Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Italienska A:2, 15 hp

Engelskt namn: Italian A:2

Denna kursplan gäller: 2013-01-07 och tillsvidare

Kurskod: 1IT008

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Italienska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-06-17

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2012-12-05

Innehåll

I kursen ingår studier av italiensk grammatik ur ett kontrastivt perspektiv, modern italienskspråkig litteratur samt Italiens historia och politiska, geografiska och kulturella samhällsförhållanden. Vidare ingår träning i skriftlig språkfärdighet.
Kursen består av sex moment:
Moment 1: Italiensk grammatik, 6 hp
Italian Grammar
Moment 2: Lyrik och litteraturhistoria, 1,5 hp
Poetry and History of Literature
Moment 3: Skönlitteratur, 1,5 hp
Literature
Moment 4: Kultur och samhälle, 3 hp
Culture Studies
Moment 5: Skriftlig språkfärdighet, 3 hp
Written Proficiency

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
• kunna uttrycka sig på någorlunda korrekt italienska i tal och skrift;
• med handledning kunna hitta, sammanställa och presentera information till specifika frågeställningar;
• kunna beskriva systematiska skillnader mellan italienska och svenska vad gäller morfologi och syntax samt tillämpa kunskaperna i produktion av egna texter;
• kunna redogöra för några epoktypiska drag i modern italienskspråkig litteratur och utifrån detta inplacera lästa texter i sitt litteraturhistoriska sammanhang;
• kunna redogöra för huvuddragen i Italiens moderna historia och nuvarande samhällssystem och göra jämförelser med förhållanden i Sverige.

Behörighetskrav

Italienska steg 3 Eller: Italienska 3 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Italienska, Kvalifikationskurs, 7,5 hp (eller motsvarande).

Undervisningens upplägg

Undervisning och examination är helt eller delvis nätburna, varför tillgång till dator krävs för deltagande i kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Moment 1: Italiensk grammatik, 6 hp
Innehåll
Studier av italiensk syntax och morfologi ur ett kontrastivt perspektiv.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och övningar på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination samt skriftligt prov.

Moment 2: Lyrik och litteraturhistoria, 1,5 hp
Innehåll
Träning i att analysera modern italiensk lyrik. Introduktion i italiensk litteraturhistoria från 1900-talets början till idag.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination samt muntligt prov.

Moment 3: Skönlitteratur, 1,5 hp
Innehåll
Läsning och analys av modern italiensk skönlitteratur (c:a 300 sidor).
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination samt muntligt prov.

Moment 4: Kultur och samhälle, 3 hp
Innehåll
Studier av Italiens historia samt aktuella politiska, geografiska, kulturella förhållanden.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination samt skriftligt prov.

Moment 5: Skriftlig språkfärdighet, 3 hp
Innehåll
Träning i att skriva olika typer av text på italienska.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och övningar på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen via kurswebben.

Examination

De vanligtvis förekommande formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive moment. Examinator beslutar om examinationsform.
Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 9 högskolepoäng vari Moment 1, Italiensk grammatik, 6hp ska ingå.
För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 1

  För alla områden är dessa ordböcker nödvändiga:

  Norstedts italiensk-svenska ordbok : [60.000 ord och fraser]
  Johanson Sören, Tiozzo Enrico
  Stockholm : Norstedt : 1994 : xxviii, 850 s. :
  ISBN: 91-1-915752-5 (inb. (Inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts svensk-italienska ordbok : [51.000 ord och fraser]
  Tomba Tomaso, Dehn Britt-Marie
  Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxvii, [1], 718 s. :
  ISBN: 91-1-915762-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Obligatorisk litteratur Moment 1: Italiensk grammatik

  Modern italiensk grammatik.
  Edström Tore, Hedenquist Jan-Anders, Forsgren Mats
  4. uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 2001 : 206 s. :
  ISBN: 91-21-19921-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grammatikövningar för Italienska A läggs ut på kurswebben.

  Obligatorisk litteratur: Moment 2 Lyrik och litteraturhistoria

  Ett urval av dikter och en överblick över litteraturhistoria läggs ut på kurswebben (c:a 35 sidor).

  Obligatorisk litteratur: Moment 3 Skönlitteratur

  Mistero buffo : giullarata popolare
  Fo Dario, Rame Franca
  1. ed. Nuova ed. integrale : Torino : Einaudi : 2003 : 410 s. :
  ISBN: 88-06-16527-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig via webben. Valda delar läses.

  Guareschi Giovanni
  Mondo piccolo
  50. ed : Milano : Rizzoli : 1971 : xxxvi, 325 s :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig via webben. Valda delar läses.

  Se questo è un uomo
  Levi Primo, Segre Cesare
  Torino : Einaudi : 2005. : 209 p. :
  ISBN: 8806176552
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  La storia : romanzo
  Morante Elsa, Garboli Cesare
  Torino : Einaudi : 1995 : 671 s. :
  ISBN: 88-06-13665-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (sida 445-657 läses)

  Obligatorisk litteratur: Moment 4 Kultur och samhälle

  Nencioni, Giuseppe: Skillnaderna mellan norra och södra Italien i historiskt och europeiskt perspektiv. I: Statsvetenskaplig Tidskrift, årgång 105, 2002, nr.4. Texter kring olika aspekter av dagens samhälle läggs ut på kurswebben (totalt för momentet c:a 150 sidor). Webbaserat material.

  Referenslitteratur: Moment 5 Skriftlig språkfärdighet

  Modern italiensk grammatik
  Edström Tore, Hedenquist Jan-Anders, Forsgren Mats
  3., [rev.]uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 1995 : 206 s. :
  ISBN: 91-21-14211-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skrivövningar för Italienska A läggs ut på kurswebben.

 • Giltig från: 2014 vecka 3

  För alla områden är dessa ordböcker nödvändiga:

  Norstedts italiensk-svenska ordbok : [60.000 ord och fraser]
  Johanson Sören, Tiozzo Enrico
  Stockholm : Norstedt : 1994 : xxviii, 850 s. :
  ISBN: 91-1-915752-5 (inb. (Inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts svensk-italienska ordbok : [51.000 ord och fraser]
  Tomba Tomaso, Dehn Britt-Marie
  Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxvii, [1], 718 s. :
  ISBN: 91-1-915762-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Obligatorisk litteratur Moment 1: Italiensk grammatik

  Modern italiensk grammatik.
  Edström Tore, Hedenquist Jan-Anders, Forsgren Mats
  4. uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 2001 : 206 s. :
  ISBN: 91-21-19921-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grammatikövningar för Italienska A läggs ut på kurswebben.

  Obligatorisk litteratur: Moment 2 Lyrik och litteraturhistoria

  Ett urval av dikter och en överblick över litteraturhistoria läggs ut på kurswebben (c:a 35 sidor).

  Obligatorisk litteratur: Moment 3 Skönlitteratur

  Mistero buffo : giullarata popolare
  Fo Dario, Rame Franca
  1. ed. Nuova ed. integrale : Torino : Einaudi : 2003 : 410 s. :
  ISBN: 88-06-16527-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig via webben. Valda delar läses.

  Guareschi Giovanni
  Mondo piccolo
  50. ed : Milano : Rizzoli : 1971 : xxxvi, 325 s :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig via webben. Valda delar läses.

  Levi Primo
  Se questo è un uomo
  5. ed. : Torino,c 1958 : 1958 : 221 s. :
  Obligatorisk

  La storia : romanzo
  Morante Elsa, Garboli Cesare
  Torino : Einaudi : 1995 : 671 s. :
  ISBN: 88-06-13665-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (sida 445-657 läses)

  Obligatorisk litteratur: Moment 4 Kultur och samhälle

  Nencioni, Giuseppe: Skillnaderna mellan norra och södra Italien i historiskt och europeiskt perspektiv. I: Statsvetenskaplig Tidskrift, årgång 105, 2002, nr.4. Texter kring olika aspekter av dagens samhälle läggs ut på kurswebben (totalt för momentet c:a 150 sidor). Webbaserat material.

  Obligatorsk litteratur: Moment 5 Skriftlig språkfärdighet

  Modern italiensk grammatik
  Edström Tore, Hedenquist Jan-Anders, Forsgren Mats
  3., [rev.]uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 1995 : 206 s. :
  ISBN: 91-21-14211-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skrivövningar för Italienska A läggs ut på kurswebben.

 • Giltig från: 2013 vecka 2

  För alla områden är dessa ordböcker nödvändiga:

  Norstedts italiensk-svenska ordbok : [60.000 ord och fraser]
  Johanson Sören, Tiozzo Enrico
  Stockholm : Norstedt : 1994 : xxviii, 850 s. :
  ISBN: 91-1-915752-5 (inb. (Inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts svensk-italienska ordbok : [51.000 ord och fraser]
  Tomba Tomaso, Dehn Britt-Marie
  Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxvii, [1], 718 s. :
  ISBN: 91-1-915762-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Obligatorisk litteratur Moment 1: Italiensk grammatik

  Modern italiensk grammatik.
  Edström Tore, Hedenquist Jan-Anders, Forsgren Mats
  4. uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 2001 : 206 s. :
  ISBN: 91-21-19921-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grammatikövningar för Italienska A läggs ut på kurswebben.

  Obligatorisk litteratur: Moment 2 Lyrik och litteraturhistoria

  Ett urval av dikter och en överblick över litteraturhistoria läggs ut på kurswebben (c:a 35 sidor).

  Obligatorisk litteratur: Moment 3 Skönlitteratur

  Mistero buffo : giullarata popolare
  Fo Dario, Rame Franca
  1. ed. Nuova ed. integrale : Torino : Einaudi : 2003 : 410 s. :
  ISBN: 88-06-16527-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar läses.

  Guareschi Giovanni
  Mondo piccolo
  50. ed : Milano : Rizzoli : 1971 : xxxvi, 325 s :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar läses.

  Levi Primo
  Se questo è un uomo
  5. ed. : Torino,c 1958 : 1958 : 221 s. :
  Obligatorisk

  La storia : romanzo
  Morante Elsa, Garboli Cesare
  Torino : Einaudi : 1995 : 671 s. :
  ISBN: 88-06-13665-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (sida 445-657 läses)

  Obligatorisk litteratur: Moment 4 Kultur och samhälle

  Nencioni, Giuseppe: Skillnaderna mellan norra och södra Italien i historiskt och europeiskt perspektiv. I: Statsvetenskaplig Tidskrift, årgång 105, 2002, nr.4. Texter kring olika aspekter av dagens samhälle läggs ut på kurswebben (totalt för momentet c:a 150 sidor).

  Obligatorsk litteratur: Moment 5 Skriftlig språkfärdighet

  Modern italiensk grammatik
  Edström Tore, Hedenquist Jan-Anders, Forsgren Mats
  3., [rev.]uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 1995 : 206 s. :
  ISBN: 91-21-14211-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skrivövningar för Italienska A läggs ut på kurswebben.