Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska C, Språkvetenskap och litteratur, 15 hp

Engelskt namn: Finnish C, Linguistics and Literature

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1FI059

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-05

Innehåll

Fördjupning i standardfinskans syntax. Studium av finsk språkhistoria och av finska dialekter, talspråk och slang. Studium av finsk och sverigefinsk litteratur genom läsning och analys av skönlitteratur och sakprosa.

Kursen består av följande delar:

Grammatik (5 högskolepoäng)
Fördjupade studier av standardfinskans syntax.

Finskans växling och utveckling (5 högskolepoäng)
Studium av finsk språkhistoria, finska dialekter, talspråk och slang.

Skönlitteratur och sakprosa (5 högskolepoäng)
Studium av finsk och sverigefinsk litteratur genom läsning och analys av skönlitteratur och sakprosa.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
*    uppvisa fördjupade teoretiska kunskaper i finska språkets uppbyggnad och struktur;
*    uppvisa goda kunskaper om den språkhistoriska utvecklingen i finska;
*    uppvisa god kännedom om bakgrunden till nufinskans utveckling;
*    uppvisa god kännedom om språkliga drag, dialektala, talspråkliga och slangaktiga, som inte hör till standardfinska;

Färdighet och förmåga
*    kunna analysera syntaxen i finskspråkiga texter och redovisa resultaten på finska och därvid använda grammatisk terminologi;
*    kunna identifiera olika dialekter, uppvisa kännedom om deras särdrag och kunna placera dem på dialektkartan;
*    kunna identifiera talspråkliga och slangaktiga ord och uttryck och beskriva dem i jämförelse med standardfinska;
*    kunna analysera finskspråkig skönlitteratur och sakprosa och redovisa resultaten på finska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina slutsatser.

Behörighetskrav

Univ: Minst 52,5 hp finska, i vilka ska ingå grammatik på A- och B-nivå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga prov och inlämningsuppgifter enligt nedan.

Grammatik (5 hp)
Modul 1: skriftliga inlämningsuppgifter (2 hp)
Modul 2: ett nätbaserat prov (3 hp).

Finskans växling och utveckling (5 hp)
Modul 3: språkhistoria, inlämningsuppgifter (2 hp)
Modul 4: dialekter, inlämningsuppgifter (2 hp)
Modul 5: talspråk och slang, inlämningsuppgifter (1 hp)

Skönlitteratur och sakprosa (5 hp)
Modul 6: skönlitteratur, inlämningsuppgifter (3 hp)
Modul 7: sakprosa, inlämningsuppgifter (2 hp)

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått betyget Väl godkänd på tillsammans lägst 11 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Grammatik (5 hp)

  Määttä Tuija
  Kompendium i Grammatik III
  Institutionen för språkstudier : 2003 :
  Obligatorisk

  Iso suomen kielioppi
  Hakulinen Auli, Vilkuna Maria
  Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura : 2004 : 1698 s. :
  ISBN: 951-746-557-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillgänglig nätversion: http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php

  Finskans växling och utveckling, 5 hp

  Språkhistoria

  Hakulinen Lauri
  Suomen kielen rakenne ja kehitys.
  5., muuttamaton pain. : Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos : tr. 2000 : 633 s. :
  ISBN: 951-45-9221-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 35-66, 78-118, 239-256, 369-382.

  Häkkinen Kaisa
  Agricolasta nykykieleen : suomen kirjakielen historia
  Porvoo : WSOY : 1994 : 587 s. :
  ISBN: 951-0-19028-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Häkkinen Kaisa
  Suomen kielen historia. : 1 Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen historiallista taustaa
  3., uudistettu pain. : Turku : Turun yliopisto : 2002 : 122 s. :
  ISBN: 951-29-2190-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dialekter

  Hormia Osmo
  Finska dialekter : en översikt
  [Ny utg.] : Lund : LiberLäromedel : 1978 : 63 s. :
  ISBN: 91-40-30126-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lehikoinen Laila
  Suomea ennen ja nyt : Suomen kielen kehitys ja vaihtelu
  2., korjattu pain. : Helsinki : Finn Lectura : 1995 : 256 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Eller senare upplaga. S. 90-104 och 150-160 läses.

  Talspråk och slang

  Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii : Stadin slangin suursanakirja
  Paunonen Heikki, Paunonen Marjatta
  Helsinki : Söderström : 2000 : 1381 s. :
  ISBN: 951-0-23239-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: S 6-44

  Saukkonen Pauli
  Puhekielen luonteesta
  Kielikello/3 : 1970 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig nätversion http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=57

  Artiklar på kurshemsidan tillkommer.

  Skönlitteratur och sakprosa (5 hp)

  Skönlitteratur:

  Jokinen Maijaliisa
  Sverigefinska kultursträvanden
  Ingår i:
  Finnarnas historia i Sverige
  Stockholm : Nordiska museet : 1996 : 516 s. : Helsingfors: Suomen Historiallinen Seura & Nordiska Museet :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 379-396

  Sakprosa:

  Kotilainen Lari
  Suomensuojelija. Ohjekirja kielen pelastamiseen
  Helsinki, WSOY 117 s. : 2009 :
  Obligatorisk

  Litteraturen väljs i samråd med examinator.

 • Giltig från: 2020 vecka 30

  Grammatik (5 hp)

  Karlsson Fred
  Finsk grammatik
  9. rev. uppl. : Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : 2009 : 357 s. :
  ISBN: 978-952-222-103-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 93-112 eller:

  Karlsson Fred
  Suomen peruskielioppi
  4. laajennettu ja uudistettu pain. : Helsinki : Suomen kirjallisuuden seura : 2009 : 343 s. :
  ISBN: 978-952-222-097-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 92-112

  Määttä Tuija
  Kompendium i Grammatik III
  Institutionen för språkstudier : 2003 :
  Obligatorisk

  Iso suomen kielioppi
  Hakulinen Auli, Vilkuna Maria
  Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura : 2004 : 1698 s. :
  ISBN: 951-746-557-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillgänglig nätversion: http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php

  Finskans växling och utveckling, 5 hp

  Språkhistoria

  Hakulinen Lauri
  Suomen kielen rakenne ja kehitys.
  5., muuttamaton pain. : Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos : tr. 2000 : 633 s. :
  ISBN: 951-45-9221-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 35-66, 78-118, 239-256, 369-382.

  Häkkinen Kaisa
  Agricolasta nykykieleen : suomen kirjakielen historia
  Porvoo : WSOY : 1994 : 587 s. :
  ISBN: 951-0-19028-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Häkkinen Kaisa
  Suomen kielen historia. : 1 Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen historiallista taustaa
  3., uudistettu pain. : Turku : Turun yliopisto : 2002 : 122 s. :
  ISBN: 951-29-2190-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dialekter

  Hormia Osmo
  Finska dialekter : en översikt
  [Ny utg.] : Lund : LiberLäromedel : 1978 : 63 s. :
  ISBN: 91-40-30126-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lehikoinen Laila
  Suomea ennen ja nyt : Suomen kielen kehitys ja vaihtelu
  2., korjattu pain. : Helsinki : Finn Lectura : 1995 : 256 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Eller senare upplaga. S. 90-104 och 150-160 läses.

  Talspråk och slang

  Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii : Stadin slangin suursanakirja
  Paunonen Heikki, Paunonen Marjatta
  Helsinki : Söderström : 2000 : 1381 s. :
  ISBN: 951-0-23239-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: S 6-44

  Saukkonen Pauli
  Puhekielen luonteesta
  Kielikello/3 : 1970 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig nätversion http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=57

  Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Skönlitteratur och sakprosa (5 hp)

  Litteraturen väljs i samråd med examinator.