Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Aktivera din franska, 7,5 hp

Engelskt namn: Activate your French

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 till 2016-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FR022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-17

Innehåll

I kursen ingår träning i att identifiera skillnader mellan svenska och franska, liksom i att medvetet knyta ihop textavsnitt med varandra och på så sätt disponera fransk text. Vidare ingår diskussionsövningar, hörförståelse och strategier för ordinlärning i kursen.

Kursen är indelad i tre moment:
Moment 1: Se och hör franska språket aktivt (1,5 hp)
Moment 2: Använd fransk idiomatik aktivt i tal (3 hp)
Moment 3: Använd fransk idiomatik aktivt i skrift (3 hp)

I kursen ingår:
 •     träning i att identifiera tendensskillnader mellan franskt och svenskt språkbruk i skriven text;
 •     övningar i att använda franska språkliga strukturer såväl i tal som i skrift;
 •     träning i att explicit uttrycka logiska relationer på franskt sätt;
 •     hörförståelse;
 •     muntlig färdighet;
 •     strategier för ordinlärning och ordaktivering.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • identifiera tendensskillnader mellan franskt och svenskt språkbruk i skriven text;
 • identifiera olika stilnivåer;
Färdighet och förmåga
 • använda språkliga strukturer som satsförkortningar och nominaliseringar i talad och skriven franska;
 • explicit uttrycka logiska relationer enligt franskans normer;
 • uppfatta ett kunskapsinnehåll i talad franska och återge detta på begriplig och relativt korrekt franska såväl muntligt som skriftligt;
 • använda strategier för ordinlärning och ordaktivering;
 • använda strategier för att variera språkliga strukturer på franska;
 • i viss mån uttrycka sig muntligt och skriftligt på ett sätt som är lämpligt för stilnivån;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • anpassa sitt franska språkbruk till olika situationer

Behörighetskrav

Franska Steg 3 Eller: Franska 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)eller Univ: Franska, kvalifikationskurs

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs dels i form av lektionsundervisning med muntliga och skriftliga övningar kring olika teman, dels i form av nätbaserade uppgifter.

Närvaro är obligatorisk på en av de två träffarna på campus.

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Examination

Moment 1: Se och hör franska språket aktivt (1,5 hp):
 
Examinationen sker genom bedömning av muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter..

Moment 2: Använd fransk idiomatik aktivt i tal (3 hp):

Examinationen sker genom bedömning av muntliga inlämningsuppgifter och muntlig redovisning.

Moment 3: Använd fransk idiomatik aktivt i skrift (3 hp):

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter.


Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.  Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på tillsammans lägst 6 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till omprov är obligatorisk.
I de fall ett prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Examinerande uppgifter, t.ex. hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare.
Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Queneau Raymond
Exercices de style
Nouv. éd. : Paris : Gallimard : 1982 : 160 s. :
ISBN: 2-07-025310-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Delerm Philippe
La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules : récits
Paris : Gallimard : 1997 : 93 s. :
ISBN: 2-07-074483-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare material tillhandahålles via kurswebben.

För alla moment är följande ordbok nödvändig:

Franska ordboken : fransk-svensk
Davoust Eugène-Pierre, Wahlman Laurell Birgitta
Stockholm : Akademibokh. :b Norstedt : cop. 1993 : xxiv, 332, [4], 374 s. :
ISBN: 91-1-935362-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts svensk-franska ordbok : [43000 ord och fraser]
Wahlman Laurell Birgitta, Davoust Eugène-Pierre
Stockholm : Norstedt : 1993 : xvi, 503, [1], 32 s. :
ISBN: 91-1-925462-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

För alla moment rekommenderas följande ordböcker:

Norstedts stora fransk-svenska ordbok : Le grand dictionnaire français-suédois de Norstedts
Mangold Jacques, Micaux Wandrille, Siljeström Sonia
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxiv, 840 s. :
ISBN: 91-7227-019-5 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Mangold Jacques
Norstedts stora svensk-franska ordbok.
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxxii, 680 s. :
ISBN: 91-7227-020-9
Se bibliotekskatalogen Album

Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : nouvelle édition du Petit Robert de Paul Robert
Robert Paul, Rey Alain., Rey-Debove Josette.
Nouvelle éd. : Paris : Dictionnaires le Robert : 2010. : xlii, 2837 p. :
ISBN: 978-2-84902-321-1
Se bibliotekskatalogen Album