Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bilden av den andre, 7,5 hp

Engelskt namn: Images of the Other

Denna kursplan gäller: 2016-07-04 till 2020-03-08 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1HI013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-13

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-06-07

Innehåll

Kursen ger både ett idéhistoriskt och ett historiskt perspektiv på relationen mellan majoriteter och minoriteter i 1800- och 1900-talens Europa. I centrum för momentet står studiet av olika typer av rasistiskt tänkande som islamofobi och antisemitism, samt homofobi och andra typer av social stigmatisering. Också relationen mellan samer och de nordiska länderna kommer att behandlas. Med dessa exempel som utgångspunkt problematiseras hur närvaron av "de andra" bidrar till att skapa den moderna västvärldens självbild. Men också motsatsen: hur påverkas minoriteters självbild i mötet med den normgivande majoriteten och vilken bild har man av det samhälle man lever i, till exempel i ett muslimskt perspektiv. Frågor som rör rasbiologi, rasideologi, kulturrasism och etnokulturalism diskuteras också, liksom hur synen på minoriteter förändrats under det senaste seklet fram till våra dagar.

Kursen syftar till att öka studentens kunskap om hur bilden av den andre konstruerats i ett historiskt perspektiv, vilken betydelse detta haft för relationen mellan olika samhällsgrupper och vilka uttryck det tagit sig ideologiskt, socialt och politiskt. Metodövningar och olika typer av seminarier ingår.
 
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten:
- övergripande kunna beskriva olika typer av rasistiskt tänkande som islamofobi och
antisemitism, samt homofobi och andra typer av social stigmatisering.
- ha kännedom om hur föreställningar om "de andra" bidrar till att skapa den moderna
västvärldens självbild.
- ha kännedom om hur minoriteters självbild påverkas i mötet med den normgivande
majoriteten och vilken bild man får av det samhälle man lever i.
- övergripande kunna beskriva hur synen på minoriteter förändrats under det senaste
seklet fram till våra dagar.
- ha utvecklat en grundläggande förståelse för historieämnets innehåll, centrala perspektiv och vetenskapliga tradition.
- kunna använda och förstå enklare källkritiska perspektiv.
- ha visat förmåga till grundläggande historisk källtextanalys.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och övningar om inte annat uttryckligen anges.

Examination

Examination sker skriftligen och muntligen. Vid delexaminationer som seminarier och övningar ges betygen U och G, medan skriftlig eller muntlig tentamen betygssätts med U, G, VG. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla prov är godkända och obligatoriska moment genomförda.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provet anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande enligt Umeå universitets examensordning ställs till Registrator, Umeå universitet, 901 87  Umeå.
 
 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 24

  Bilden av den Andre, 7,5 hp

  Fazlhashemi Mohammad
  Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare
  Lund: Studentlitteratur : 2005 :

  Racism : a short history
  Fredrickson George M., Camarillo Albert
  First Princeton classics edition : Princeton, New Jersey : Princeton University Press : 2015. : xvii, 207 pages :
  ISBN: 978-0-691-16705-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Alternativt kan den svenska översättningen Rasism: en historisk översikt, Lund: Historiska media, 2005, läsas.

  Jones Adam
  Genocide : a comprehensive introduction
  Third edition. : London : Routledge : 2017 : 839 s. :
  ISBN: 978-1-138-78043-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1-3, 6-7, 9, 11, 13-15, övriga kapitel läses översiktligt.

  Islamafobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet
  Otterbeck Jonas, Bevelander Pieter
  Stockholm: Forum för levande historia, 2006 - 70 s. : 2006 :
  Levande historia
  Obligatorisk

  Said Edward W.
  Orientalism
  Ny utg. : Stockholm : Ordfront : 1995 : 361 s. :
  ISBN: 91-7324-477-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Introduktion + kap 1.

  Artiklar, rapporter och källtexter som kommer att finnas tillgängliga elektroniskt vid kursstart tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 30

  Bilden av den Andre, 7,5 hp

  Broberg Gunnar
  "Lappkaravaner på villovägar: antropologin och synen på samerna fram mot sekelskiftet 1900"
  Lychnos : 1981/1982 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 27-86 Kan köpas via institutionen vid kursstart

  Fazlhashemi Mohammad
  Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare
  Lund: Studentlitteratur : 2005 :

  Racism : a short history
  Fredrickson George M., Camarillo Albert
  First Princeton classics edition : Princeton, New Jersey : Princeton University Press : 2015. : xvii, 207 pages :
  ISBN: 978-0-691-16705-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Alternativt den svenska översättningen Rasism: en historisk översikt, Lund 2005

  Jones Adam
  Genocide : a comprehensive introduction [Elektronisk resurs]
  Hoboken : Taylor & Francis Ltd : 2006 :
  Läsanvisning: Kapitel 1-3, 6-7, 9, 11, 13-15, övriga kapitel läses översiktligt

  Ledman Anna-Lill
  Medskapandets konst? Om samiskt inflytande i kulturhuvudstadsåret Umeå2014
  Kulturella perspektiv. Svensk etnologiskt tidskrift, årg.23 : 2014:1 :
  Länk
  Obligatorisk

  Islamafobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet
  Otterbeck Jonas, Bevelander Pieter
  Stockholm: Forum för levande historia, 2006 - 70 s. : 2006 :
  Levande historia
  Obligatorisk

  Said Edward W.
  Orientalism
  Ny utg. : Stockholm : Ordfront : 1995 : 361 s. :
  ISBN: 91-7324-477-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: urval introduktion + kap 1.

  Samerna i Sverige. Betänkande av sameutredningen
  Statens offentliga utredningar : 1975:99 :
  Länk
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 43-57

  Utöver detta tillkommer ett antal källtexter/artiklar vilka tillhandahålls av institutionen.

 • Giltig från: 2017 vecka 30

  Bilden av den Andre, 7,5 hp

  Fazlhashemi Mohammad
  Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare
  Lund: Studentlitteratur : 2005 :

  Fredrickson George M.
  Racism : a short history
  Princeton, N.J. : Princeton University Press : cop. 2002 : 207 s. :
  ISBN: 0-691-00899-X
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval, s 15-25, 53-134

  Intolerans: antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga
  Ring Jonas, Morgentau Scarlett
  Stockholm: Brottförebyggande rådet (BRÅ), 2004 - 222 s. : 2004 :
  Levande historia
  Obligatorisk

  Jones Adam
  Genocide : a comprehensive introduction [Elektronisk resurs]
  Hoboken : Taylor & Francis Ltd : 2006 :
  Läsanvisning: urval, s 8-14, 21-30, 39-44, 48-56, 147-163, 168-180, 262-275, 314-316, 325-336, 345-357

  Norrhem Svante
  Den hotfulla kärleken : homosexualitet och vanlighetens betydelse
  Stockholm : Carlsson : 2001 : 256 s. :
  ISBN: 91-7203-918-3 (korr.) (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Islamafobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet
  Otterbeck Jonas, Bevelander Pieter
  Stockholm: Forum för levande historia, 2006 - 70 s. : 2006 :
  Levande historia
  Obligatorisk

  Said Edward W.
  Orientalism
  Ny utg. : Stockholm : Ordfront : 1995 : 361 s. :
  ISBN: 91-7324-477-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: urval introduktion + kap 1.

  Brown Wendy
  "Tolerance and/or Equality? The 'Jewith Question' and the 'Woman Question"', Differences:
  A Journal of Feminist Cultural Studies, 15:2 2004 (UB EBSCO) : 2004 :
  Obligatorisk

  Broberg Gunnar
  "Lappkaravaner på villovägar: antropologin och synen på samerna fram mot sekelskiftet 1900"
  Lychnos : 1981/1982 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 27-86.

  Utöver detta tillkommer ett antal källtexter/artiklar vilka tillhandahålls av institutionen.

 • Giltig från: 2013 vecka 43

  Bilden av den Andre, 7,5 hp

  Fazlhashemi Mohammad
  Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare
  Lund: Studentlitteratur : 2005 :

  Fredrickson George M.
  Racism : a short history
  Princeton, N.J. : Princeton University Press : cop. 2002 : 207 s. :
  ISBN: 0-691-00899-X
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval, s 15-25, 53-134

  Intolerans [Elektronisk resurs] : antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga
  Ring Jonas, Morgentau Scarlett
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ) : 2004 : 222 s. :
  http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=0411309330.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050121/30fb79f0b49e647e06c2015a4b72317f/0411309330.pdf
  ISBN: 91-38-32132-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/intoleransrapporten.pdf

  Jones Adam
  Genocide : a comprehensive introduction [Elektronisk resurs]
  Hoboken : Taylor & Francis Ltd : 2006 :
  Läsanvisning: urval, s 8-14, 21-30, 39-44, 48-56, 147-163, 168-180, 262-275, 314-316, 325-336, 345-357

  Norrhem Svante
  Den hotfulla kärleken : homosexualitet och vanlighetens betydelse
  Stockholm : Carlsson : 2001 : 256 s. :
  ISBN: 91-7203-918-3 (korr.) (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Islamofobi : en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet
  Otterbeck Jonas, Bevelander Pieter
  Stockholm : Forum för levande historia : 2006 : 70 s. :
  http://intolerans.levandehistoria.se/article/article_docs/islamofobi.pdf
  ISBN: 91-976073-6-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Said Edward W.
  Orientalism
  Ny utg. : Stockholm : Ordfront : 1995 : 361 s. :
  ISBN: 91-7324-477-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: urval introduktion + kap 1.

  Brown Wendy
  "Tolerance and/or Equality? The 'Jewith Question' and the 'Woman Question"', Differences:
  A Journal of Feminist Cultural Studies, 15:2 2004 (UB EBSCO) : 2004 :
  Obligatorisk

  Broberg Gunnar
  "Lappkaravaner på villovägar: antropologin och synen på samerna fram mot sekelskiftet 1900"
  Lychnos : 1981/1982 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 27-86.

  Utöver detta tillkommer ett antal källtexter/artiklar vilka tillhandahålls av institutionen.