Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masterkurs i filosofi, 30 hp

Engelskt namn: Master course in philosophy

Denna kursplan gäller: 2021-06-07 och tillsvidare

Kurskod: 1FL088

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-06-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-03-02

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter som redan läst två terminer (45-60 hp) på avancerad nivå i filosofi. Den består av fyra avancerade moment som vardera omfattar 7,5 högskolepoäng. Momenten kan ha olika inriktning olika terminer. I undantagsfall kan ett moment utgöras av en individuell litteraturkurs. Information om utbudet av moment under aktuell termin finns på hemsidan för idé- och samhällsstudier och kan också ges av studievägledare för filosofi.
Delar av kursen kan ges på andra skandinaviska språk än svenska, eller på engelska.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin
- Ha visat goda kunskaper om filosofisk metod
- Ha visat fördjupade kunskaper inom mer än ett delområde inom filosofin

Färdighet och förmåga:
- Ha visat god förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument
- Ha visat god förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
- Ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa sina kunskaper

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat insikt om filosofiämnets möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället.

Behörighetskrav

Univ: Avslutad kurs Filosofi C 30 hp, Teoretisk filosofi C 30 hp eller Praktisk filosofi C 30 hp, eller motsvarande förkunskaper, samt 30 hp kurser på avancerad nivå i filosofi, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs huvudsakligen av textseminarier. Ibland erbjuds även föreläsningar. För individuella litteraturkurser gäller självstudier. Om kursen ges som Internetkurs sker undervisningen i form av nätbaserade presentationer, seminarier, diskussioner och övningar.  
Studenter måste ha tillgång till dator och en stabil internetuppkoppling.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov (vilket kan inkludera t.ex. prov med flervalsfrågor) samt aktivt deltagande i seminarier. Betygsskalan för kursen och för momenten består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande har uppnått Väl godkänd på sammanlagt minst 22,5 högskolepoäng. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. 
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 
 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 23

Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

Kurslitteraturen på momenten varierar från termin till termin. För aktuell kurslitteratur hänvisas till ansvarig institution.