Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska C, 30 hp

Engelskt namn: French C

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 till 2021-01-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FR032

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-08-22

Innehåll

I kursen ingår:
 • fördjupning i språkhistoria och modern språkvetenskap med inriktning på franska;
 • närstudier av äldre franskspråkig litteratur;
 • fördjupning i litteraturvetenskap och -historia med inriktning på franska;
 • övning i att i olika sammanhang tillämpa ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt såväl vid tolkning av texter som vid egen skriftlig produktion;
 • en större vetenskaplig studie med analytisk inriktning och enligt vedertagna vetenskapliga principer vad gäller innehåll, metod och stil;
 • skriftlig språkfärdighetsträning med fokus på varierat stilregister samt språklig och idiomatisk korrekthet.
   
Kursen består av följande fyra områden som i sin tur är indelade i moduler:

Område 1. Språkvetenskap med inriktning på franska, 5 hp
French linguistics, 5 credits

a) Lingvistik, 2 hp
Modern French Linguistics, 2 credits
b) Fornfranska med språkhistoria, 3 hp
Old French, 3 credits

Område 2. Språkfärdighet 5 hp
Language Proficiency, 5 credits

a) Översättning till franska, 4 hp
Translation from Swedish to French, 4 credits
b) Fransk syntax och stilistik, 1 hp
French Syntax and Stylistics, 1 credit

Område 3. Fransk skönlitteratur och litteraturhistoria, 5 hp
French Literature, 5 credits

a) Franskspråkig 1600-talets litteratur, 3 hp
French 17th Century Literature, 3 credits
b) Franskspråkig 1700 talets litteratur, 2 hp
French 18th Century Literature, 2 credits

Område 4. Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
Bachelor's Degree Assignment, 15 credits

a) Skriftlig redovisning av plan för examensarbete, 1,5 hp
Written presentation of Research Plan, 1,5 credits
b) Färdigt examensarbete, 12 hp
Completed Degree Assignment, 12 credits
c) Opposition: ventilering av examensarbete, 1,5 hp
Defence of Degree Assignment, 1,5 credits

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • förklara vetenskaplig terminologi inom ämnesområdet i muntlig och skriftlig produktion;
 • sätta in litterära verk i deras historiska sammanhang
 • redogöra för särdrag i äldre franskspråkig litteratur;
 • uppvisa allmänna kunskaper om lingvistik och språkhistoria samt specifika kunskaper om franskans utveckling från latinet;
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap;

Färdighet och förmåga
 • följa och ge instruktioner på svenska och franska;
 • uppvisa stor säkerhet vad gäller språklig och idiomatisk korrekthet med medvetenhet om kontrastiva aspekter i muntlig och skriftlig produktion;
 • översätta korta texter till franska med huvudsakligen korrekt grammatik, syntax och vokabulär;
 • förklara, använda och i viss mån analysera begrepp inom ämnesområdet;
 • uppvisa kunskap om sammanhangen i och mellan litterära verk i ett historiskt perspektiv;
 • självständigt söka information och hantera källor på allmänt vedertaget sätt;
 • självständigt analysera olika stilnivåer, huvudsakligen i skriftlig språkanvändning;
 • formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar;
 • välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar;
 • samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen;
 • välja relevant och aktuell forskningslitteratur;
 • kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen;
 • dra rimliga slutsatser av examensarbetets resultat och diskutera dem utifrån vald teoribakgrund;
 • presentera och diskutera sina resultat muntligt eller skriftligt;
 • använda ett korrekt och begripligt språk som följer vetenskaplig konvention;
 • utforma layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner;
 • tillämpa och värdera olika inlärningsstrategier och hjälpmedel (t.ex. ordböcker, grammatikor, läromedel och olika typer av nätbaserat material) på ett ändamålsenligt sätt;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • tydligt redovisa hur examensarbetet är avgränsat;
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv;
 • diskutera arbetets slutsatser och beskriva hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang;
 • granska vetenskapliga texter med en prövande hållning;
 • uppvisa hur framförd kritik tagits tillvara.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp franska inom intervallet 1-30 hp + 22 hp franska inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande, vari momentet Översättning ska ingå.

Undervisningens upplägg

För hela kursen gäller:

Flera moduler löper parallellt med varandra. Allsidig metodisk färdighetsträning ingår i alla moduler.

Undervisningen består av individuell handledning, seminarier, gruppövningar och föreläsningar. Ej schemalagd tid ägnas dels åt att genomföra en vetenskaplig studie och författa ett vetenskapligt hållet examensarbete, dels åt andra former av självstudier.

Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras bl.a. för tillgång till ämnets kurswebb och för inlämning av vissa skriftliga uppgifter.

Närvaro är obligatorisk i de moduler där bedömningen av muntliga redovisningar är en del av examinationen.

I övrigt preciseras undervisningens uppläggning nedan.

Område 1. Språkvetenskap med inriktning på franska (5 hp)
Lektioner och seminarier i språkvetenskap och fornfranska med språkhistoria.

Område 2. Språkfärdighet (5 hp)
Lektioner och seminarier.

Område 3. Fransk skönlitteratur och litteraturhistoria (5 hp)
Seminarier.

Område 4. Examensarbete för kandidatexamen (15 hp)
Individuell handledning och seminarier.

Examination

Område 1. Språkvetenskap med inriktning på franska (5 hp)
a) Skriftligt prov i lingvistik (2 hp)
b) Muntligt prov i fornfranska med språkhistoria (3 hp)

Område 2. Språkfärdighet (5 hp)
a) Skriftligt prov i översättning till franska (4 hp)
b) Schemalagda examinerande seminarier i fransk syntax och stilistik (1 hp)

Område 3. Fransk skönlitteratur och litteraturhistoria (5 hp)
a) Schemalagda examinerande seminarier i franskspråkig 1600-tals litteratur (3 hp)
b) Schemalagda examinerande seminarier och inlämningsuppgift i franskspråkig 1700-talslitteratur (2 hp)

Område 4. Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
a) Skriftlig redovisning av problemställning, material, metod, ev. forskningsöversikt (1,5 hp)
b) Färdig uppsats (12 hp)
c) Opposition: ventilering av uppsats (1,5 hp)


Provtillfällen och betygssättning

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 15 högskolepoäng, vari ska ingå Språkdidaktik.

För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå Universitet, Campus Umeå.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakultetsnämnden.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8§§samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

För alla moduler är följande ordböcker nödvändiga:

Le Nouveau Petit Robert ELLER Le Robert Micro

Rey Alain
Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française
Nouv. ed. enrichie pour 2006 : Paris : Dictionnaires Le Robert : 2006. : xxiii, 1506 s. :
ISBN: 2-8490-2252-7 (ed. de poche)
Se bibliotekskatalogen Album

Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
ISBN: 978-2-8490-2321-1
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Område 1. Språkvetenskap med inriktning på franska (5 hp)

Danell Karl Johan
La linguistique : pratique et theorie
Lund : Studentlitteratur : 1993 : 157 s. :
ISBN: 91-44-38021-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Slut på förlaget. Utlånas av institutionen.

Kursmaterial i fornfranska. Tillhandahålls av institutionen.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Material i lingvistik tillgängligt via kurswebben.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Michard Laurent
Textes et littérature.n 1,p Moyen age
Paris : Bordas : 1964 : 242 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: 1964 eller senare.

Referenslitteratur

Faral Edmond
Petite grammaire de l'ancien français : [XIIe-XIIIe-siècles]
Paris : Classiques Hachette : 1970 : 42 s. :
ISBN: 2-01-002541-5
Se bibliotekskatalogen Album

Wartburg Walter von
Évolution et structure de la langue française
10 éd. : Berne : Francke : 1971 : 294 s. :
ISBN: 3-7720-0909-3
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 1971 eller senare.

Område 2. Språkfärdighet (5 hp)

Boysen, Gerhard ELLER Pedersen m fl

Boysen Gerhard
Fransk grammatik
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 514 s. :
ISBN: 91-44-48931-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Välj Boysen ELLER Pedersen m fl

Fransk universitetsgrammatik
Pedersen John, Vikner Carl, Spang-Hanssen Ebbe
Göteborg : Esselte studium/Akad.-förl. : 1982 : xiii, [1], 432 s. :
ISBN: 91-24-15974-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Välj Boysen ELLER Pedersen m.fl.

Material tillgängligt via kurswebben.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk].
Stockholm : Norstedts ordbok : 1999 :
ISBN: 91-7227-182-5
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts stora fransk-svenska ordbok.
Mangold Jacques, Micaux Wandrille, Siljeström Sonia
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxiv, 840 s. :
ISBN: 91-7227-019-5
Se bibliotekskatalogen Album

Mangold Jacques
Norstedts stora svensk-franska ordbok : Le grand dictionnaire suédois-fran ais de Norstedts.
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxxii, 680 s. :
ISBN: 91-7227-018-7
Se bibliotekskatalogen Album

Hansén Iah
Franska stilar för universitetet
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1996 : 148 s. :
ISBN: 91-40-61889-7
Se bibliotekskatalogen Album

Område 3. Fransk skönlitteratur och litteraturhistoria (5 hp)

1600-talet: Corneille, Molière, Montaigne, Racine 1700-talet: Diderot, Voltaire, Rousseau

Le Cid : tragi-comédie
Corneille Pierre, Joye Sylvie
Paris : Larousse : 2006 : 188 s. :
ISBN: 2-03-583198-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valfri utgåva, dock ej förkortad version.

Jacques le fataliste et son maître
Diderot Denis, Lecointre Simone, Le Galliot Jean
Genève : Droz : 1976 : clxiii, 501 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valfri utgåva, dock ej förkortad version.

Molière d 1622-1673
L' école des femmes : comédie
Paris : Larousse : 1970, impr. 1984 : 142 s. :
ISBN: 2-03-034660-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Œuvres complètes de Montaigne. : livre premier : chapitres I à XXV [1] Essais
Montaigne Michel de, Plattard Jean
Paris : Société les belles lettres : 1946 : 232 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valfri utgåva, dock ej förkortad version.

Racine Jean
Phèdre : tragédie
Paris : Larousse : cop. 1990 : 208 s. :
ISBN: 2-03-871408-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valfri utgåva, dock ej förkortad version.

Voltaire
Candide : ou l'optimisme
Paris : Bordas : cop. 1984, impr. 1986 : 191 s. :
ISBN: 2040160914
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valfri utgåva, dock ej förkortad version.

Rousseau Jean-Jacques
Émile ou de l'éducation
[Ny uppl.] : Paris : GF-Flammarion : 1993 : 629 s. :
ISBN: 2-08-070117-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Utdrag ur del III läses enligt lärares anvisningar. Valfri utgåva, dock ej förkortad version.

Referenslitteratur

Histoire de la littérature française
Brunel Pierre, Bellenger Yvonne
[Nouv. éd.] : Paris : Bordas : 1986 : 2 vol. :
Läsanvisning: Tome 1. Senaste upplagan.

Område 4. Examensarbete för kandidatexamen (15 hp).

Material tillgängligt via kurswebben.

Obligatorisk

För dem som skriver examensarbete i litteratur även:

Reuter Yves
Introduction à l'analyse du roman
Paris : Bordas : 1991 : 165 s. :
ISBN: 2-04-019802-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Referenslitteratur

Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 146, [2] s. :
ISBN: 91-44-03318-4
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
4. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 142 s. :
ISBN: 91-7382-816-5
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Att skriva vetenskapliga uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 91 s. :
ISBN: 91-44-49441-6
Se bibliotekskatalogen Album