"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Italienska, Undertexter: översättning och textning i teori och praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Italian, Subtitling in Theory and Practice

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1IT016

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Italienska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen behandlar översättning och textning av tal med eller utan visuellt stöd. I kursen diskuteras och analyseras textning som ett delämne av översättningsteori. I en inledande kursdel studeras teoretiska aspekter av textning och verktyg för textning introduceras. I en individuell fördjupning tillämpas de teoretiska kunskaperna genom ett eget projektarbete.

Kursen består av två moduler:
1.    Introduktion till textning som översättning: teori och praktik (4 hp)
I den inledande modulen studeras teoretiska aspekter av översättning med fokus på textning, och verktyg för textning introduceras.
2.    Individuellt projektarbete inriktning italienska (3,5 hp)
Modulen innehåller utförandet av ett eget praktiskt eller teoretiskt projekt inom textning liksom en kritisk värdering av de val som gjorts i processen. Projektet redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna …

Kunskap och förståelse
*    redogöra för och diskutera de teorier och metoder som krävs för att utföra och analysera ett undertextningsarbete samt
*    redogöra för och diskutera det generella översättningsteoretiska ramverket, med särskilt fokus på textning.

Färdighet och förmåga
*    tillämpa de teorier och metoder som krävs för att utföra och analysera ett undertextningsarbete,
*    självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter,
*    planera och genomföra ett projektarbete med praktiskt eller teoretiskt fokus inom textning,
*    dokumentera och analysera projektarbetets genomförande och resultat mot bakgrund av läst litteratur samt
*    använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    planera och genomföra ett projektarbete i enlighet med forskningsetiska riktlinjer,
*    självständigt utvärdera olika materials tillförlitlighet samt
*    kritiskt granska material utifrån vetenskapliga, översättningsteoretiska och kulturella aspekter.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6 och Svenska B/Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3.
Univ: Minst 90 hp Italienska i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker via kursens lärplattform i form av föreläsningar, handledning samt obligatoriska seminarier. Seminarierna genomförs vid schemalagda tider. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.                                        

Undervisningen sker på svenska (modul 1) och italienska (modul 2).

Examination

*    Modul 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.
*    Modul 2 examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av fördjupningsuppgift.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination av modul 1 används betygsgraderna Godkänd (G) eller Underkänd (U). Vid examination av modul 2 används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på modul 2.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.
Föreskrifter vid övergångar
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

Audiovisual translation : subtitling
Díaz Cintas Jorge, Remael Aline.
London : Routledge Taylor & Francis Group : 2014. : XII, 272 pages :
ISBN: 1900650959
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fast-forwarding with audiovisual translation
Cintas Jorge Diaz, Nikolic Kristijan
Bristol : Multilingual matters : 2018 : 230 sidor :
ISBN: 978-1-78309-936-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Osimo B.
Translation Course
. : . :
Tillgänglig online
Obligatorisk

Utvalda vetenskapliga artiklar som är tillgängliga på lärplattformen, på nätet eller via Universitetsbiblioteket. Litteratur till fördjupningsuppgiften väljs i samråd med handledare.