"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad kulturvetenskap II, 30 hp

Engelskt namn: Applied Culture Studies II

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1KA032

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-12-22

Innehåll

Kursen erbjuder en rad olika perspektiv på tillämpad kulturvetenskap. Under kursens två första moduler planeras och genomförs ett individuellt projektarbete: en vetenskaplig artikel eller en forskningsplan till en doktorandansökan. Kursens andra halva inleds med en modul om social innovation och social hållbarhet. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv fördjupar sig studenterna i innovationer som en särskild form av organisering för social förändring. Sista modulen ger kunskaper om teorier och metoder för visuell och multimedial kommunikation.
 
Kursen utgör termin 3 på HAKVM Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap 120 hp. 
Följande moduler ingår:  
 
Modul 1: Individuellt projekt 1 (7,5 hp)

Individual project 1
Modulen inleds med introduktion och förberedelse inför valt projekt. Det valda projektet kan bestå av en vetenskaplig artikel tänkt för publicering i tidskrift med peer-review, eller en projektansökan till doktorandanställning. Under handledning förväntas varje student inledningsvis upprätta en arbetsplan för hur projektet ska organiseras, genomföras och utvärderas. En synopsis eller projektplan för arbetet ska skrivas, presenteras och ventileras vid ett seminarium i slutet av modulen. Därtill tillkommer ett seminarium som ska behandla värdering och urval av projektskrivningar, samt ett individuellt inlämningsarbete som behandlar kritik av vetenskapliga artiklar. Modulen läses tillsammans med HALVM Masterprogrammet i litteraturvetenskap.

Modul 2. Individuellt projekt 2 (7,5 hp)
Individual project 2
Under modulen genomför, färdigställer och utvärderar studenten det individuella projekt som påbörjades under modul 1. Projektets resultat, en vetenskaplig artikel eller forskningsplan, redovisas och ventileras vid ett slutseminarium. Modulen läses tillsammans med HALVM Masterprogrammet i litteraturvetenskap.

Modul 3: Social innovation och social hållbarhet (7,5 hp)
Social innovation and social sustainability
I modulen behandlas social hållbarhet och social innovation både som begrepp och praktik samt deras teoretiska innebörder. Under kursen studeras hur social innovation kan användas som strategi för att åstadkomma social hållbarhet. Studenten ges möjlighet att planera och föreslå en aktivitet med inriktning mot social hållbarhet. Sammantaget ger modulen teoretiska såväl som praktiska redskap för olika former av verksamhetsutveckling och strategisk planering.

Modul 4: Bildanalys och visualisering (7,5 hp)
Image analysis and visualization techniques
Modulen ger studenten kunskaper om teorier och metoder för visuell och multimedial kommunikation. Studenten lär sig att kritiskt analysera visuella budskap och de betydelsebärande lager som kan skapas i kombinationer av färg, bild, text och textinnehåll. Genom praktiska tillämpningar utvecklar studenten färdighet i att visualisera och förmedla projekt och forskningsresultat.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Individuellt projekt 1 (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande

 •  kunna formulera ett synopsis eller en projektplan till ett konkret projekt till grund för fortsatt arbete,
 •  kunna värdera och kritiskt granska vetenskapliga ansökningar och vetenskapliga artiklar,
 •  förstå grundläggande principer bakom urval, peer-review och kvalitetsbedömning inom det humanistiska fältet. 

Modul 2. Individuellt projekt 2 (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande

 • uppvisa förmåga att självständigt planera, organisera och genomföra ett individuellt projekt i form av vetenskaplig artikel eller en forskningsplan för doktorandansökan,
 •  kunna använda relevanta centrala teorier och metoder inom kultur- och medievetenskaper i det individuella projektet,
 •  uppvisa förmåga att utvärdera sitt eget projekt samt bidra till utvärdering och förbättring av kurskamraternas resultat.

Modul 3: Social innovation och social hållbarhet (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande:

 • kunna redogöra för innebörder i begreppen social hållbarhet och social innovation,
 • kunna planera och föreslå en praktisk tillämpning baserad på social innovation och för social hållbarhet. 

Modul 4: Bildanalys och visualisering (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande:

 • kunna redogöra för och kritiskt förhålla sig till centrala teorier och metoder för bildanalys,
 • kunna redogöra för och kritiskt förhålla sig till centrala teorier och metoder för multimedial kommunikation,
 • genom olika tvärvetenskapliga metoder visa fördjupade färdigheter kring visualiseringar inom vetenskaplig praktik.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i något av huvudområdena etnologi, konstvetenskap, kulturanalys eller museologi eller motsvarande samt minst 30 hp i avslutade kurser på avancerad nivå. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning samt planering och genomförande av studentledda seminarier. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 
  
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Individuellt projekt 1 (7,5 hp)
Modulen examineras dels genom en skriven synopsis kring vetenskaplig artikel eller projektplan för doktorandtjänst som läggs fram vid ett seminarium, dels genom seminariebehandling samt skriftlig uppgift kring värdering och kritisk granskning av vetenskapliga ansökningar och vetenskapliga artiklar. Helhetsbetyget för modulen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Modul 2: Individuellt projekt 2 (7,5 hp)
Modulen examineras genom seminariebehandling av utfört, färdigt projekt; det vill säga vetenskaplig artikel eller forskningsplan för doktorandtjänstansökan. Under seminariet förväntas studenten både presentera sin egen artikel eller forskningsplan och kommentera någon kurskamrats arbete. Helhetsbetyget för modulen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Modul 3: Social innovation och social hållbarhet (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier samt genom en individuell fördjupningsuppgift. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för den individuella uppgiften är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och på individuell uppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och Väl godkänd på individuell uppgift.

Modul 4: Bildanalys och visualisering (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier, genomförda skriftliga och praktiska uppgifter och en avslutande individuell fördjupningsuppgift. Betygsskalan för seminarier och obligatoriska uppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för individuell slutuppgiften är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och obligatoriska uppgifter. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och obligatoriska uppgifter samt Väl godkänd på fördjupningsuppgiften.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 hp.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1KU074 Masterkurs - Individuellt projekt i kultur- och medievetenskap 15 hp, Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 36

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1: Individuellt projekt 1

  Litteratur väljs i samråd med handledare.

  Modul 2. Individuellt projekt 2

  Litteratur väljs i samråd med handledare.

  Modul 3: Social innovation och social hållbarhet

  Social innovation för hållbar utveckling
  Bonnedahl Karl Johan, Egan Sjölander Annika, Lindberg Malin, Anneroth Emelie, Alexius Susanna, Bani Shoraka Helena, Dahlberg Markstedt Malin, Dahlin-Andersson Camilla, Engström Åsa, Ferlander Sara, Grander Martin, Hvenmark Johan, Johansson Jeaneth, Johansson Magnus, Jukkala Tanya, Juuso Päivi, Lindhult Erik, Lim Falk Maria, Forsemalm Joakim, Nahnfeldt Cecilia, Bonnedahl Karl Johan, Egan Sjölander Annika, Lindberg Malin
  Studentlitteratur AB : 2022 : 190 sidor :
  ISBN: 9789144151465
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Social service innovation and welfare recalibration: a case study of a local training to work trajectory in Belgium
  Cools P, Oosterlynck S
  Innovation: The European Journal of Social Science Research : 2019 :
  Elektronisk resurs via UB
  Obligatorisk
  Läsanvisning: The European Journal of Social Science Research, 33(1), 52-69.

  Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer [Elektronisk resurs]
  Linde Stig, Svensson Kerstin
  1 : uuuu-uuuu :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Fred, Mats & Mukhtar-Landgren, Dalia, 2021 "Berättelser och koalitioner i offentlig sektors innovationsarbete" i Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer.

  MacKenzie, Stephen
  Social Sustainability. Towards some definitions
  Hawke Research Institute University of South Australia Magill, South Australia : 2004 :
  Elektronisk resurs via UB PDF
  Obligatorisk

  Annan och individuellt vald litteratur tillkommer.

  Modul 4: Bildanalys och visualisering

  Bildens retorik
  Barthes Roland, Hayden Hans, Aspelin Kurt
  Stockholm : Faethon : 2016 : 64 sidor :
  ISBN: 9789198275926
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Chandler Daniel
  Semiotics: The Basics [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu :
  ISBN: 9781315311050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Representation : cultural representation and signifying practices.
  Hall Stuart, Evans Jessica., Nixon Sean.
  2nd ed. : London : SAGE : 2012. : 1 v. :
  ISBN: 1-84920-547-7 ¹70.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gunther Kress
  Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu :
  ISBN: 9781282443600
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1: Individuellt projekt 1

  Litteratur väljs i samråd med handledare.

  Modul 2. Individuellt projekt 2

  Litteratur väljs i samråd med handledare.

  Modul 3: Social innovation och social hållbarhet

  Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer [Elektronisk resurs]
  Linde Stig, Svensson Kerstin
  1 : uuuu-uuuu :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Fred, Mats & Mukhtar-Landgren, Dalia, 2021 "Berättelser och koalitioner i offentlig sektors innovationsarbete" i Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer.

  MacKenzie, Stephen
  Social Sustainability. Towards some definitions
  Hawke Research Institute University of South Australia Magill, South Australia : 2004 :
  Elektronisk resurs via UB PDF
  Obligatorisk

  Social innovation: Buzz word or enduring term?
  Pol, Eduardo, Ville, Simon
  The Journal of Socio-Economics, 38:878-885. : 2009 :
  Elektronisk resurs via UB PDF
  Obligatorisk

  Social service innovation and welfare recalibration: a case study of a local training to work trajectory in Belgium
  Cools P, Oosterlynck S
  Innovation: The European Journal of Social Science Research : 2019 :
  Elektronisk resurs via UB
  Obligatorisk
  Läsanvisning: The European Journal of Social Science Research, 33(1), 52-69.

  Annan och individuellt vald litteratur tillkommer.

  Modul 4: Bildanalys och visualisering

  Bildens retorik
  Barthes Roland, Hayden Hans, Aspelin Kurt
  Stockholm : Faethon : 2016 : 64 sidor :
  ISBN: 9789198275926
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Chandler Daniel
  Semiotics: The Basics [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu :
  ISBN: 9781315311050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Representation : cultural representation and signifying practices.
  Hall Stuart, Evans Jessica., Nixon Sean.
  2nd ed. : London : SAGE : 2012. : 1 v. :
  ISBN: 1-84920-547-7 ¹70.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gunther Kress
  Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu :
  ISBN: 9781282443600
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst