Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Meänkieli A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Meänkieli A, Grammar, Vocabulary and Oral Communication

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1FI065

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-08

Innehåll

I kursen studeras grundläggande syntax och morfologi för meänkieli. Vokabulärstudier och olika slag av hörövningar samt träning av förmågan att kommunicera muntligt ingår.

Kursen består av följande delkurser:
1. Vokabulär och muntlig kommunikation (7,5 hp)
I delkursen ingår uttalsövningar, hörförståelseövningar samt träning i att förstå och använda meänkieli i olika talsituationer.

2. Meänkielis struktur (7,5 hp)
Genomgång av meänkielis grammatiska struktur med fokus på morfologi och syntax.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse
*    kunna redogöra för och tillämpa det grundläggande regler för ordbildning;
*    kunna beskriva grunderna i meänkielis uppbyggnad vad gäller morfologi och syntax samt tillämpa kunskaperna i egen produktion i tal och skrift;
*    kunna redogöra för grundläggande uttals- och intonationsregler i meänkieli;

Färdighet och förmåga
*    både kunna förstå och själv använda centrala delar av det grundläggande ordförrådet i meänkieli;
*    kunna använda grundläggande språkvetenskapliga begrepp vid analys av ord, satser och texter;
*    förstå och återge huvudinnehållet och de centrala detaljerna i tydlig, talad meänkieli;
*    uttalsmässigt producera sådan meänkieli att missförstånd inte uppstår;
*    delta aktivt i vardagssamtal och argumenterande samtal samt bidra till att kommunikation hålls igång;
*    muntligt med viss komplexitet och korrekthet återberätta huvuddragen i läst och hörd text, utförligt berätta om något, beskriva egna och andras levnadsvillkor, beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser samt argumentera för en ståndpunkt:

Behörighetskrav

Meänkieli steg 3 Eller: Meänkieli 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Gy: Meänkieli som modersmål 1 eller
Univ: Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3), 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad och består av lektioner, seminarier och forumsdiskussioner. Närvaro är obligatorisk vid seminarier i Muntlig kommunikation.

Tillgång till dator med internetuppkoppling samt headset krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Delkurs 1.
a) Uttalsprov (1 hp)
b) Vokabulär: Inlämningsuppgifter (2 hp)
c) Muntlig språkfärdighet: fortlöpande examination (2 hp)
d) Muntlig språkfärdighet: muntligt prov (2,5 hp)

Delkurs 2.
a) Meänkielis struktur: inlämningsuppgifter (3,5 hp)
b) Meänkielis struktur: nätbaserat skriftligt prov (4 hp))

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på det muntliga slutprovet (2,5 hp) och det skriftliga provet i meänkielis struktur (4 hp).

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Meänkieli rätt och lätt : grammatik och lärobok i meänkieli
Pohjanen Bengt, Muli Eeva
3. uppl. : Överkalix : Barents Publisher : 2015 : 167 s. :
ISBN: 9789187899058
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Alatalo Hasse
Titanic-laulu
Ingår i Nurmen lintu/Ängens fågel :
Obligatorisk
Läsanvisning: Texten hämtas på kursens lärplattform.

Erikssen Aili
Hunteerauksii kväänin kielen oppimisesta
Ingår i Meänmaa 3-4/2015 : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls på lärplattformen

Juntin talo
Ingår i tornedalica 16/73 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Utdrag: tillhandahålls på lärplattformen

Kenttä Hannele
Ruija se ossaa viekotella ja viskutella – joku siinä vettää.

Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls på lärplattformen.

Pohjanen Bengt
Faravidin maa

Obligatorisk
Läsanvisning: Utdrag: tillhandahålls på lärplattformen.

Rundgren Leena
Hoksauksia

Obligatorisk
Läsanvisning: Ingår i Meänmaa 1/2016. Tillhandahålls på lärplattformen.

Snell William
Kulttuuriasia
Ingår i Meänmaa 3-4/2015 : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls på lärplattformen.

Strindberg August
Uninäytelmä/Ett drömspel

Obligatorisk
Läsanvisning: Utdrag: tillhandahålls på lärplattformen.

Kompendium om meänkielis struktur
Institutionen för språkstudier, ca 150 sidor :
Obligatorisk
Läsanvisning: Hämtas på kursens lärplattformen.

Kompendium om meänkielis uttal
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Hämtas på kursens lärplattformen.

Texter, filmer och ljudfiler som hämtas på internet eller kursens lärplattform. Övningar för självstudier som hämtas på kursens lärplattform.