Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i filosofi, 15 hp

Engelskt namn: Magister thesis in philosophy

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 till 2016-10-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FL087

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-06-30

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2015-06-29

Innehåll

Kursen innebär att man under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i filosofi om 15 hp. Uppsatsämne väljs i samråd med kursansvarig lärare och handledare. Kursen utgör ett examensarbete för en ett-årig Magisterexamen i filosofi men kan också ingå i en två-årig Masterexamen

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin
- Ha kännedom om olika filosofiska metoder
- Ha visat fördjupad metodkunskap inom det filosofiska delområde som behandlas i uppsatsen
- Ha visat fördjupade kunskaper inom ett delområde av filosofin
- Ha överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen inom ett delområde av filosofin

Färdighet och förmåga:
- Ha förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
- Ha förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats
- Ha god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
- Ha visat förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
- Ha visat förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den vetenskapliga litteratur som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
- Ha visat god förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument
- Ha visat god förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
- Ha visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
- Ha visat förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och rapportera en filosofisk undersökning
- Ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa resultaten av en filosofisk undersökning
- Ha visat förmåga att på ett tydligt sätt sammanfatta resultaten av en filosofisk undersökning på såväl engelska som svenska

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat förmåga att granska och värdera medstudenters filosofiska arbeten.
- Ha visat förmåga att granska och värdera andra forskares filosofiska arbeten.

Behörighetskrav

Univ: Filosofi C, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Förkunskaper om 30 hp kurser i filosofi på avancerad nivå rekommenderas.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl godkänd på kursen läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.