Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A1, nätkurs, 15 hp

Engelskt namn: English A1, Internet-based course

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1EN050

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-06-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Kursen omfattar följande fyra moment:

Moment 1 Kontrastiv grammatik (Contrastive Grammar), 4hp
Momentet syftar till att de studerande ska utveckla sin språkfärdighet genom att studera engelskans grammatik samt de viktigaste syntaktiska och morfologiska skillnaderna mellan engelska och svenska.

Moment 2 Kulturorientering (Cultural studies), 4 hp
Momentets syfte är att de studerande genom analyser av aktuella engelskspråkiga texter, t.ex. tidningsartiklar och TV-program, ska utveckla sin förmåga att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder.

Moment 3 Postkolonial litteratur (Postcolonial Literature), 4 hp
Modern engelskspråkig postkolonial litteratur sedd i ett globalt perspektiv samt dithörande kulturhistoria och litteraturkritik. Presentation av några enskilda författare samt analys och diskussion av ett antal representativa verk.

Moment 4 Textstruktur (Text Structure), 3 hp
Studium av olika slag av texter med fokus på det engelska språkets funktion och struktur. Analys av kännetecknande drag hos genrer och texttyper.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • kunna analysera samtida texter och produkter i syfte att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder.
 • illustrera och redogöra för grammatiska begrepp samt använda dessa i grammatisk analys

Färdighet och förmåga
 • använda grundläggande termer och begrepp i litterär analys
 • tolka och analysera ett urval postkoloniala skönlitterära texter från 1970-talet och framåt från olika delar av det brittiska samväldet ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv.
 • identifiera och beskriva specifika stilistiska drag som används i olika slag av texttyper samt kunna redovisa kännedom om nyanser i engelskt språkbruk.
 • beskriva grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan och med en hög grad av korrekthet kunna tillämpa denna kunskap i sin egen muntliga och skriftliga språkanvändning.
 • uppvisa i sin skriftliga produktion att han/hon förvärvat grundläggande kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver.
 • tolka och analysera kulturella texter (hämtade från områden som reklam, TV, film etc.) från kulturteoretiska perspektiv.
 • i tal och skrift redogöra för och diskutera kulturella texter på den stilnivå och med de grundläggande termer och begrepp uppgiften kräver.
 • uppvisa utvecklad muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa insikt om litteraturens roll i samhället.
 • självständigt söka information och utvärdera olika källors tillförlitlighet.
 • dra slutsatser om identitetsskapande i kulturella kontexter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Moment 1 Kontrastiv grammatik, 4hp
Självstudier, föreläsningar och grupparbeten. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Moment 2 Kulturorientering, 4 hp
Självstudier, föreläsningar och grupparbeten. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Moment 3 Postkolonial litteratur, 4 hp
Självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Moment 4 Textstruktur, 3 hp
Självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.
 

Examination


Moment 1 Kontrastiv grammatik, 4hp
Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten.

Moment 2 Kulturorientering, 4 hp
Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten.

Moment 3 Postkolonial litteratur, 4 hp
Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten.

Moment 4 Textstruktur, 3 hp
Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 11 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 

Övriga föreskrifter

Kursen ger tillsammans med Engelska A2, 15 hp, behörighet för kurser i engelska på B-nivå.

För att beslut om antagning till kursen ska gälla och för att den sökande ska kunna behålla sin plats krävs att han/hon registrerar sig på det sätt som anges i välkomstbrev.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Lexikon

Cambridge advanced learner's dictionary
3. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : 1699 s., [100 s.] :
ISBN: 978-0-521-88541-6 (hbk.) : £35.00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

Collins COBUILD advanced dictionary.
6. ed. : Boston, MA : Heinle Cengage Learning : c2009. : lxxvii, 1888 p. :
ISBN: 978-1-4240-2751-4 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

Macmillan English dictionary for advanced learners
Rundell Michael, Fox Gwyneth
2. ed. : Oxford : Macmillan Education : 2007 : xi, 1748 s. :
ISBN: 978-1-4050-2526-3 (hft. + CD-ROM)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 1 Kontrastiv grammatik

Estling Vannestål Maria
A university grammar of English : with a Swedish perspective
Second edition : Lund : Studentlitteratur : [2015] : 586 sidor :
ISBN: 9789144104997
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rekommenderade läromedel för självstudier

Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
Florby Gunilla, Fält Erik
4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
ISBN: 91-89154-35-5
Se bibliotekskatalogen Album

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : Cop. 1993 : 85 s. :
ISBN: 91-40-61539-1 ; 160:00
Se bibliotekskatalogen Album

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
ISBN: 91-40-61382-8
Se bibliotekskatalogen Album

Övergaard Gerd
Authentic English : grammar exercises
[Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2 Kulturstudier-Storbritannien och det brittiska samväldet

McDowall David
An illustrated history of Britain
Harlow : Longman : 1989 : 188 s. :
ISBN: 0-582-04432-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nätbaserade
texter :
Obligatorisk

Moment 3 Postkolonial litteratur

Emecheta Buchi
Second-class citizen
[New ed.] : Oxford : Heinemann : 1994 : 186 s. :
ISBN: 0-435-90991-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Woza Albert!
Mtwa Percy, Ngema Mbongeni, Simon Barney
London : Methuen drama : 1993 : 84 s. :
ISBN: 0-413-53000-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Roy Arundhati
The god of small things
London : Flamingo : 1997 : 339 s. :
ISBN: 0-00-655068-1 (1998, hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Noveller och poesi
i urval :
Obligatorisk

Information om ev. kompletterande material
ges av undervisande lärare :
Obligatorisk

Moment 4 Textstruktur

Simpson Paul
Stylistics : a resource book for students
London : Routledge : 2004. : xiv, 247 s. :
ISBN: 0-415-28104-0 (inb.) : £50.00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Information om ev. kompletterande material
ges av undervisande lärare :
Obligatorisk