Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad kulturvetenskap 1, 30 hp

Engelskt namn: Applied Culture Studies 1

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 1KA027

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

Kursen behandlar aktuella och klassiska perspektiv inom kulturvetenskap, olika vetenskapliga metoder för att undersöka digitala miljöer samt metoder för att identifiera och kritiskt granska nutida strömningar och processer av social, kulturell och politisk karaktär. I kursen ingår också att studenterna planerar och genomför ett vetenskapligt baserat individuellt projekt i samverkan med extern aktör.

Modul 1: Teoretiska perspektiv i kulturvetenskap 7,5 hp
Theoretical Perspectives in Culture Studies
Modulen har en tvärvetenskaplig grund och behandlar aktuella och klassiska perspektiv och begrepp inom kulturvetenskap. I gemensamma seminarier diskuteras såväl perspektivens och begreppens ämnesspecifika innebörder som deras placering i en vidare vetenskaplig kontext. Särskild vikt läggs vid det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och praktisk tillämpning.

Modul 2: Digitala metoder 7,5 hp
Digital Methods
Modulen syftar till att ge studenten en fördjupad förståelse för, och kunskap om, olika vetenskapliga metoder för att undersöka digitala miljöer. Studenterna fördjupar sina kunskaper om hur etablerade metoder för exempelvis textanalys, intervjuer och etnografiskt fältarbete kan användas för studier av det digitala fältet. Metodrelaterade -och etiska problem samt vilka möjligheter som kan uppstå i studier av digitala miljöer undersöks. Målet är att studenterna får en fördjupad inblick i -och praktiska kunskaper om hur etablerade samt nya vetenskapliga undersökningsmetoder inom kulturvetenskap samt hur dessa kan användas för att studera digitala fenomen.

Modul 3: Omvärldsanalys 7,5 hp
Contemporary Social and Environmental Analysis
Modulen behandlar teorier och metoder för att identifiera centrala samhälleliga förändringsprocesser samt för att beskriva och analysera sociala, kulturella och politiska orsaker till samhällsförändring. Kursen utrustar studenterna med teoretiska begrepp, empiriska kunskaper och kulturvetenskapliga metoder för att kunna genomföra sociokulturell omvärldsanalys.

Modul 4: Projekt i samverkan 7,5 hp
Collaboration Projects 
Modulen behandlar fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om projekt, projektplanering och projektanalys. Under kursen planeras, genomförs och redovisas ett individuellt projekt, vilket genomförs i samverkan med extern aktör. Projektet kan förslagsvis knyta an till studentens förkunskaper från kandidatstudierna.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad modul 1 Teoretiska perspektiv i kulturvetenskap 7,5 hp skall studenten:
 • uppvisa initiativförmåga och självständighet,
 • behärska akademiskt skrivande och komplexa akademiska resonemang,
 • kritiskt kunna förhålla sig till centrala tankegångar inom området kulturvetenskap,
 • ha förståelse för hur teoretiska begrepp relaterar till ett empiriskt material,
 • aktivt kunna deltaga i och föra ett vetenskapligt samtal.

Efter avklarad modul 2 Digitala metoder 7,5 hp skall studenten kunna:
 • resonera kring och visa prov på tillämpning av olika vetenskapliga metoder för studier av digitala miljöer med utgångspunkt i ett analytiskt och kritiskt arbetssätt,
 • identifiera och ta ställning till för modulens teman, relevanta metodologiska och etiska frågeställningar och problem,
 • självständigt diskutera vilka konsekvenser metodval kan få för en undersöknings resultat.
 
Efter avklarad modul 3 Omvärldsanalys 7,5 hp skall studenten kunna:
 • urskilja och tolka olika typer av omvärldsanalytiska problemställningar,
 • självständigt och kritiskt kunna diskutera omvärldsanalytiska begrepp, frågor och teorier,
 • göra analyser av omvärldsförändringar utifrån ett valt kulturvetenskapligt perspektiv,
 • tillämpa och fördjupa kulturvetenskapliga omvärldsanalytiska perspektiv på samhällsförändringar och social hållbarhet.  
 
Efter avklarad modul 4 Projekt i samverkan 7,5 hp skall studenten kunna:
 • redogöra för villkoren för ett kulturvetenskapligt projektarbete, samt för de utmaningar och möjligheter som ett sådant projektarbete innebär,
 • redogöra för begrepp och metoder som rör planering, genomförande och rapportering av ett projekt,
 • självständigt planera, genomföra och avrapportera ett kunskapsbaserat kulturvetenskapligt projekt inom givna ramar,
 • kunna bedöma och värdera villkoren för ett projektarbete som uppdrags- eller arbetsform, förutsättningar och eventuella problem.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i etnologi, kulturanalys, konst- och bildvetenskap, museologi eller motsvarande. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning samt planering och genomförande av studentledda seminarier. Förutom obligatorisk kurslitteratur ges studenten möjlighet att själv och i samråd med lärare/handledare välja kurslitteratur med stöd av kursplanens litteraturlista. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1 examineras fortlöpande i form av aktivt deltagande i seminarier, genom gruppredovisningar och individuella redovisningar samt en avslutande hemtentamen. Vid seminarier, individuella redovisningar och gruppredovisningar ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Hemskrivningen bedöms med betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.
 
Modul 2 examineras fortlöpande i form av aktivt deltagande i seminarier, genom gruppredovisningar och individuella redovisningar samt en avslutande hemtentamen. Vid seminarier, individuella redovisningar och gruppredovisningar ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Hemskrivningen bedöms med betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 3 examineras fortlöpande i form av aktivt deltagande i seminarier, genom gruppredovisningar och individuella redovisningar, skriftlig projektbeskrivning samt en avslutande skriftlig rapport. Vid seminarier, individuella redovisningar och gruppredovisningar ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Projektbeskrivningen bedöms med betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Rapporten bedöms med betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att rapporten ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 4 examineras fortlöpande i form av aktivt deltagande i seminarier, genom gruppredovisningar och individuella redovisningar, skriftlig projektbeskrivning samt en avslutande skriftlig rapport. Vid seminarier, individuella redovisningar och gruppredovisningar ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Projektbeskrivningen bedöms med betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Rapporten bedöms med betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att rapporten ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.
 
Examination sker fortlöpande enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska inslag är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt lägst 22,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen skall kunna examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Litteratur

Observera att litteraturlistan kan komma att ändras, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1: Teoretiska perspektiv i kulturvetenskap 7,5 hp

Ahmed Sara
Queer phenomenology : orientations, objects, others
Durham, N.C. : Duke University Press : 2006 : 223 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0612/2006012768.html
ISBN: 0822339145
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Butler Judith
Gender trouble : feminism and the subversion of identity
New York : Routledge : 1990 : xiv, 172 s. :
ISBN: 0-415-90042-5 (inb.) ; £30.00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: [Svensk översättning:] Genustrubbel : feminism och identitetens subversion

The social construction of reality : A treatise in the sociology of knowledge
Berger Peter L., Luckmann Thomas
London : Penguin : 1966 : 249 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: [Svensk översättning:] Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1979

Bourdieu Pierre
Science of science and reflexivity
Chicago : University of Chicago Press : 2004 : 129 s. :
ISBN: 0-226-06737-8 (cloth)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Foucault Michel
L'archéologie du savoir
Paris : Gallimard : 1969 : 275, [4] s. :
ISBN: 2-07-026999-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: [Svensk översättning:] Vetandets arkeologi

Geertz Clifford
The Interpretation of Cultures: Selected Essays [Elektronisk resurs]
Basic Books : 1973 :
Obligatorisk
Läsanvisning: "Thick Desciptions. Toward an Interpretive Theory of Culture" https://philpapers.org/archive/GEETTD.pdf

Goffman Erving
The Presentation of Self in Everyday Life
ANCHOR BOOKS : 1959 : 259 s. :
ISBN: 9780385094023
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: [Svensk översättning:] Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm : Rabén & Sjögren, 1974.

Modul 2: Digitala metoder 7,5 hp

Research methods for reading digital data in the digital humanities
Griffin Gabriele, Hayler Matt
Edinburgh : Edinburgh University Press : 2016 : 214 s. :
ISBN: 9781474409612
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap
Jarlbrink Johan, Norén Fredrik
Studentlitteratur : 2021 :
Obligatorisk

Anette Markham
Fieldwork in Social Media: What Would Malinowski Do?, Qualitative Communication Research, 2013, 2(4), 434–446.
Univeristy of California Press : 2013 :
http://www.markham.internetinquiry.org/wp-content/uploads/2010/04/QCR0204_05_Markham.pdf
Obligatorisk

Digital ethnography : principles and practice
Pink Sarah, Horst Heather, Postill John, Hjorth Larissa, Lewis Tania, Tacchi Jo
1st edition. : London : SAGE : 2016. : 202 s. :
ISBN: 978-1-4739-0237-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur tillkommer enligt lärares anvisning.

Modul 3: Omvärldsanalys 7,5 hp

Omvärldsanalys i praktiken
Genf Linda, Laurent Johanna
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 182 s. :
ISBN: 9789147116348
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur tillkommer som studenten väljer i samråd med ansvarig lärare.

Modul 4: Projekt i samverkan 7,5 hp

Arvidsson Alf
Spaningar i kultursektorn
Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet : [2019] : 156 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789178550920
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jönsson Lars-Eric
Politiska projekt, osäkra kulturarv : Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa [Elektronisk resurs]
Lund : Lund Studies in Arts and Cultural Sciences : 2017-09-15T10:50:42+02:00 :
http://portal.research.lu.se/ws/files/31170588/Politiska_projekt_antologi_webb.pdf
Obligatorisk

Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt
Karlsson Åke, Marttala Anders, Lindström Kent-Ove
3., oförändrade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 131 s. :
ISBN: 9789144074245
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur tillkommer som studenten väljer i samråd med ansvarig lärare.