Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

2:a Världskriget, 7,5 hp

Engelskt namn: 2:nd Worldwar

Denna kursplan gäller: 2007-07-02 till 2010-07-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1HI021

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-19

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i och sammanfattar den moderna forskning som finns om Andra världskriget ur ett politiskt, socialt och militärhistoriskt perspektiv. Ett problemområde rör krigets bakgrund och orsaker såväl ideologiskt och storpolitiskt som socialt och ekonomiskt. Ett annat rör kritiska skeden i krigsutvecklingen, exempelvis utvidgningen till ett fullskaligt världskrig. Ett tredje problemområde rör krigets konsekvenser för civilbefolkningen, exempelvis genom Förintelsen och andra folkmordsförsök, samt etiska aspekter på kriget. Slutligen kommer krigets följder, såväl politiskt som socialt och ekonomiskt, att diskuteras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten: - övergripande kunna redogöra för krigets bakgrund, förlopp och följder, - kunna redogöra för och diskutera olika tolkningar av krigets orsaker samt av kritiska skeden i krigsutvecklingen, - övergripande kunna redogöra för och diskutera orsakerna till krigets konsekvenser för civilbefolkningen, - kunna redogöra för och diskutera de ideologiska motiven bakom framförallt den nazityska ras- och folkmordspolitiken samt dess koppling till krigsutvecklingen, - kunna tillämpa ett enklare kritiskt historievetenskapligt perspektiv på utvalda seminarietexter.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och övningar om inte annat uttryckligen anges.

Examination

Examination sker skriftligen och muntligen. Vid delexaminationer som seminarier och övningar ges betygen U och G, medan skriftlig eller muntlig tentamen betygssätts med U,G,VG. Varje moment betygsätts med U,G,VG. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provet anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. TILLGODORÄKNANDE Ansökan om tillgodoräknande enligt Umeå universitets examensordning ställs till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.