Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalytisk fördjupning II, 30 hp

Engelskt namn: Specialisation in Cultural Analysis II

Denna kursplan gäller: 2012-01-02 till 2014-01-12 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KA001

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-11-22

Reviderad av: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2011-11-28

Innehåll

I kursen ingår arbete med informationspresentation och programvara för digitala ljud- och bildmedier samt skapandet av en ”webnärvaro” genom olika sociala medier. Vidare behandlas projekt och projektledarskap, gruppdynamik samt projekts betydelse i nutida organisationer. Därutöver innehåller terminen kunskaper om kulturanalytiska metoder och praktiskt fältarbete. I kursen ingår också att skriva en vetenskaplig uppsats. Kursen består av nedanstående fyra moment: MOMENT 1. Informationspresentation (7,5 hp) Information presentation Momentet behandlar grundläggande kunskaper i informationspresentation med hjälp av digitala ljud- och bildmedier. Studenterna skapar en ”webnärvaro” genom användandet av olika typer av sociala medier (bloggar, twitter, youtube, facebook, flickr, slideshare). De fördjupar även ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt till sådana medier. Vidare tillägnar sig studenterna kunskaper i hur webben kan användas som meritportfolio och för marknadsföring. MOMENT 2. Projektledarskap. Att planera och leda ett kulturanalytiskt projekt (7,5 hp) Project Leadership. Planning and Leading a Project in Cultural Analysis Momentet behandlar grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper kring vad det innebär att planera, leda och arbeta i projekt, speciellt med kulturanalytisk inriktning. Olika modeller för grupprocesser och gruppdynamik diskuteras och teorier kring projektledarskap och ledarskap behandlas. Vidare diskuteras vad det innebär att arbeta i grupp och ta gruppbaserade beslut. Momentet innefattar också kunskaper om projektarbetets och projektledarskapets relation till nutida organisationer och organisationsteorier. Studenterna arbetar under momentet i egna projektgrupper, vilket ger praktiska erfarenheter och utgör utgångspunkt för diskussion av teoriernas praktiska innebörder. MOMENT 3. Kulturanalytiskt fältarbete (7,5 hp) Fieldwork in Cultural Analysis Momentet behandlar metodfrågor och innebär bland annat självständigt praktiskt fältarbete. Genom insamling och bearbetning av arkivalier och annat källmaterial tillägnar sig studenten fördjupad kunskap om kulturanalytiska metoder. Stor vikt läggs vid källkritik, reflexivitet samt etiska frågor. Fältarbetet kan väljas i anslutning till den studerandes profilorientering och bör ligga till grund för det examensarbete som skrivs under moment 4. MOMENT 4. Examensarbete (7,5 hp) Degree Assignment Momentet behandlar vetenskapligt skrivande och innebär att studenten ska skriva en vetenskaplig uppsats, vilket inkluderar färdigheter i vetenskaplig bearbetning och skriftlig presentation. Momentet berör också grunder i konstruktiv vetenskaplig granskning och feedback.

Förväntade studieresultat

Efter genomgånget moment 1 (Informationspresentation) skall studenten känna till och på en övergripande nivå kunna: – Redogöra för olika former för informationspresentation. – Uppvisa förståelse för hur olika sociala medier på webben fungerar. – Uppvisa förmåga att skapa en ”närvaro” på webben, – omsätta kunskaper i bildbehandling och webbdesign för att kommunicera ett budskap på Internet, – analytiskt, kritiskt och reflexivt förhålla sig till olika IT-verktyg, – analytiskt, kritiskt och reflexivt förhålla sig till vad det innebär att vara offentlig på webben, – skapa formatmall i word och följa layout-direktiv. – Uppvisa kunskaper i hur en hemsida komponeras utifrån tekniska såväl som kommunikativa krav. Efter genomgånget moment 2 (Projektledarskap) skall studenten kunna: – redogöra för projektformens karakteristika samt teorier om gruppdynamik och projektledarskap. – uppvisa förståelse för hur grupprocesser kan påverka arbetet i projekt samt hur olika organisationsmodeller och ledarskapsteorier kan styra agerande. – uppvisa förmåga att delta i, och leda, ett kulturanalytiskt projekt, – problematisera olika organisationsmodellers och ledarskapsteoriers för- och nackdelar, – formulera och presentera en projektrapport samt reflektera över ett projektarbetet i relation till kurslitteraturen. Efter genomgånget moment 3 (Kulturanalytiskt fältarbete) skall studenten kunna: – planera och genomföra ett kulturanalytiskt fältarbete, – problematisera och teoretiskt bearbeta ett insamlat material, samt redogöra för detta i en fältrapport, – i relation till kurslitteraturen föra en reflexiv diskussion kring relationerna mellan insamlingsmetod och insamlat material, bland annat med avseende på etiska aspekter. Efter genomgånget moment 4 (Examensarbete) skall studenten kunna: – använda ett insamlat material och skriva en vetenskaplig uppsats, – kritiskt granska och opponera på andra vetenskapliga uppsatser.

Behörighetskrav

Kulturanalysprogrammet (HGKUL) termin 1-3, eller motsvarande kunskaper. Högst 7,5 hp får saknas från närmast tidigare nivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på alla moment kan bestå av föreläsningar, gruppövningar, självstudier, handledning och studiebesök. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. Se: http://www.student.umu.se/under-studietiden/funktionshinder/

Examination

För moment 1 består examination av obligatoriska seminarier, gruppövningar, skapandet av en individuell närvaro på webben samt genom en hemskrivning (paper) omfattande 5 sidor. Hemskrivningen bedöms med betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För moment 2 sker examination genom aktivt deltagande i gruppbaserad projektplaneringsuppgift med muntlig och skriftlig redovisning (projektrapport) samt genom individuell hemskrivning. Vid gruppexamination ges betygen Godkänd eller Underkänd. Vid hemskrivning ges betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För moment 3 sker examination genom aktivt deltagande i gruppövningar med muntlig eller skriftlig redovisning samt genom fältrapport. Vid gruppövningar ges betygen Godkänd eller Underkänd. Fältrapporten bedöms med betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För moment 4 sker examination i form av skriftlig uppsats omfattande 10-15 A4-sidor, ventilerad vid gemensamt seminarium, varvid uppsatsens innehåll, struktur och språk beaktas. Uppsatsen bedöms genom betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Examination sker även genom genomförande av opposition av annan students uppsats. Oppositionen bedöms med betygen Godkänd och Underkänd. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, samt ett uppsamlingsprov inom ett år. Rättande lärare kan, som alternativ till omprov, erbjuda en restuppgift. Restuppgiften ges i form av att den eller de underkända uppgifterna kompletteras och bedöms på nytt. I dessa fall kan betyg på tentamen bli högst Godkänd. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg. Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att examineras på annan ort. En student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka hos studierektor vid berörd institution om detta. Se: http://www.student.umu.se/regelsamlingen/ På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på 22,5 hp. Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på varje delmoment, undantaget moment 3 (praktik) som endast kan provas två gånger inom ramen för aktuell kursplan. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator. Tillgodoräknande Tillgodoräknande prövas individuellt enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning, fastställd av Rektor 2002-12-17. Se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 2

För alla kursmomenten gäller att ändringar i litteraturen kan ske, dock senast en månad före momentets startdatum.

Moment 1: Informationspresentation (7,5 hp)

Levinson Paul
New new media
International ed. : Boston, Mass. : Pearson : cop. 2009 : xiv, 226 s. :
ISBN: 978-0-205-77387-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wackå Fredrik
Webbredaktörens handbok : skapa värdefullt innehåll för webb och intranät
Stockholm : No Digit Media : 2009 : 156 s. :
Uppdaterade tips, råd och nyheter
ISBN: 978-91-976062-2-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Moment 2: Projektledarskap. Att planera och leda ett kulturanalytiskt projekt (7,5 hp)

Bergqvist Ulf
Första föreningsboken
Stockholm : Bilda : 2005 : 64 s. :
ISBN: 91-574-7744-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Blomberg Jesper
Myter om projekt
Stockholm : Nerenius & Santérus : 1998 : 130 s. :
ISBN: 91-648-0151-9 ; 340:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gerholm Lena
Kulturprojekt och projektkultur : en fallstudie av en kulturpolitisk försöksverksamhet = [Culture projects and project culture] : [a case study of an experiment in cultural policy]
1. uppl. : Malmö : LiberFörlag : 1985 : 197 s. :
ISBN: 91-38-61571-1 ; 89:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
3. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 181, [2] s. :
ISBN: 91-47-07308-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 32-47: 85-129.

Nasenius Catharina
Getingboet : om ledarskap, team och personlig utveckling
Stockholm : Rabén Prisma : 1998 : 229 s. :
ISBN: 91-518-3354-9 (inb.) ; 270:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Projektarbete : teori och praktik : med sagan om diamanten som sprängdes
Svensson Lennart, Otter Casten von
2. uppl. : Stockholm : Santérus : 2001 : 256, [2] s. :
ISBN: 91-89449-25-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 1-4.

Granström Kjell
Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 197 s. :
ISBN: 91-44-00852-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-08982-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S 32-47; 85-129

Moment 3: Kulturanalytiskt fältarbete (7,5 hp)

Arnstberg Karl-Olov
Fältetnologi
Stockholm : Carlsson : 1997 : 146 s. :
ISBN: 91-7203-169-7 ; 210:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gunnemark Kerstin
Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 270 s. :
ISBN: 978-91-44-07315-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ta fan i båten : etnologins politiska utmaningar
Damsholt Tine, Nilsson Fredrik
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 152 s. :
ISBN: 91-44-00936-4 ; 229:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Visuella spår : bilder i kultur- och samhällsanalys
Sparrman Anna, Torell Ulrika, Åhrén Eva
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 224 s. :
ISBN: 91-44-02462-2 : 359:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Referenslitteratur

Etik och praktik i forskarens vardag
Alver Bente Gullveig, Øyen Ørjar, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 187 s. :
ISBN: 91-44-00602-0 ; 300:00
Se bibliotekskatalogen Album

Kritisk etnologi : artiklar till Åke Daun
Daun Åke, Bäckman Maria, Blehr Barbro
Stockholm : Prisma : 2001 : 190, [1] s. :
ISBN: 91-518-3890-7 (inb.) ; 280:00
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 149 s. :
ISBN: 91-44-02288-3 : 278:00
Se bibliotekskatalogen Album

Att fånga nätet : kvalitativa metoder för Internetforskning
Sveningsson Elm Malin, Lövheim Mia, Bergquist Magnus
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 240 s. :
ISBN: 91-44-04162-4 : 298:00
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 4: Examensarbete (7,5 hp)

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillkommer litteratur om ca 800 sidor som väljs i relation till uppsatsens ämne.