Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska A, Textläsning, skriftlig kommunikation och realia, 15 hp

Engelskt namn: Finnish A, Texts, Written Communication and Culture

Denna kursplan gäller: 2019-01-07 och tillsvidare

Kurskod: 1FI055

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-10-30

Innehåll

I kursen ingår läsning och analyser av finskspråkiga texter av olika slag samt studier av Finlands historia, kultur och samhällsliv. Vidare ingår skriftliga övningar, egen fri skriftlig produktion och översättningsövningar.

Kursen är indelad i tre moment.
Moment 1. Textläsning (6 hp)
Läsning och analys av finskspråkiga texter ur språkvetenskapligt perspektiv. Träning i att på god finska sammanfatta och återberätta finskspråkiga texter med allmänt innehåll.

Moment 2. Skriftlig kommunikation och översättning (6 hp)
Skrivövningar av olika slag och egen fri skriftlig produktion på teman med bekanta ämnesinnehåll. Övning i att översätta svensk normalprosa till finska.

Moment 3. Realia (3 hp)
Studier av Finlands historia, kultur och samhällsliv.

 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse
•    redogöra för grundläggande fakta om Finlands historia, kultur och samhällsliv

Färdighet och förmåga
•    kunna sammanfatta innehållet i stilistiskt och genremässigt olikartade finskspråkiga texter
•    kunna analysera de lästa texterna ur olika perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;
•    kunna producera en text på finska som uppfyller textsortspecifika krav och är språkligt någorlunda korrekt;
•    i sin översättning från svenska till finska tillämpa kunskap om grundläggande finsk syntax, morfologi och idiomatik

 

Behörighetskrav

Univ: Minst 10 hp finska i intervallet 1-30 hp, i vilka ska ingå grammatik, eller Finska A, Finska för sverigefinska och finlandsvenska studerande I, 15 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/
 

Examination

Moment 1. Textläsning, 6 hp, examineras genom inlämningsuppgifter och ett nätbaserat prov.
Modul 1: Finskspråkiga texter, inlämningsuppgifter (2 hp)
Finnish texts, written assignments

Modul 2: Finskspråkiga texter, nätbaserat prov (4 hp)
Finnish texts, netbased test

Moment 2. Skriftlig kommunikation och översättning, 6 hp, examineras genom inlämningsuppgifter och ett nätbaserat prov.
Modul 3: Skriftlig språkfärdighet, inlämningsuppgifter (2 hp)
Written proficiency, written assignments

Modul 4: Skriftlig språkfärdighet, nätbaserat prov (4 hp)
Written proficiency, netbased test

Moment 3. Realia, 3hp examineras genom inlämningsuppgifter.
Modul 5: Realia (3 hp)
Social and cultural studies

Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter i moment 1 och 2 bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i moment 1 och 2 samt inlämningsuppgifterna i moment 3 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 8 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 2

  Moment 1. Textläsning, 6 hp

  Suomen mestari 3 : suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni, Päivärinne Sari, Udd Taija
  Helsinki : Oy Finn Lectura Ab : 2013 :
  ISBN: 978-951-792-568-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2013 eller senare: 320 s.

  Snellman Anja
  Syysprinssi
  [Ny upplaga] : Helsinki : Söderström : [2016] : 159 sidor :
  ISBN: 951041946X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2. Skriftlig kommunikation och översättning, 6 hp

  Suomen mestari 3 : suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni, Päivärinne Sari, Udd Taija
  Helsinki : Oy Finn Lectura Ab : 2013 :
  ISBN: 978-951-792-568-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2013 eller senare: 320 s.

  Obligatoriskt material på lärplattformen.

  Moemnt 3. Realia, 3hp

  Meinander Henrik
  Finlands historia : [linjer, strukturer, vändpunkter]
  Ny, rev. uppl. : Helsingfors : Schildts & Söderströms : 2014 : 329 s. :
  ISBN: 9789515233387
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://libris.kb.se/bib/16581730 Eller senare upplaga.

  Obligatoriskt material på lärplattformen.

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Moment 1. Textläsning, 6 hp

  Suomen mestari 3 : suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni, Päivärinne Sari, Udd Taija
  Helsinki : Oy Finn Lectura Ab : 2013 :
  ISBN: 978-951-792-568-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2013 eller senare: 320 s.

  Ytterligare obligatoriska texter (omkring 200 sidor) hämtas på lärplattformen eller internet.

  Moment 2. Skriftlig kommunikation och översättning, 6 hp

  Suomen mestari 3 : suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni, Päivärinne Sari, Udd Taija
  Helsinki : Oy Finn Lectura Ab : 2013 :
  ISBN: 978-951-792-568-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2013 eller senare: 320 s.

  Obligatoriskt material på lärplattformen.

  Moemnt 3. Realia, 3hp

  Meinander Henrik
  Finlands historia : [linjer, strukturer, vändpunkter]
  Ny, rev. uppl. : Helsingfors : Schildts & Söderströms : 2014 : 329 s. :
  ISBN: 9789515233387
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://libris.kb.se/bib/16581730 Eller senare upplaga.

  Obligatoriskt material på lärplattformen.

 • Giltig från: 2018 vecka 49

  Moment 1. Textläsning, 6 hp

  Suomen mestari 3 : suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni, Päivärinne Sari, Udd Taija
  Helsinki : Oy Finn Lectura Ab : 2013 :
  ISBN: 978-951-792-568-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2013 eller senare: 320 s.

  Ytterligare obligatoriska texter (omkring 200 sidor) hämtas på lärplattformen eller internet.

  Moment 2. Skriftlig kommunikation och översättning, 6 hp

  Suomen mestari 3 : suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni, Päivärinne Sari, Udd Taija
  Helsinki : Oy Finn Lectura Ab : 2013 :
  ISBN: 978-951-792-568-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2013 eller senare: 320 s.

  Obligatoriskt material på lärplattformen.

  Moemnt 3. Realia, 3hp

  Meinander Henrik
  Finlands historia : [linjer, strukturer, vändpunkter]
  Ny, rev. uppl. : Helsingfors : Schildts & Söderströms : 2014 : 329 s. :
  ISBN: 9789515233387
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://libris.kb.se/bib/16581730 Eller senare upplaga.

  Obligatoriskt material på lärplattformen.