examination
- Kontinuerlig bedömning av de studerandes muntliga prestationer vid
lektionstillfällena.
- Individuell presentationsuppgift.
- Uttalsprov.


MOMENT 2 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION 3 hp

Inriktning
Momentet omfattar olika slag av grammatik-, översättnings- och skrivövningar som syftar till att utveckla de studerandes förmåga att korrekt uttrycka sig i skrift.

Undervisning
Lektionsundervisning och gruppövningar.

Examination
Inlämningsuppgifter samt skriftligt slutprov.

Examination

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle efter någon tid. Anmälan till omprov är obligatorisk.

Varje prov bedöms med någon av betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för erhållande av ett högre
betyg.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag om inte annat anges.

Studerande har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden anhålla om byte av examinator efter att två gånger ha underkänts i prov.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två
tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 84 Umeå.

Övriga föreskrifter

Kursen är huvudsakligen avsedd som en valbar kurs för studerande på högskole-, civil- och naturvetarprogrammen. Dessa har företräde vid ansökan till kursen.

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 3

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 1 Muntlig kommunikation

  Arbetsmaterial
  som tillhandahålls av institutionen :

 • Giltig från: 2013 vecka 30

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 1 Muntlig kommunikation

  Arbetsmaterial
  som tillhandahålls av institutionen :

  Moment 2 Skriftlig kommunikation

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 334 s. :
  ISBN: 91-40-61190-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2013 vecka 3

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 1 Muntlig kommunikation

  Arbetsmaterial
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Moment 2 Skriftlig kommunikation

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 334 s. :
  ISBN: 91-40-61190-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album