"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturentreprenörskap IV, 30 hp

Engelskt namn: Culture-entrepreneurship IV

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1KA026

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-02-09

Innehåll

Under kursen inventeras olika former av event samt modeller för analyser av dem avseende publik, producenter, innehåll, marknadsföring, ekonomi och samspelet dem emellan. Ett konkret projektarbete (såsom ett kulturevenemangsprojekt) utförs. Under kursens gång förväntas studenten kontinuerligt arbeta med projektplanering med hjälp av digitala verktyg samt ta del av flera för hen nya digitala tekniker. Digitala verktyg används för kritisk reflektion, kommunikation och informationsförmedling.
I kursen ingår en orientering i etik, lagar och avtal för kulturentreprenörer, såsom arbetsrätt, upphovsrätt, avtalsrätt, associationsrätt och skatterätt med inriktning mot kultursektorn. Kursen belyser också affärs- och företagsverksamheter i kultursektorn. Studenten dokumenterar sina kompetenser fortlöpande med en meritportfolio. Kursen utgör termin 4 på Programmet för kulturentreprenörskap. Kursen består av modulerna nedan:

Modul 1: Event och publika arrangemang I (7,5 hp)
Public Events I
Under modulen behandlas olika former av event och publika arrangemang avseende publik, producenter, innehåll, marknadsföring/kommunikation, ekonomi samt samspelet dem emellan. Detta innefattar även förståelse för hur hållbarhet kan påverka ramarna för eventskapande och arrangörskap. Mentorskap introduceras och problematiseras. Undervisning ges i relevant programvara för inspelning och redigering av film och ljud. Konkret projektarbete sätts igång för att slutföras under modul 2. Studenten arbetar vidare med en egen meritportfolio, som uppdateras löpande under utbildningen, och där studenten dokumenterar sina kompetenser. Kontakt tas i förekommande fall med lämplig organisation/yrkeskategori inför examensarbetet på termin 5.

Modul 2: Event och publika arrangemang II (7,5 hp)
Public Events II
Konkret projektarbete (såsom kultur- och evenemangsprojekt) genomförs. Digitala verktyg används för att dokumentera, marknadsföra och kommunicera projektet. Projektet problematiseras med hjälp av teoretisk litteratur. Därtill arbetar studenten med sin meritportfolio, som uppdateras löpande under utbildningen, och där studenten dokumenterar sina kompetenser.

Modul 3. Etik, lagar och avtal för kulturentreprenörer, 7.5 hp
Ethics, legislation and contracts for cultural entrepreneurs
Denna modul ger en orientering i etik, lagar och avtal för kulturentreprenörer, såsom arbetsrätt, upphovsrätt, avtalsrätt, associationsrätt och skatterätt med inriktning mot kultursektorn. Fortsatt arbete pågår med förberedelser inför examensarbetet. Studenterna arbetar kontinuerligt med sin portfolio.

Modul 4. Affärsutveckling och finansiering, 7.5 hp
Business development and financing
Modulen ger en orientering om affärs- och företagsverksamheter i kultursektorn. Inventering av lämpliga företags- och anställningsformer såsom eget företagande, projektarbete, arbete i offentliga institutioner och ideella organisationer görs. Begreppen affärsmodell, affärsutveckling och affärsplan behandlas. En orientering ges om ett företags ekonomiska administration såsom budget, finansiering och redovisning. Modulen behandlar olika finansieringsmodeller och hur hållbara varumärken kan byggas. Fortsatt arbete med förberedelser inför examensarbetet sker. Studenterna arbetar kontinuerligt med sin portfolio.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Event och publika arrangemang I, 7.5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • redogöra för hur ett event/kulturarrangemang växer fram, planeras, kommuniceras och genomförs,
 • redogöra för hur hållbarhet kan påverka ramarna för eventskapande och arrangörskap,
 • redogöra för vad mentorskap innebär. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • reflektera kring ett event/kulturarrangemang avseende publik, producenter, innehåll, marknadsföring, ekonomi och samspelet dem emellan. 

 

Modul 2: Event och publika arrangemang II, 7.5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • använda kulturvetenskapliga materialinsamlingsmetoder vid genomförande av kulturarrangemang.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • praktiskt organisera och leda event/kulturprojekt.

Modul 3: Etik, lagar och avtal för kulturentreprenörer, 7.5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 

 • uppvisa förståelse för juridiska regelverk samt praktisk tillämpning av dessa,
 • uppvisa förståelse för näringsverksamhet ur ett juridiskt perspektiv. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • redogöra för regelverk och lagar inom upphovs-, avtals-, associations-, arbets- och skatterätt samt för hur dessa tillämpas i praktiken.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • uppvisa insikt om etiska frågeställningar och förståelse för upphovsrätt och andra mellanmänskliga frågeställningar som aktualiseras inom kultursektorn.

Modul 4: Affärsutveckling och finansiering, 7.5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • uppvisa grundläggande insikter i hur företag startas och hur företagsekonomisk administration bedrivs,
 • redogöra för olika finansieringsformer. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • uppvisa färdighet i affärsplanering och finansiering.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • värdera olika strategier för varumärkesbyggande.

Behörighetskrav

Godkänt resultat från termin 1 till 3 på HGKEN Programmet för kulturentreprenörskap, eller motsvarande. Högst 7.5 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, projektarbeten, individuella uppgifter, handledning, laborationer och praktiska tillämpningar av programvara för datorbaserade presentationer och projekt och projektledning. Om närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. Undervisningen på modul 1, 2, 3 och 4 består av praktiska övningar i grupp, laborativa datorövningar, föreläsningar och seminarier. För modulerna 1 och 2 tillkommer också gruppvisa övningar rörande projektarbete samt genomförande av ett konkret projektarbete i grupp.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1 examineras fortlöpande genom seminarier, redovisning av en projektplan i grupp och en hemtentamen. Seminarierna och projektplan i grupp ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). Hemtentamen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Hemskrivningsperiodens inlämningsdatumgodkänd gäller som tentamensdatum. På hela modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätt först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 2 examineras genom att studenten gör en projektredovisning i grupp (muntlig och skriftlig) av ett genomfört event/arrangemang/kulturprojekt samt lämnar in en individuell reflektion (hemtentamen) kring det genomförda projektet. Redovisningarna i grupp ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). Individuella reflektionen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den individuella redovisningens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. På hela modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att den individuella reflektionen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätt först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 3 examineras med en muntlig tentamen. Tentamen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Modul 4 examineras fortlöpande genom seminarier, redovisningar (individuellt), muntliga uppgifter (individuellt) och en hemtentamen. Redovisningar i grupp ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). Muntliga uppgifter ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). Hemtentamen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). På hela modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli Godkänd på hela modulen krävs att alla uppgifter är godkända. Obligatorisk närvaro gäller för litteraturseminariet och de muntliga uppgifterna. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att betyget på den individuella hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att övriga uppgifter är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.
 
För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt lägst 22,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Modul 1: Event och publika arrangemang I (7,5 hp)

Allen Johnny.
Festival and special event management
5. ed. : Milton, Qld. : John Wiley and Sons : 2011 : 585 p. :
ISBN: 978-1-74216-461-8 (pbk)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Evenemangsföretagande
Edström Anders, Beckérus Åke, Larsson Bengt-Erik
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 174 s. :
ISBN: 91-44-02367-7 : 338:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Mentor : i teori och praktik
Mathisen Petter, Andersson Sten
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 224 s. :
ISBN: 978-91-44-05423-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Storytelling : marknadsföring i upplevelseindustrin
Mossberg Lena, Nissen Johansen Erik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 183 s. :
ISBN: 91-44-03978-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Arrangera det du vill : [konserter, konferenser, fester och festivaler och andra evenemang ...]
Olsson Stefan, Frödin Marcus
2. tr. : Arvika : Universe Imagine : 2009 : 229 s. :
ISBN: 978-91-976924-3-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Renberg Bo
Retorikanalys : en introduktion
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 136 s. :
Omslagsbild
ISBN: 9789144040073
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Westanders pr-handbok 2013
Stockholm : Westander publicitet & påverkan : cop. 2012 : 36 s. :
Fritt tillgänglig
Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Modul 2: Event och publika arrangemang II (7,5 hp)

Evenemang : från organisering till utvärdering
Andersson Tommy, Larson Mia, Mossberg Lena
Lund : Studentlitteratur : 2009 : 219 s. :
ISBN: 978-91-44-05351-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gemensamt kunskapande : den interaktiva forskningens praktik
Johannisson Bengt, Gunnarsson Ewa, Stjernberg Torbjörn
Växjö : Växjö University Press : 2008 : 389 s. :
ISBN: 978-91-7636-621-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:206371/FULLTEXT01

The experience economy
Pine B. Joseph, Gilmore James H.
Updated ed. : Boston, Mass. : Harvard Business Review Press : c2011 : xxvii, 359 p. :
ISBN: 978-1-4221-6197-5 (alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Werner Runebjörk Isabel
Ditt personliga varumärke : om retorik, värderingar och förtroende
2. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 154 s. :
Omslagsbild
ISBN: 91-47-07770-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Modul 3. Etik, lagar och avtal för kulturentreprenörer, 7.5 hp

Juridik för småföretagare
D'Oliwa Louise, Flemström Stefan
Stockholm : Bonnier utbildning : 2008 : 136 s. :
ISBN: 91-622-8671-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Förteckning över tillämpliga lagar tillhandahålls vid kursstart för egen utskrift. Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Referenslitteratur

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens : [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]
12., omarb. uppl. : Stockholm : Jure : 2011 : xvii, 458 s. :
ISBN: 9789172234642
Se Umeå UB:s söktjänst

Civilrätt
Agell Anders, Malmström Åke, Ramberg Christina, Sigeman Tore
21., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 375 s. :
ISBN: 978-91-47-09527-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Johansson Svante
Associationsrätten : en introduktion
5., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 110 s. :
ISBN: 9789139206477
Se Umeå UB:s söktjänst

Lundén Björn
Kulturarbetarboken : skatt, deklaration, ekonomi, juridik
16. uppl. : Näsviken : Björn Lundén Information : 2016 : 241 s. :
ISBN: 9789176950210
Se Umeå UB:s söktjänst

Ramberg Christina
Kontraktstyper
1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2005 : 317 s. :
ISBN: 91-39-20389-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Rosén Jan
Upphovsrättens avtal : regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal
3., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2006 : 451 s. :
ISBN: 91-39-20396-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Schmidt Tony
Arbetsrätt : praktisk handbok för chefer och företagare
Malmö : Liber : 2012 : 153 s. :
ISBN: 978-91-47-09729-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Stannow Henrik
Musikjuridik : handbok om upphovsrätt och musik
[5. rev. uppl.] : Stockholm : CKM Förlag : 2014 : 267 s. :
ISBN: 9789170401213
Se Umeå UB:s söktjänst

Lagbok.

Modul 4. Affärsutveckling och finansiering, 7.5 hp

Amnéus Anders
Allt du behöver veta om marknadskommunikation
1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 128 s. :
ISBN: 978-91-47-09505-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ekberg Stefan
Rivstart : hur du startar och får fart på ett företag inom ett halvår
Stockholm : Redaktionen Stefan Ekberg AB : cop. 2005 : 400 s. :
Obligatorisk

Hagoort Gijsbert
Konst och entreprenörskap
Göteborg : Nätverkstan : cop. 2013 : 106 s. :
ISBN: 9789186717049
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hamrefors Sven
Kommunikativt ledarskap : den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 224 s. :
ISBN: 9789144103020
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Företagerskan : om kvinnor och entreprenörskap
Holmquist Carin, Sundin Elisabeth
1. uppl. : Stockholm : SNS förl. : 2002 : 221 s. :
ISBN: 91-7150-860-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Starta & driva företag
Lundén Björn, Bokelund Svensson Ulf
25:e upplagan : Näsviken : Björn Lundén Information AB : 2018 : 261 sidor :
ISBN: 9789176951200
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

I de stora trendernas brus : kulturella och kreativa näringar på Gotland
Pettersson Conny, Molin Torkel
Visby : Gotland University Press : 2012 : 485 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hgo:diva-1624
ISBN: 978-91-86343-14-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sacco Pier Luigi
Kultur 3.0 : konst, delaktighet, utveckling
Göteborg : Nätverkstan : 2013 : 184 s. :
ISBN: 9789186717032
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Referenslitteratur

Entreprenörskap och företagsetablering : från idé till verklighet
Landström Hans, Löwegren Marie
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 453 s. :
ISBN: 978-91-44-02147-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Affärsplattformen : entreprenören och företagets första år : nu med Idéplattformen
Klofsten Magnus, Hesselstrand Johan
3., [utök.] uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2009 : 119 s. :
ISBN: 978-91-85695-74-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Starta eget handboken : en detaljerad uppslagsbok för dig som vill starta ett eget företag
Kullstedt Mats, Melin Lars
30., rev. uppl. : Stockholm : Småföretagsplanerarna : 2011 : 381 s. :
ISBN: 978-91-87254-30-7 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst