"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Journalistik, 30 hp

Engelskt namn: Journalism

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1JO011

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Journalistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-02-07

Innehåll

Kursen behandlar både de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för journalistiskt arbete och publicering på olika plattformar: traditionell press, radio och TV samt webb. Under kursen tränas praktiska färdigheter i att söka information och skriva journalistiska texter, liksom i fotografering, inspelning och redigering av stillbilder, ljud och rörlig bild. Sista delen av kursen lägger grunden för journalistik om samhällsekonomiska frågor och statistiska undersökningar . Kursen utgör termin 3 på Journalistprogrammet. Kursen kan, i mån av plats, läsas som valbar kurs under termin 3 på Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap. I kursen ingår fyra moduler.
 
Modul 1. Text, foto och layout (7,5 hp)
Text, photography and layout
Under modulen repeteras och fördjupas kunskaperna om grundprinciper för journalistisk verksamhet och journalistisk research, produktion, presentation och publicering, såsom juridiska och etiska ramverk samt källkritik. De praktiska övningarna under kursmodulen syftar till att studenten ska utveckla sina färdigheter i nyhets- och aktualitetsjournalistik och få grundläggande kunskaper i andra genrer. Studenten genomför ett flertal journalistiska arbeten ur olika perspektiv. En variation av journalistiska genrer samt och foto och layout introduceras och övas.
 
Modul 2. Radiojournalistik (7,5 hp)
Radio journalism
Kursmodulen är både teoretisk och praktisk. Radiomediets språk och specifika förutsättningar diskuteras, övas och analyseras. Produktion av såväl nyhetsinslag som feature, från idé till färdig produkt, ingår i modulen. Ljudinspelning och digital ljudredigering tränas, och studenterna får även prova på programpresentation och livesändning. 
 
Modul 3. TV-journalistik (7,5 hp)
TV journalism
Kursmodulen är både teoretisk och praktisk. TV-mediets specifika förutsättningar diskuteras, övas och analyseras. I modulen ingår också dramaturgi, kamerateknik och datorbaserad videoredigering. Studenterna tränar praktiskt arbete med TV-inslag, från idéstadiet till färdig produktion, och provar även på livesändning.
 
Modul 4. Ekonomi och statistik (7,5 hp)
Economics and statistics
Det övergripande syftet med modulen är dels att studenterna ska få en inblick i området nationalekonomi, dels att de ska förstå hur statistik skapas, för att kunna bevaka dessa områden journalistiskt. Den nationalekonomiska delen lägger fokus på en grundläggande förståelse för ett urval samhällsekonomiska frågor. Statistikdelen behandlar de grundläggande stegen i en statistisk undersökning. Under modulens ges exempel på hur statistiska metoder används och hur fallgropar som bristande kunskap i statistik kan leda till missvisande journalistisk rapportering.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:

 • visa kunskap om och i praktiken följa journalistikens juridiska och etiska ramverk
 • uppvisa förståelse för och i praktiken använda olika mediers, produktionsformers och genrers speciella förutsättningar och möjligheter vad gäller journalistiskt berättande
 • visa förmåga att skriva journalistisk text och göra muntliga presentationer på ett intresseväckande sätt och på begriplig och korrekt svenska.

För godkänd kursmodul 1 (Text, foto och Layout), gäller följande:

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • uppvisa förståelse för textens och fotografiets speciella förutsättningar,
 • kunna definiera och särskilja begreppen vinkel, krok och perspektiv.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

 • kunna hantera teknik och mjukvara för fotografi,
 • behärska principer och aktuell mjukvara för tidningslayout,
 • skapa journalistiska texter, såväl nyheter som feature, utifrån eget researcharbete.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna analysera, problematisera och bedöma egna och andras journalistiska alster enligt kriterier för bl a allmänintresse, research, text- och bildkvalitet samt layout,
 • formulera bedömningar och respons på ett konkret och konstruktivt sätt.

För godkänd modul 2 (Radiojournalistik) gäller följande: 

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • uppvisa förståelse för radiomediets journalistiska förutsättningar och möjligheter,
 • kunna beskriva, särskilja och diskutera olika innehåll och format i det svenska radioutbudet samt i ett urval podcasts.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

 • kunna behandla svenska språket på ett radiomässigt vis i såväl nyhetsinslag som mer gestaltande genrer,
 • kunna producera publicerbara nyhetsinslag samt gestaltande journalistik för radio,
 • kunna hantera teknik och mjukvara för att göra radioprogram.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att såväl skriftligt som muntligt förhålla sig kritiskt och reflexivt till såväl sitt eget som andras arbete samt att ge och ta konstruktiv kritik.

För godkänd modul 3 (TV-journalistik) gäller följande:

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • uppvisa förståelse för TV-mediets journalistiska förutsättningar och möjligheter,
 • kunna beskriva grundläggande dramaturgi för journalistisk TV-produktion.
 • För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga
 • behandla svenska språket på ett för TV-mediet lämpligt sätt i såväl nyhetsinslag som mer gestaltande genrer,
 • producera journalistiska videoinslag,
 • kunna hantera tillgänglig teknik för videoproduktion (kamera och redigeringsprogram).

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att såväl skriftligt som muntligt förhålla sig kritiskt och reflexivt till såväl sitt eget som andras arbete samt att ge och ta konstruktiv kritik.

För godkänd kursmodul 4 (Ekonomi och statistik) gäller följande:

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • kunna förklara samhällsekonomins sätt att fungera och alternativa system att fördela samhällets resurser,
 • illustrera och förklara finans- och penningpolitikens möjligheter och begränsningar att stabilisera BNP, liksom att ge prov på och tillämpa de ekonomiska modellerna på aktuella ekonomiska problem,
 • tolka och förklara nyhetsflöden relaterade till aktuella ekonomiska frågeställningar,
 • redogöra för relevant grundläggande statistisk terminologi,
 • redogöra för de grundläggande stegen och för olika felkällor i en statistisk undersökning,
 • redogöra för vilka slutsatser som kan dras från en statistisk undersökning.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

 • producera en begriplig och korrekt journalistisk artikel med fokus på ekonomi eller statistik (eller båda). med genomtänkta förklaringsmodeller

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att värdera och kritiskt granska information om ekonomi och statistiska undersökningar från olika källor.

Behörighetskrav

Univ: Godkända resultat på termin 1 och 2 på Journalistprogrammet (HGJRN) eller Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap (HGMED). Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin. B-uppsatsen ska vara godkänd.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar, individuellt datorarbete i journalistlabb liksom muntliga redovisningar och journalistiska uppgifter. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter, såväl individuella som i grupp, samt genom obligatoriska seminarier och redovisningar. 

På modulerna 1-4 ges betygsomdömet Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd

Modul 1: Text, foto och layout (7,5 hp)
Modulen examineras l genom inlämning av journalistiska texter, fotografier och layoutade tidningssidor samt genom obligatorisk närvaro vid redovisande seminarium med krav på kamratrespons.

Betygsskalan för seminarier och kamratrespons är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för inlämningsuppgifter är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla uppgifter samt på seminarium och kamratrespons. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl Godkänd på majoriteten av inlämningsuppgifterna.


Modul 2: Radiojournalistik (7,5 hp)
Modulen examineras genom inlämning av radioinslag inom olika genrer, genom obligatoriska seminarier samt genom såväl skriftlig som muntlig kamratrespons.

Betygsskalan för seminarier och kamratrespons är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för inlämningsuppgifter är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla uppgifter samt på seminarium och kamratrespons. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl Godkänd på majoriteten av inlämningsuppgifterna.

Modul 3: TV-journalistik (7,5  hp)
Modulen examineras genom inlämning av redigerat material i olika genrer samt efterföljande diskussion vid obligatoriska seminarier med kamratrespons.

Betygsskalan för seminarier och kamratrespons är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för inlämningsuppgifter är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla uppgifter samt på seminarium och kamratrespons. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl Godkänd på majoriteten av inlämningsuppgifterna.


Modul 4: Ekonomi och statistik (7,5  hp)
Modulen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt salstentamen. Betygsskalan för såväl inlämningsuppgifter som tentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla uppgifter samt på individuell salstentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl Godkänd på majoriteten av inlämningsuppgifterna samt Väl godkänd på individuell salstentamen.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 hp. 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 

Tillgodoräknande

Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1JO001 Journalistik 22,5 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1. Text, foto och layout

Ahlmér Anneli
V som i vinkel, 91 idéer för en bättre artikel
Anneli Ahlmér :
Digital hämtning
Obligatorisk

Häger Björn
Reporter : en grundbok i journalistik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 582 sidor :
ISBN: 9789144131665
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Schori Martin
Online only : allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist
Utgåva 2, uppdaterad, uppgraderad, utökad : Stockholm : Carlsson bokförlag : [2019] : 295 sidor :
ISBN: 9789173319591
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Spelregler för press, radio och TV
Journalistförbundet :
Yrkesetik
Obligatorisk

Yrkesetiska regler
Journalistförbundet :
Yrkesetik
Obligatorisk

Anvisade texter

Modul 2: Radiojournalistik (7,5 hp)

Nordin Agneta
Göra ljud : en handbok om radio och poddar
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2023] : 173 sidor :
ISBN: 9789144158099
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 3: TV-journalistik (7,5 hp)

Kanger Thomas
Göra TV, helt enkelt : reportage och nyheter för alla format
Stockholm : Ordfront : 2017 : 142 sidor :
ISBN: 978-91-7441-715-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 4: Ekonomi och statistik (7,5hp)

Eklund Klas
Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin
13., [rev. och utvidgade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 349 s. :
ISBN: 9789144094564 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lantz Björn
Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
ISBN: 9789144103372
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompletterande litteratur kan tillkomma

Referenslitteratur

Förbannade lögner : hur medier, företag och organisationer luras med statistik och hur du lär dig genomskåda det
Kask Peeter-Jaan, Wallin Jimmy
1. uppl. : Stockholm : Hjalmarson & Högberg : 2007 : 155, [2] s. :
ISBN: 978-91-7224-060-5
Se Umeå UB:s söktjänst