"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idéer om människans natur, 7,5 hp

Engelskt namn: Ideas of human nature

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1IH073

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-09-19

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-09-12

Innehåll

Vad innebär det att vara människa? Är vi andliga varelser, eller strikt genetiskt determinerade, eller kanske både och? Dessa frågor, och många andra, kommer att diskuteras i denna kurs i relation till ett brett urval idéhistoriskt intressanta arbeten om människans natur, eller vad det innebär att vara människa. Dessa texter hämtas främst från västerländska vetenskapliga föreställningar (t.ex. psykologiska, filosofiska och biologiska)  om vad människan är för varelse, eller skulle kunna vara.  Studenter uppmuntras att reflektera över och diskutera kring viktiga teman, argument och kunskapsanspråk i dessa texter och hur de kan förstås i relation till de specifika historiska kontexter i vilka de formulerades, samt deras relevans för hur vi förstår oss själva idag. Undervisningen på kursen sker i huvudsak i form av korta videointroduktioner, gruppvisa diskussioner, reflektionsövningar, skriv- och presentationsuppgifter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

  • Visa kunskap och förståelse av de huvudsakliga teman, argument och kunskapsanspråk som återfinns i valda historiska och samtida teorier och uppfattningar om människans natur,
  • Relatera historiska idéer om människans natur till deras relevanta kontexter,

Färdighet och förmåga

  • På ett tydligt och sammanhängande vis diskutera och reflektera över kursinnehållet,
  • Presentera ett egenvalt idéhistoriskt arbete för en icke-akademisk publik med hjälp av multimedia,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över den roll och betydelse som människosynen har för hur vi uppfattar oss själva som individer och kollektivt som ett samhälle.

Behörighetskrav

90 hp kurser i idéhistoria, eller kandidatexamen om 180 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker helt nätbaserat och innehåller bara asynkron kommunikation och interaktion. Den är uppdelad i veckolånga moduler som behandlar kursens olika texter. Upplägget bygger på studenternas eget aktiva deltagande, i form av gruppdiskussioner och andra typer av interaktion kring materialet.

Tekniska krav

  • En säker och bra internetuppkoppling
  • En dator (bärbar eller stationär) med en webbkamera (inbyggd eller extern)
  • En mikrofon, helst i form av ett headset

 

Examination

Kursen kräver aktivt deltagande i kursens obligatoriska diskussionsseminarier och reflektionsövningar. Examinationen rymmer också en skriftlig individuell fördjupningsuppgift, samt en multimediapresentation av denna.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ställs till Studentcentrum, Umeå universitet. Se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.