Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Shakespeare och den engelska renässansen, 7,5 hp

Engelskt namn: Shakespeare and the English Renaissance

Denna kursplan gäller: 2011-01-17 till 2016-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1EN056

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-12-14

Innehåll

Kursen behandlar drama och poesi från den engelska renässansen med tonvikt på William Shakespeare. Verken läses i förhållande till historiska och kulturella strömningar under perioden 1400–1650 ca. En central frågeställning är hur dessa renässanstexter har levt vidare och omtolkats fram till våra dagar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna Kunskap och förståelse - detaljerat redovisa centrala aspekter av den engelska renässanslitteraturen med tonvikt på verk av William Shakespeare - redogöra för, exemplifiera och diskutera relationen mellan viktiga tankefigurer under den engelska renässansen och den engelska samhällsutvecklingen 1400-1650 Färdighet och förmåga - självständigt tolka och analysera litterärt källmaterial - applicera moderna litteraturkritiska förhållningssätt (t ex genusteori och ekokritik) vid tolkningen av engelska renässanstexter - relatera till relevant forskning för att driva ett vetenskapligt argument - kommunicera tolkningar av engelsk renässanslitteratur på avancerad akademisk nivå Värderingsförmåga och förhållningssätt - kritiskt granska primärkällor dels som representanter för de kulturella kontexter där de ursprungligen producerades, dels i de kulturella sammanhang där de produceras och konsumeras idag - kritiskt granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

90 avklarade högskolepoäng i Engelska eller motsvarande. För tillträde till kursen måste samtliga 90 högskolepoäng vara helt avklarade. För att kunna bli antagen till kursen krävs att den sökande tidigare fullgjort introduktionskurs samt fördjupningskurs i engelskspråkig litteratur på universitetsnivå, eller motsvarande. Alternativt 90 avklarade högskolepoäng i Litteraturvetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning och seminariediskussioner. Den studerande förväntas närvara vid samtliga seminarietillfällen och aktivt delta i diskussioner samt utföra givna muntliga och skriftliga arbetsuppgifter. Närvaro vid all undervisning är obligatorisk. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid lektioner, seminarier etc. om inte särskilda skäl föreligger. Studerande som inte deltagit i föreskriven undervisning åläggs kompletterande redovisning. Vid frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Examination

Examination sker kontinuerligt. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i seminariediskussioner och grupparbeten samt utförda muntliga och skriftliga arbeten. Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Under¬känd. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultets¬nämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler återfinns i Tillgodoräknande¬ordning vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.