Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Italienska C, Språkvetenskap, översättning och översättningsteori, 7,5 hp

Engelskt namn: Italian C, Linguistics, translation and translation theory

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 1IT014

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Italienska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-12-06

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-06

Innehåll

Kursen innefattar en introduktion till översättningsteori, kombinerad med fördjupade studier i lingvistik med fokus på italienska. Dessa sker parallellt med en vidareutveckling av kunskaper och färdigheter i italiensk grammatik, syntax, idiomatik och stilistik. Kunskaperna tillämpas genom studier av standardverk, textanalys och översättning.
Kursen består av 3 delmoment:

Moment 1: Översättningsteori (3 hp)
Introduktion i översättningsteorins viktigaste principer och problematik.


Moment 2: Språkvetenskap (2 hp)
Fördjupade studier i språkvetenskap med fokus på italienskans stilistiska och sociolingvistiska variationer.

Moment 3: Översättning (2,5 hp)
Översättning och översättningsanalys med tillämpning av teoretiska kunskaper.
 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande:
  • kunna uppvisa fördjupade kunskaper om italienskans sociolingvistiska och stilistiska variationer, ur ett diakront och synkront perspektiv.
  • i sin skriftliga produktion kunna tillämpa denna kunskap vid författande och översättning av texter av diverse karaktär på ett korrekt och idiomatiskt sätt.
  • kunna uppvisa kunskaper i översättningsteori samt kritisk förståelse för grundläggande principer och problematik inom ämnet.
  • kunna uppvisa förmåga att använda sig av språkvetenskapliga metoder och begrepp i textanalys, även som verktyg i översättningsproduktion.
  • kunna analysera och kritiskt granska egna och andra översättares val, ur stilistisk, språkvetenskaplig och översättningsteoretisk synvinkel.
  • kunna använda sig av relevanta verktyg och informationskällor i översättningsprocessen.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp italienska inom intervallet 1-30 hp + 22,5 hp italienska inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

För samtliga delmoment är undervisningen helt nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad lärplattform. På webbplattformen görs också inlämning av arbetsuppgifter och där förs även en diskussion kring valda problem samt erbjuds möjlighet för frågor kring kursinnehållet.
Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument
 

Examination

Examinationsuppgifterna för samtliga delmoment består av skriftliga prov samt inlämningsuppgifter. För att få betyget godkänt på kursen krävs att studenten är godkänd på specifika kursprov och minst 75% av övriga inlämningsuppgifter.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment 3 samt något av momenten 1 eller 2.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. För att få deltaga i kursprov måste student föranmäla sig.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Moment 1 Översättningsteori, 3 hp

Osimo Bruno
Manuale del traduttore: guida pratica con glossario (terza edizione)
Milano: Hoepli: 367 s. : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 978-88-203-4844-1

Moment 2 Språkvetenskap, 2 hp

Le varietà dell'italiano : manuale di sociolinguistica italiana : con documenti e verifiche
Coveri Lorenzo, Benucci Antonella, Diadori Pierangela
Roma : Bonacci : 1998 : 322 s. :
ISBN: 88-7573-346-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 3 Översättning 2,5 hp

Övningsmaterial och kursmaterial tillgängligt på webbplattformen. För samtliga delmoment används även övningsmaterial och kursmaterial som finns tillgängligt på webbplattformen.

Rekommenderade ordböcker

Norstedts italiensk-svenska ordbok : [60.000 ord och fraser]
Johanson Sören, Tiozzo Enrico
Stockholm : Norstedt : 1994 : xxviii, 850 s. :
ISBN: 91-1-915752-5 (inb. (Inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Norstedts svensk-italienska ordbok : [51.000 ord och fraser]
Tomba Tomaso, Dehn Britt-Marie
Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxvii, [1], 718 s. :
ISBN: 91-1-915762-2 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Vocabolario della lingua italiana 2014
Devoto Giacomo, Oli Gian Carlo
Milano: Mondadori Education, Le Monnier 3272 s. : 2013 :
Läsanvisning: ISBN: 978-88-005-0036-4

Dizionario Sabatini Coletti
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
. :
Obligatorisk