Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masterkurs i idéhistoria, 30 hp

Engelskt namn: Master course in history of science and ideas

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 till 2016-08-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1IH066

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-23

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter som redan läst två terminer (45-60 hp) på avancerad nivå i idéhistoria. Den består av fyra moment om 7,5 hp vardera. Dessa kan ersättas av andra avancerade kurser som ges aktuell termin, eller individuella litteraturkurser.

Tillsammans med Magisterkurser i idéhistoria och Masteruppsats i idéhistoria, kan kursen ingå i en två-årig Masterexamen.

Kursens moment kan ha olika inriktning olika terminer, och för information om momentens specifika innehåll aktuell termin hänvisas till institutionens hemsida och kursansvarig lärare.

Moment 1. Litteraturkurs I (7,5 hp)
Fördjupade studier i några centrala idéhistoriska arbeten inom ett avgränsat forskningsområde.
 
Moment 2. Litteraturkurs II (7,5 hp)
Fördjupade studier inom ett specifikt idéhistoriskt forskningsfält och dess teoretiska och metodmässiga särdrag.

Moment 3.  Valbar kurs (7,5 hp)
Studenten kan välja bland för terminen aktuella avancerade kurser i idéhistoria. Normalt sett erbjuds endast ett alternativ per termin. För information om utbudet av kurser för aktuell termin hänvisas till institutionens hemsida.

Moment 4. Litteraturkurs III (7,5 hp)
Momentet ger studenten insikt i traditionella och aktuella publiceringsmönster för idéhistoriska forskare och deras internationella motsvarigheter.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs visat
Kunskap och förståelse:
  • goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom idéhistorisk forskning, svensk såväl som internationell
  • väsentligt fördjupade kunskaper inom ett idéhistoriskt delområde
Färdighet och förmåga:
  • god förmåga att självständigt avgränsa och värdera idéhistorisk forskning rörande specifika forskningsfrågor och större teoretiska fält
  • god förmåga att diskutera och redogöra för idéhistoriska begrepp, teorier och forskningsproblem
  • god förmåga att identifiera och självständigt analysera idéhistorisk publiceringstradition och dess förändring
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • god förmåga att värdera förändringar i idéhistorisk publiceringstradition och dess inverkan på idéhistoriska forskares samhällsroll

Behörighetskrav

Univ: 30 hp kurser på avancerad nivå i idéhistoria, eller motsvarande.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Studenter på Masterkursen förväntas kunna arbeta självständigt och planera sin studietid i samråd med ansvarig lärare. Undervisningen på moment 1, 2 och 4 utgörs av lärarintroduktioner samt individuella självstudier under handledning. Undervisningen på moment 3, valbart moment, varierar beroende på vilken kurs som ges under aktuell termin.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga och muntliga prov samt aktivt deltagande i seminarier. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen och för momenten består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande ska ha uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 22,5 poäng.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 36

Kurslitteraturen på momenten varierar från termin till termin.