Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Italienska BII, 15 hp

Engelskt namn: Italian BII

Denna kursplan gäller: 2022-01-10 och tillsvidare

Kurskod: 1IT012

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Italienska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-12-06

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-06-21

Innehåll

I kursen ingår studier av 1800-talets italienskspråkiga litteratur, litteraturhistoria, och språkhistoria samt en introduktion till vetenskapligt skrivande och översättning.
Kursen består av fyra moment:

Moment 1: 1800-talets litteratur och litteraturhistoria, 5,5 hp
Literature and History of Literature

Moment 2: 1800-talets italiensk språkhistoria, 2 hp
History of the Italian Language

Moment 3: Vetenskapligt skrivande med fördjupning, 5 hp
Academic Writing and Project Work

Moment 4: Översättning, 2,5 hp
Translation

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
* redogöra för några epoktypiska drag i italienskspråkig litteratur under 1800-talet och utifrån detta inplacera lästa texter i sitt litteraturhistoriska sammanhang;
* analysera och diskutera lästa litterära texter;
* redogöra för huvuddragen av det italienska språkets utveckling under 1800-talet och tillämpa kunskaperna vid textanalys;
* genomföra en mindre undersökning och presentera resultaten i en kortare vetenskaplig uppsats;
* överföra ett givet innehåll från svenska till italienska.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp italienska inom intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.

Moment 1: Litteratur och litteraturhistoria, 5,5 hp
Innehåll
Italiensk litteraturhistoria från 1800- talet och läsning av texter från denna period.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination samt muntligt prov.

Moment 2: Italiensk språkhistoria, 2 hp
Innehåll
Studier av italienska från 1800-talet.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av analysuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination samt skriftligt prov.

Moment 3: Vetenskapligt skrivande med fördjupning, 5 hp
Innehåll
Träning i produktion av olika textsorter. Individuell fördjupning som presenteras skriftligt som en vetenskaplig uppsats.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av textutkast på kurswebben.
Examination
Bedömning av inlämnad uppsats.

Moment 4: Översättning, 2,5 hp
Innehåll
Övning i att översätta svensk normalprosa till italienska.
Undervisning
Självstudier utifrån kurslitteraturen och texter på kurswebben. Det ges tillfälle för frågor och diskussion samt inlämning av översättningsuppgifter på kurswebben.
Examination
Fortlöpande examination samt skriftligt prov.

Examination

De vanligtvis förekommande formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive moment. Examinator beslutar om examinationsform.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dels att den studerande fullgjort uppgifterna inom angivna tidsramar, dels att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 10,5 högskolepoäng.
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 2

För alla områden är en ordbok nödvändig:

Norstedts italienska ordbok : [italiensk-svensk, svensk-italiensk : 111000 ord och fraser]
Dehn Britt-Marie, Johanson Sören, Tomba Tomaso
2., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : xxviii, 842, viii, 765 s. :
ISBN: 978-91-1-302872-9 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Zingarelli Nicola
Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana,
Bologna, Zanichelli : Sen uppl. :
Obligatorisk

Vocabolario della lingua italiana 2014
Devoto Giacomo, Oli Gian Carlo
Milano: Mondadori Education, Le Monnier 3272 s. : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 978-88-005-0036-4

Dizionario Sabatini Coletti
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
. :
Obligatorisk

eller den senaste upplagan.

Moment 1 Litteratur och litteraturhistoria

Valda texter som finns tillgängliga på kurswebben.

Moment 2 Italiensk språkhistoria

Material som finns tillgängligt på kurswebben.

Moment 3 Vetenskapligt skrivande med fördjupning

Skrivhandboken : vägledning i att skriva vetenskapliga texter
Westrup Ulrika, Eldh Christer, Sjöbeck Karin
2. uppl. : Lund : Institutionen för Service Management : 2008 : 96 s. :
Obligatorisk

Litteratur till fördjupning väljs i samråd med läraren.

Moment 4 Översättning

Övningar som finns tillgängliga på kurswebben.