Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisterkurs i idéhistoria, 30 hp

Engelskt namn: Magister course in history of science and ideas

Denna kursplan gäller: 2012-06-25 till 2013-01-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1IH063

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-06-21

Innehåll

Kursen består av 4 moment om vardera 7,5 hp. Momenten är av fördjupande och problematiserande karaktär. Moment 1, 2, och 4 ingår alltid i kursen medan innehållet i moment 3 varierar från termin till termin, beroende på utbudet.

Moment 1. Idéhistorisk metod och teori (7,5 hp)
Momentet behandlar på ett fördjupande sätt olika metodiska och teoretiska perspektiv inom ämnet idéhistoria och dess internationella motsvarigheter, samt lyfter fram aktuella och historiska debatter som förekommit inom området. Momentet tar också upp forskningsetiska frågeställningar kopplade till ämnet, samt det sätt som idéhistorisk forskning samverkat med det omgivande samhället. 

Moment 2. Idéhistoriska klassiker (7,5 hp)
Kursen behandlar centrala arbeten inom idé- och lärdomshistoria och avser att ge en fördjupad förståelse i idéhistorisk historiografi samt i ämnets skilda traditioner. I samråd med ansvarig lärare väljer studenten att läsa ett antal idéhistoriska ”klassiker” som har haft stor betydelse för ämnets utveckling. Exempel på författare till sådana studier är Sarton, Lovejoy, Merton, Mumford, Kuhn, Skinner, Koselleck, Shapin & Schaffer, Said och Merchant.

Moment 3. Valbart moment (7,5 hp)
Normalt sett erbjuds endast ett alternativ per termin. Studenten kan dock efter samråd med kursansvarig lärare läsa en annan idéhistoriskt inriktad kurs vid annan institution eller vid annat lärosäte.

Moment 4. Tematisk läskurs (7,5 hp)
Efter samråd med kursansvarig lärare sammanställer studenten en litteraturlista med avsikt att ringa in ett forskningsområde och identifiera de mest aktuella forskningsfrågorna. I kursen ingår också att kunna reflektera över vilka kunskapsbehov som finns, och hur kompetensen på området skulle kunna utvecklas.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

Kunskap och förståelse:
- Visa fördjupad metodkunskap inom ämnet idéhistoria och dess internationella motsvarigheter.
- Visa insikt i trender och problemställningar som aktuell idéhistorisk forskning behandlar, inom ett givet delområde.
- Demonstrera fördjupade ämneskunskaper inom specifika delområden.

Färdighet och förmåga:
- Uppvisa förmåga att kunna söka, samla, kritiskt värdera och integrera kunskaper inom ett visst idéhistoriskt delområde genom att göra en forskningsöversikt.
- Klart och systematisk kunna redogöra för ett kunskapsinnehåll muntligt och i skrift.
- Göra en populärvetenskaplig framställning av en idéhistorisk klassiker riktat mot en utomvetenskaplig målgrupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Diskutera och göra etiska bedömningar av idéhistoriskt vetenskapliga arbeten.
-Visa insikt i hur idéhistoria som ämne samverkat med det övriga samhället och de möjligheter, begränsningar och ansvar som följer på en sådan aktivitet.
-Identifiera och värdera behov av ytterligare kunskap inom ett valt fördjupat kunskapsområde, samt visa på vägar att nå denna kunskap.

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen (180 hp) eller Idéhistoria C, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i huvudsak i en mindre seminariegrupp. Föreläsningar kan förekomma men merparten av seminarierna är diskuterande.

Examination

Examinationen sker muntligen och skriftligen. Muntlig examination sker vanligen i seminarieform men enskild muntlig tentamen kan också förekomma. Skriftlig examination sker vanligen i form av inlämningsuppgifter men enskild skriftlig tentamen kan också förekomma.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. För betyget väl godkänd på hel kurs (30hp) krävs att betyget väl godkänd uppnåtts på minst 22,5hp.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 26

Moment 1. Idéhistorisk metod och teori (7,5 hp)

Golinski Jan
Making natural knowledge : constructivism and the history of science
Chicago : University of Chicago Press : c2005 : xxii, 236 p. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0623/2005041764-b.html
ISBN: 0-226-30231-8 (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kelley Donald R.
The descent of ideas : the history of intellectual history
Aldershot : Ashgate : cop. 2002 : vii, 320 s. :
ISBN: 0-7546-0776-3 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Palgrave advances in intellectual history
Whatmore Richard, Young Brian William
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2006 : 288 p. :
ISBN: 1-4039-3900-4 (hbk.) : ?50.00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare litteratur i form av aktuella debattinlägg tillkommer. Denna litteratur väljs i samråd med läraren. Kurslitteraturen på övriga moment varierar från termin till termin och/eller bestäms i samråd mellan student och lärare. För aktuell kurslitteratur på avancerade kurser med historisk inriktning vid institutionen för idé- och samhällsstudier hänvisas till institutionens hemsida.