Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska C, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: Finnish C, Degree Assignment for Bachelor's Degree

Denna kursplan gäller: 2010-01-18 till 2017-01-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FI027

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2010-02-23

Innehåll

Introduktion i grundläggande vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande. Självständig undersökning av ett begränsat problem inom finsk språkvetenskap. Redovisning av uppgiften görs på svenska eller finska i ett examensarbete omfattande c:a 25 sidor med tillämpning av vedertagna forskningsprinciper för innehåll och teknisk utformning. Ämnesvalet sker i samråd med handledare.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande • med handledning kunna formulera en forskningsfråga och välja adekvat metod för insamling och analys av material; • kunna referera och kritisk granska sekundärlitteratur med anknytning till valt forskningsområde; • kunna analysera insamlat material och dra slutsatser; • kunna producera en kortare vetenskaplig uppsats på finska eller svenska som uppfyller gängse krav inom respektive forskningsområde vad beträffar metodik, terminologi samt notapparat.

Behörighetskrav

Univ: Finska B, 30 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Obligatoriska seminarieövningar inriktade på metodik (litteratursökning, problemformulering, materialsamling, utformning av vetenskapligt manuskript) och skriftlig framställning samt handledning i grupp och individuellt.

Examination

Bedömning av självständigt utfört examensarbete. Försvar av examensarbetet vid ett seminarium. Examensarbetet bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som underkänts får lämna in en reviderad version av sitt examensarbete för bedömning. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Litteratur

 • Giltig från: 2011 vecka 3

  Obligatorisk litteratur

  Litteratur väljs i samråd med handledare.

  Referenslitteratur

  Kankaanpää Salli
  Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas
  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : 2007 : 262 s. :
  ISBN: 978-952-5446-28-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska skrivregler
  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-08460-9
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2010 vecka 3

  Kurslitteratur väljs i samråd med handledare.

  Referenslitteratur

  Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas.2., korjattu painos. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisu 147. Tampere: Tampereen Yliopistopaino OY - Juvenes Print, 2007. Svenska skrivregler utgivna av Språkrådet. Stockholm 2008 eller senare.