Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska A Litteratur- och kulturstudier samt skriftlig produktion, 15 hp

Engelskt namn: French A Literature, Cultural Studies and Written Proficiency

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1FR030

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-21

Innehåll

I kursen ingår:
 • studier i fransk vokabulär
 • grundläggande teoretisk skolning i modern språk- och litteraturvetenskap med inriktning på franska;
 • träning i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt såväl till språklig och kulturell produktion som till den egna inlärningen;
 • studier av modern fransk litteratur
 • studier av olika typer av text på franska;
 • muntliga redovisningar av lästa texter
 • informationssökning och källhantering på franska;
 • orienterande studier om den franskspråkiga världens geografi, historia och aktuella samhällsförhållanden, med betoning på interkulturell förståelse;
 • träning i att använda hjälpmedel som ordböcker, grammatikor och läromedel;
Kursen består av följande områden som i sin tur är indelade i moduler:

Område 1. Litteratur- och kulturstudier, 7,5 hp
Modern Literature, Culture, Life and Institutions, 7,5 credits
a) Modern litteratur och litteraturanalys, 4,5 hp;
Modern Literature and Literary Analysis, 4,5 credits
b) Kultur och samhälle, 3 hp
Culture, Life and Institutions 3 credits

Område 2. Skriftlig produktion och vokabulär, 7,5 hp
Written proficiency and vocabulary, 7,5 credits
c) Skriftlig produktion, 4,5 hp;
Written proficiency, 4,5 credits
d) Vokabulär och stavningsregler, 3 hp
Vocabulary and Orthography, 3 credits

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för begrepp inom ämnesområdet med kontrastiva aspekter i fokus;
 • redogöra för grundläggande fakta om den franskspråkiga världens geografi, historia och aktuella samhällsförhållanden;
Färdighet och förmåga
 • följa instruktioner på svenska eller franska; 
 • uppvisa en god språkfärdighet i muntlig och skriftlig produktion;
 • använda vetenskaplig terminologi inom fransk litteraturvetenskap;
 • tillämpa de förvärvade teoretiska kunskaperna vid såväl muntlig som skriftlig språkanvändning;
 • tillämpa de förvärvade teoretiska kunskaperna vid litteraturanalys
 • visa på grundläggande kunskaper om informationssökning och kunna hantera källor på allmänt vedertaget sätt;
 • uppfatta det väsentliga innehållet i autentisk skriven standardfranska i olika texttyper och redovisa detta muntligt och skriftligt;
 • med handledning skriva texter på en vårdad stilnivå och någorlunda korrekt standardfranska.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • på enkel franska argumentera för en egen ståndpunkt eller tolkning och värdera andras argument.

Behörighetskrav

Franska steg 3 eller: Franska 3 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Franska, Kvalifikationskurs

Undervisningens upplägg

För hela kursen gäller:

Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier och individuell handledning. Närvaro är obligatorisk vid examinerande seminarier (i virtuellt klassrum). Momenten löper parallellt med varandra. Självstudier utifrån kurslitteraturen ingår. De obligatoriska schemalagda online-träffarna är ca 10 till antalet. Obs! Ändringar kan förekomma.

Allsidig metodisk språkfärdighetsträning ingår i alla moment. Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras samt headset och webbkamera. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Ej schemalagd tid ägnas åt självstudier.

Examination

Område 1. Litteratur- och kulturstudier, 7,5 hp
a) Skriftliga inlämningsuppgifter och examinerande seminarier om den lästa skönlitteraturen, 4,5 hp;
b) Examinerande seminarier med muntliga redovisningar om kultur- och samhällsfrågor, 3 hp

Område 2. Skriftlig produktion och vokabulär, 7,5 hp
c) Skriftliga inlämningsuppgifter, 4,5 hp
d) Skriftliga inlämningsuppgifter och skriftligt prov i vokabulär och stavningsregler, 3 hp

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 7,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 37

  Område 1. Litteratur- och kulturstudier (7,5 högskolepoäng)

  Obligatorisk kurslitteratur

  Delerm Philippe
  La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules : récits
  Paris : Gallimard : 1997 : 93 s. :
  ISBN: 2-07-074483-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri upplaga men ej förkortad.

  Gavalda Anna
  Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part.
  Paris : Le dilettante : 2002 : 156 s. :
  ISBN: 2-290-31178-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kristóf Agota
  Le grand cahier : roman
  Paris : Éd. du Seuil : 2003 : 183 S. :
  ISBN: 2020239264
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  NDiaye Marie.
  Papa doit manger
  Paris : Éditions de Minuit : ©2003 : 94 pages :
  ISBN: 2707317985
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Saint-Exupéry Antoine de
  Le petit prince
  Paris : Gallimard : 1949, cop. 1946 : 93 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri upplaga men ej förkortad.

  Steele Ross
  Civilisation progressive du français : intermédiaire : avec 600 activités
  Deuxième édition : Paris : CLE International : [2017] : 208 pagina's :
  ISBN: 978-2-09-038125-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Referenslitteratur

  Berton Jean-Claude
  Histoire de la littérature et des idées en France au XXe siècle
  Paris : Hatier : cop. 1983, 1992 : 191 s. :
  ISBN: 2-218-05320-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Område 2. Skriftlig produktion och vokabulär (7,5 högskolepoäng)

  Obligatorisk kurslitteratur

  Vocabulaire progressif du franc̜ais avec 250 exercices
  Miquel Claire, Goliot-Lété Anne
  [Paris] : CLE International : 2004 : 191 s. :
  ISBN: 2090338768
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material tillgängligt via kurswebben.

  Referenslitteratur

  Franska ordboken : fransk-svensk
  Davoust Eugène-Pierre, Wahlman Laurell Birgitta
  Stockholm : Akademibokh. :b Norstedt : cop. 1993 : xxiv, 332, [4], 374 s. :
  ISBN: 91-1-935362-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts svensk-franska ordbok : [43000 ord och fraser]
  Wahlman Laurell Birgitta, Davoust Eugène-Pierre
  Stockholm : Norstedt : 1993 : xvi, 503, [1], 32 s. :
  ISBN: 91-1-925462-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts stora fransk-svenska ordbok : Le grand dictionnaire français-suédois de Norstedts
  Mangold Jacques, Micaux Wandrille, Siljeström Sonia
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxiv, 840 s. :
  ISBN: 91-7227-019-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mangold Jacques
  Norstedts stora svensk-franska ordbok : Le grand dictionnaire suédois-franc̕ais de Norstedts
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxxii, 680 s. :
  ISBN: 91-7227-020-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
  Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
  Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
  ISBN: 978-2-8490-2321-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Följande ordböcker rekommenderas:

  (Mindre tvåspråkiga ordböcker)

  Franska ordboken : fransk-svensk
  Davoust Eugène-Pierre, Wahlman Laurell Birgitta
  Stockholm : Akademibokh. :b Norstedt : cop. 1993 : xxiv, 332, [4], 374 s. :
  ISBN: 91-1-935362-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts svensk-franska ordbok : [43000 ord och fraser]
  Wahlman Laurell Birgitta, Davoust Eugène-Pierre
  Stockholm : Norstedt : 1993 : xvi, 503, [1], 32 s. :
  ISBN: 91-1-925462-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  (Större tvåspråkiga ordböcker)

  Norstedts stora fransk-svenska ordbok : Le grand dictionnaire français-suédois de Norstedts
  Mangold Jacques, Micaux Wandrille, Siljeström Sonia
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxiv, 840 s. :
  ISBN: 91-7227-019-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mangold Jacques
  Norstedts stora svensk-franska ordbok : Le grand dictionnaire suédois-franc̕ais de Norstedts
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxxii, 680 s. :
  ISBN: 91-7227-020-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  (Enspråkig ordbok)

  Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
  Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
  Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
  ISBN: 978-2-8490-2321-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Område 1. Litteratur- och kulturstudier (7,5 högskolepoäng)

  Obligatorisk kurslitteratur.

  Modul Modern litteratur och litteraturanalys

  Gavalda Anna
  Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part.
  Paris : Le dilettante : 2002 : 156 s. :
  ISBN: 2-290-31178-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Delerm Philippe
  La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules : récits
  Paris : Gallimard : 1997 : 93 s. :
  ISBN: 2-07-074483-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valfri upplaga men ej förkortad.

  Kristóf Agota
  Le grand cahier : roman
  Paris : Éd. du Seuil : 2003 : 183 S. :
  ISBN: 2020239264
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  NDiaye Marie.
  Papa doit manger
  Paris : Éditions de Minuit : ©2003 : 94 pages :
  ISBN: 2707317985
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Saint-Exupéry Antoine de
  Le petit prince
  Paris : Gallimard : 1949, cop. 1946 : 93 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valfri upplaga men ej förkortad.

  Referenslitteratur

  Berton Jean-Claude
  Histoire de la littérature et des idées en France au XXe siècle
  Paris : Hatier : cop. 1983, 1992 : 191 s. :
  ISBN: 2-218-05320-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Område 2. Skriftlig produktion och vokabulär (7,5 högskolepoäng)

  Obligatorisk kurslitteratur.

  Material tillgängligt via kurswebben. En bok med fackspråkligt innehåll väljs i samråd med lärare. Artiklar ur franska tidskrifter och tidningar. Tillhandahålls av institutionen.

  Referenslitteratur

  Steele Ross
  Civilisation progressive du français : intermédiaire : avec 600 activités
  Deuxième édition : Paris : CLE International : [2017] : 208 pagina's :
  ISBN: 978-2-09-038125-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vocabulaire progressif du franc̜ais avec 250 exercices
  Miquel Claire, Goliot-Lété Anne
  [Paris] : CLE International : 2004 : 191 s. :
  ISBN: 2090338768
  Se bibliotekskatalogen Album