Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i filosofi, 15 hp

Engelskt namn: Magister thesis in philosophy

Denna kursplan gäller: 2018-06-11 till 2019-03-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FL087

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-06-30

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-03-05

Innehåll

Kursen innebär att man under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i filosofi om 15 hp. Uppsatsämne väljs i samråd med kursansvarig lärare och handledare. Kursen utgör ett examensarbete för en ett-årig Magisterexamen i filosofi men kan också ingå i en två-årig Masterexamen

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin
- Ha kännedom om olika filosofiska metoder
- Ha visat fördjupad metodkunskap inom det filosofiska delområde som behandlas i uppsatsen
- Ha visat fördjupade kunskaper inom ett delområde av filosofin
- Ha överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen inom ett delområde av filosofin

Färdighet och förmåga:
- Ha förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
- Ha förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats
- Ha god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
- Ha visat förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
- Ha visat förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den vetenskapliga litteratur som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
- Ha visat god förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument
- Ha visat god förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
- Ha visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
- Ha visat förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och rapportera en filosofisk undersökning
- Ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa resultaten av en filosofisk undersökning
- Ha visat förmåga att på ett tydligt sätt sammanfatta resultaten av en filosofisk undersökning på såväl engelska som svenska

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat förmåga att granska och värdera medstudenters filosofiska arbeten.
- Ha visat förmåga att granska och värdera andra forskares filosofiska arbeten.

Behörighetskrav

Univ: Filosofi C, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Förkunskaper om 30 hp kurser i filosofi på avancerad nivå rekommenderas.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning och seminarier. Studenten får i normalfallet handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.
 

Examination

Kursen examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Antalet provtillfällen är begränsat till fem. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl godkänd på kursen läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
 

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.