Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Australian studies, nätkurs, 15 hp

Engelskt namn: Australian studies, internet-based course

Denna kursplan gäller: 2011-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1EN054

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-12-22

Innehåll

Denna kurs är inriktad på studier av Australien och dess innevånare i en global kontext från jämförande, interdisciplinära och postkoloniala perspektiv. Kursen behandlar litterära texter, populärkultur, folklore, samhälle, australisk engelska samt aboriginernas språk . Kursen ger studenter förutsättningarna för en djupare förståelse av Australien inför en vistelse där. Kursen omfattar följande 5 moment : Aboriginsk Folklore (3hp) Det australiensiska statsförbundet (The Commonwealth of Australia) (3hp) Språk i Australien (3hp) Australiensisk litteratur (3hp) Det moderna Australien (3hp)

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna Kunskap och förståelse - redogöra för och diskutera betydelsen av muntligt berättande för den australiensiska urbefolkningen. - redogöra för och diskutera typiska drag för koloniseringen av Australien samt viktiga processer i skapandet av det australiensiska statsförbundet - redogöra för aboriginernas position i samhället, historiskt sett och i nutid. - identifiera karaktäristiska drag i nutida australiensisk engelska - redogöra för typiska drag i aboriginernas språk samt beskriva språkens nuvarande situation - illustrera och redogöra för den samtida australiensiska självbilden som ett multikulturellt samhälle, särskilt som den framställs i media. - relatera valda verk i australiensisk litteratur till teman såsom tid, plats och samhällsutveckling. Färdighet och förmåga - tolka och analysera kulturella texter hämtade från områden som reklam, TV, film etc. - självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter. - dra slutsatser om kulturella identiteter och deras tillblivelse Värderingsförmåga och förhållningssätt - självständigt utvärdera olika källors tillförlitlighet.

Behörighetskrav

Eng B (Områdesbehörighet 2 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument. MOMENT 1 Aboriginsk folklore (3 hp) Innehåll Studium av ett urval av muntligt och materiellt aboriginskt berättande. Undervisning Självstudier och grupparbeten. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner. Examination Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten. MOMENT 2 Det australiensiska statsförbundet (The Commonwealth of Australia) (3 hp) Innehåll Studium av statsskick, samhällsförhållanden och institutioner i Australien fram till slutpunkten av ”the white Australia policy”. Undervisning Självstudier, föreläsningar och grupparbeten. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner. Examination Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter, samt skriftligt prov. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten. MOMENT 3 Språk i Australien (3hp) Innehåll Översiktligt studium av de aboriginska språken och deras typiska drag samt studium av aspekter av australiensisk engelska. Undervisning Självstudier och grupparbeten. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner. Examination Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten. MOMENT 4 Australiensisk litteratur (3 hp) Innehåll Fokus är modern australiensisk litteratur sedd mot landets historia, landskap och olika kulturer. Presentation av några enskilda författare samt analys och diskussion av ett antal representativa verk. Undervisning Självstudier, föreläsningar och grupparbeten. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner. Examination Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten. MOMENT 5 Det samtida Australien (3 hp) Innehåll Studium av aktuella engelskspråkiga texter i vid bemärkelse, t.ex. tidningsartiklar, TV-program, film och reklam som förmedlare av bilder av Australien som ett multikulturellt samhälle. Undervisning Självstudier och grupparbeten. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner. Examination Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten.

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken ”Examination” inom varje delmoment. Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Under¬känd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 9 högskolepoäng. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till prov och omprov är obligatorisk Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. 7. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultets¬nämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler återfinns i Tillgodoräknande¬ordning vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.