Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etnologi B, 30 hp

Engelskt namn: Ethnology B

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1ET001

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-12-29

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-08-31

Innehåll

Kursen utgör en fördjupad orientering om aktuell etnologisk kulturforskning och kulturanalytiska perspektiv och metroder. Den syftar till att öva färdigheter i genomförande av en vetenskaplig undersökning med fokus på kvalitativa insamlingsmetoder och bearbetning av etnologiskt primärmaterial. Kursen består av fyra moduler: 1) Aktuella kulturstudier, 2) Teori och analysmetoder, 3) Etnologiskt fältarbete, 4) Skriftlig uppgift, 4)

Modul 1.   Aktuella kulturstudier, 7.5 hp
Contemporary Cultural Studies
Modulen fördjupar kunskap om kulturanalytiska forskningsinriktningar med utgångspunkt i kulturbegreppet och ett urval etnologiska studier.  Detta sker genom studentens eget val, inläsning och bearbetning av aktuell litteratur, vilken presenteras och diskuteras i muntlig och skriftlig form.

Modul 2.  Teori och analysmetoder, 7.5 hp
Theory and Method
Modulen behandlar aktuella internationella teoribildningar, aktuella analysmetoder och betydelsen av kulturella representationer i såväl text som bild.

Modul 3. Etnologiskt  fältarbete, 7.5 hp
Fieldwork
Modulen behandlar kvalitativa insamlingsmetoder och de praktiska sidorna av etnologiska forskningsprocesser i form av fältarbete, genom insamling och bearbetning källmaterial. Stor vikt läggs vid källkritik, reflexivitet och etiska frågor.

Modul 4. Skriftlig uppgift, 7.5 hp
Essay
Under modulen fullföljer studenten en mindre forskningsuppgift. Modulen syftar till att utveckla färdigheter i vetenskaplig problemformulering, bearbetning, analys och skriftlig presentation av forskningsmaterial i form av uppsats. Uppgiftens ämne och inriktning fastställs i samråd med lärares anvisningar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten uppvisa kunskap om
 • etnologins användning av internationella forskningsperspektiv
 • teori och analysmetoder inom aktuell etnologisk forskning
 • kvalitativa insamlingsmetoder, reflexivitet och etik
 • inriktningar inom aktuell etnologi
 • att formulera ett etnologiskt forskningsproblem
 • att samla/skapa, bearbeta och presentera ett etnologiskt forskningsproblem.
För godkänd modul 1 (Aktuella kulturstudier) ska studenten kunna:
 • redogöra muntligt och skriftligt för aktuell etnologisk forskning
 • uppvisa fördjupad kunskap och förståelse för kulturbegreppet
 • presentera sin egen forskning med hjälp av digitala presentationsverktyg.
För godkänd modul 2 (Teori och analysmetoder) ska studenten kunna:
 • redogöra för och uppvisa förståelse för teorier och analysmetoder som används inom kulturforskning
 • uppvisa kunskap i hur begrepp, teorier och analysmetoder kan tillämpas.
För godkänd modul 3 (Etnologiskt fältarbete) ska studenten kunna:
 • redogöra för kvalitativa insamlingsmetoder
 • diskutera och använda insamlingsmetoder, källkritiska aspekter och reflexivitet
 • diskutera etiska frågor i relation till kvalitativa metoder
 • genomföra ett etnologiskt fältarbete
 • formulera forskningsfrågor
 • bearbeta eget insamlat fältmaterial
För godkänd modul 4 (Skriftlig uppgift) ska studenten kunna:
 • uppvisa färdighet i vetenskaplig forskningsredovisning
 • självständigt skapa och genomföra en mindre forskningsuppgift
 • tillämpa sina kunskaper om teorier och analysmetoder på ett avgränsat etnologiskt problemområde
 • uppvisa goda färdigheter i vetenskaplig uppsatsskrivning.

Behörighetskrav

Univ: Etnologi A - kultur, berättelser, ritualer 30 högskolepoäng (eller motsvarande) med minst 22,5 hp avklarade.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning, självstudier och enskilda övningar. I de fall närvaro vid föreläsningar, seminarier och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. Den som inte är närvarande kan tilldelas ytterligare uppgifter.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmomentet modul 4 omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Litteratur-PM, muntliga presentationer i examinerande seminarium
Modul  2: Hemskrivning och uppsats-PM, seminarium
Modul  3: Fältrapport
Modul  4: Uppsats omfattande 15 A4-sidor. Ventilering och opponering på ett examinerande seminarium.

Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker på samtliga moment enligt graderna (VG) Väl Godkänd, (G) Godkänd eller (U) Underkänd.

På kursen som helhet ges betygen (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd eller (U) Underkänd. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på 3 av 4 moduler, inkluderat modul 4 (Skriftlig uppgift). Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra om examination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1ET003 Etnologi B nät 30 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Modul 1. Aktuella kulturstudier, 7,5 hp

För alla moduler gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

En lista på valbara studier delas ut i samband med kursstart.

Öhlander Magnus
Kulturbegreppet och isberget [Elektronisk resurs]
Stockholm : Vulkan förlag : 2019 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-182052
Obligatorisk

Modul 2. Teori och analysmetoder, 7.5 hp

Diskursanalys i praktiken
Börjesson Mats, Palmblad Eva
1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 224 s. :
ISBN: 978-91-47-08644-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Kultur : den flexibla gemenskapen
Hastrup Kirsten, Torhell Sven-Erik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 205 s. :
ISBN: 978-91-44-06799-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Många möjliga metoder
Fangen Katrine, Sellerberg Ann-Mari
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 305 s. :
ISBN: 978-91-44-07422-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Tillämpad kulturteori
Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
ISBN: 9789144110707
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

Modul 3. Etnologiskt fältarbete, 7.5 hp

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Berg Martin
Netnografi : att forska om och med internet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
ISBN: 9789144096810
Se bibliotekskatalogen Album

Många möjliga metoder
Fangen Katrine, Sellerberg Ann-Mari
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 305 s. :
ISBN: 978-91-44-07422-1
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 4. Skriftlig uppgift, 7.5 hp

I samråd med kursledare väljs litteratur som anknyter till uppsatsämne, ca 200 sidor.

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album