Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalys B, 30 hp

Engelskt namn: Cultural Analysis B

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1KA062

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-25

Innehåll

Kulturanalys är ett ämne som behandlar kulturella normer och föreställningar och hur dessa har effekter i samhället, arbetslivet och för enskilda individer. Kulturanalys B behandlar politik, upplevelsesamhället och betydelser av olika kulturmönster. Dessutom ingår grunderna i aktuell kulturanalytisk teori samt kulturanalytiska insamlings- och analysmetoder som prövas i författandet av en mindre vetenskaplig uppsats. 
Kursen ges som fristående kurs och som programkurs på termin 2 på HGKUL Kulturanalysprogrammet 180 hp, HGCIA Programmet för civilt arbete 180 hp och HGKEN Programmet för kulturentreprenörskap 180 hp

Kursen består av följande fyra moduler:

Modul 1: Kultur, politik och upplevelsesamhället 7,5 hp
Culture, politics and experience society
Modulen ger en historisk bakgrund till kulturpolitikens framväxt och tillkomst som politikområde. Detta innefattar också en översikt av institutioner och organisationer idag med bäring på kulturområdet. Vidare ingår kulturteoretiska reflektioner samt vilken potential kultur har för olika former av näringsverksamhet. Metoder för omvärldsbevakning och trendanalys behandlas och begreppen upplevelseindustrin, kreativa näringar samt kulturella och kreativa näringar (KKN) behandlas.

Modul 2: Kulturanalytisk teori och metod 1 7,5 hp
Theory and Methods of Cultural Analysis 1
Modulen presenterar centrala kulturanalytiska metoder för såväl insamling som analys av material. Studenten lär sig använda och kritiskt förhålla sig till kvalitativa och kvantitativa insamlings- och analysmetoder - bland annat intervju, deltagarobservation, enkät, bild- och diskursanalys - samt till den vetenskapliga skrivandeprocessen. Ett inslag i modulen berör praktiska kunskaper i datorbaserade analysverktyg. Studenten orienterar sig i frågeställningar kring etik och reflexivitet i forskningen. Såväl de tekniskt/praktiska som analytiska implikationerna av olika metoder genomlyses.

Modul 3: Kulturanalytiskt fältarbete 7,5 hp
Fieldwork in Cultural Analysis
Modulen behandlar utformandet av vetenskapliga studier och innebär bland annat genomförandet av ett självständigt praktiskt fältarbete. Genom att designa och genomföra ett kulturanalytiskt fältarbete, med syftesformulering och motiverade val av material och metoder inklusive digitala hjälpmedel, tillägnar sig studenten fördjupad kunskap om vad kulturanalytiska fältarbeten innebär. Stor vikt läggs vid källkritik, reflexivitet samt etiska frågor. Fältarbetet kan ligga till grund för uppsatsen som skrivs under modul 4

Modul 4: Uppsats 7,5 hp
Essay
Modulen behandlar vetenskapligt skrivande och innebär att studenten skriver en vetenskaplig uppsats (examensarbete för högskoleexamen). Detta inkluderar färdigheter i vetenskaplig bearbetning, analys och skriftlig presentation. Modulen innehåller också grunder i konstruktiv vetenskaplig granskning och feedback.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Kultur, politik och upplevelsesamhället 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • redogöra för kulturpolitikens innehåll och kännetecken i ett historiskt perspektiv
 • redogöra för och problematisera hur kultur verkar i olika samhällssektorer. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • uppvisa förmåga att göra en omvärldsanalys. 
Modul 2: Kulturanalytisk teori och metod 1 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • redogöra för och kritiskt diskutera centrala kulturanalytiska teorier och metoder,
 • kritiskt diskutera etiska och reflexiva aspekter av dessa teorier och metoder. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 •  uppvisa förmåga att praktiskt använda sig av centrala kulturanalytiska metoder och analytiska förhållningssätt. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna
 • bedöma kulturanalytiska metoders användbarhet i relation till skilda frågeställningar. 
Modul 3: Kulturanalytiskt fältarbete 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • redogöra för relationerna mellan insamlingsmetod och insamlat material, bland annat med avseende på etiska aspekter, samt reflexivt diskutera egna fältarbetserfarenheter. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • planera, genomföra samt presentera ett kulturanalytiskt fältarbete,
 • tillämpa relevanta analysmetoder för att kvalitativt och/eller kvantitativt analysera materialet,
 • dokumentera olika typer av material med hjälp av digitala verktyg. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna
 • kritiskt förhålla sig till olika insamlings- och analysmetoder 
Modul 4: Uppsats 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna 
 • uppvisa goda språkliga kunskaper i vetenskapligt uppsatsskrivande.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • uppvisa färdighet i vetenskaplig forskningsredovisning,
 • självständigt skapa och genomföra en mindre forskningsuppgift,
 • redogöra för de etiska, metodologiska och teoretiska överväganden som gjorts inom ramen för uppsatsarbetet. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna
 • redogöra för uppsatsens vetenskapliga och samhälleliga relevans,
 • kritiskt granska en annan uppsats och vid ett slutseminarium opponera på denna.

Behörighetskrav

Kulturanalys A 30 hp  (minst 22,5 hp avklarat) eller 30 hp etnologi, historia, idéhistoria, kulturanalys eller sociologi (eller motsvarande).

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, individuella övningar, laborativa datorövningar samt praktiska tillämpningar av programvara för datorbaserade presentationer. Ifall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. Undervisningen på modul 1-3 består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar och/eller individuella övningar. Undervisningen på modul 4 sker i form av föreläsningar och seminarier. Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Kultur, politik och upplevelsesamhället 7,5 hp
Modulen examineras med en gruppuppgift (muntligt och skriftligt), en individuell uppgift (muntlig och skriftlig) samt en hemtentamen. På modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätt först när alla obligatoriska delar är godkända.
 
Modul 2: Kulturanalytisk teori och metod 1 7,5 hp
Modulen examineras genom en individuell hemtentamen där betygen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) och genom obligatoriska seminarier och gruppövningar där studenten kan bli Underkänd (U) eller Godkänd (G). Helhetsbetyget för modulen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
 
Modul 3: Kulturanalytiskt fältarbete 7,5 hp
Modulen examineras genom en individuell fältrapport där betygen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) och genom obligatoriska seminarier och gruppövningar där studenten kan bli Underkänd (U) eller Godkänd (G). Helhetsbetyget för modulen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
 
Modul 4: Uppsats 7,5 hp
Modulen examineras genom framläggande av färdig uppsats vid ett seminarium. Uppsatsen ges betyget väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Uppsatsventilering och opponering ges betyget godkänd (G) eller underkänd (U). För att få betyget godkänd på modulen krävs ett godkänt betyg både på uppsatsen och på seminariet. För att få väl godkänd krävs betyget väl godkänd på uppsatsen.
 
Seminarier och gruppövningar examineras muntligt och skriftligt.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moduler är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. Vid önskemål om byte av examinator eller handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.


Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1KA005 Kulturanalys och profilorientering II 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 4

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1: Kultur, politik och upplevelsesamhället 7,5 hp

  Omvärldsanalys i praktiken
  Genf Linda, Laurent Johanna
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 112 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08901-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kulturell ekonomi : skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället
  Aronsson Lars, Bjälesjö Jonas, Johansson Susanne
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 311 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32787-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-02988-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  "På något sätt är vi med om att skapa världen på nytt- " : 21 texter om att jobba med konst och kultur
  Dalborg Karin, Löfgren Mikael
  Göteborg : Nätverkstan : 2016 : 351 s. :
  ISBN: 9789186717148
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kultursverige 2040 : vad vi vet, vad vi tror, vad vi vill
  Nielsén Tobias, Nilsson Sven
  1. uppl. : Stockholm : Volante i samarbete med Swecult : 2010 : 272 s. :
  ISBN: 978-91-978368-4-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fallstudien som forskningsmetod
  Merriam Sharan B., Nilsson Björn
  Lund : Studentlitteratur : 1994 : 228 s. :
  ISBN: 91-44-39071-8 ; 310:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  The experience economy
  Pine B. Joseph, Gilmore James H.
  Updated ed. : Boston, Mass. : Harvard Business Review Press : c2011 : xxvii, 359 p. :
  ISBN: 978-1-4221-6197-5 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  O'Dell Tom
  Upplevelsens materialitet
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 217, [7] s. :
  ISBN: 91-44-04164-0 : 308:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillkommer eventuellt litteratur som väljs individuellt av varje student i samråd med lärare.

  Referenslitteratur

  Kulturens kraft för regional utveckling
  Lindeborg Lisbeth, Lindkvist Lars
  Stockholm : SNS förlag : 2010 : 464 s. :
  ISBN: 978-91-86203-43-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 2: Kulturanalytisk teori och metod 1 7,5 hp

  Diskursanalys i praktiken
  Börjesson Mats, Palmblad Eva
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-47-08644-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Många möjliga metoder
  Fangen Katrine, Sellerberg Ann-Mari
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 305 s. :
  ISBN: 978-91-44-07422-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Tillkommer litteratur.

  Referenslitteratur

  Kulturanalyser
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  2., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 180 s. :
  ISBN: 91-40-63486-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Diskursanalys som teori och metod
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-01302-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 3: Kulturanalytiskt fältarbete 7,5 hp

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Modul 4: Uppsats 7,5 hp

  Referenslitteratur

  Widerberg Karin
  Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
  ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1: Kultur, politik och upplevelsesamhället 7,5 hp

  Omvärldsanalys i praktiken
  Genf Linda, Laurent Johanna
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 112 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08901-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kulturell ekonomi : skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället
  Aronsson Lars, Bjälesjö Jonas, Johansson Susanne
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 311 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32787-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-02988-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kultursverige 2040 : vad vi vet, vad vi tror, vad vi vill
  Nielsén Tobias, Nilsson Sven
  1. uppl. : Stockholm : Volante i samarbete med Swecult : 2010 : 272 s. :
  ISBN: 978-91-978368-4-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fallstudien som forskningsmetod
  Merriam Sharan B., Nilsson Björn
  Lund : Studentlitteratur : 1994 : 228 s. :
  ISBN: 91-44-39071-8 ; 310:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Kulturekonomi.se (blogg)
  Nielsén Tobias, Stenström Emma
  Kulturekonomi :
  http://kulturekonomi.se/
  Obligatorisk

  The experience economy
  Pine B. Joseph, Gilmore James H.
  Updated ed. : Boston, Mass. : Harvard Business Review Press : c2011 : xxvii, 359 p. :
  ISBN: 978-1-4221-6197-5 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  O'Dell Tom
  Upplevelsens materialitet
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 217, [7] s. :
  ISBN: 91-44-04164-0 : 308:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wahlström Bengt
  Försprång : omvärldsanalys i den nya digitala världen
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 229 s. :
  ISBN: 9789147116850
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillkommer eventuellt litteratur som väljs individuellt av varje student i samråd med lärare.

  Referenslitteratur

  Kulturens kraft för regional utveckling
  Lindeborg Lisbeth, Lindkvist Lars
  Stockholm : SNS förlag : 2010 : 464 s. :
  ISBN: 978-91-86203-43-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Noll Noll : Decenniet som förändrade världen
  Nielsén Tobias, Rydell Anders
  Volante : 2012 :
  ISBN: 978-91-86815-03-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stenström Emma
  Konstiga företag
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 217 s. :
  ISBN: 978-91-27-11824-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 2: Kulturanalytisk teori och metod 1 7,5 hp

  Diskursanalys i praktiken
  Börjesson Mats, Palmblad Eva
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-47-08644-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Många möjliga metoder
  Fangen Katrine, Sellerberg Ann-Mari
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 305 s. :
  ISBN: 978-91-44-07422-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Tillkommer litteratur.

  Referenslitteratur

  Kulturanalyser
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  2., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 180 s. :
  ISBN: 91-40-63486-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Diskursanalys som teori och metod
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-01302-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 3: Kulturanalytiskt fältarbete 7,5 hp

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Modul 4: Uppsats 7,5 hp

  Referenslitteratur

  Widerberg Karin
  Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
  ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
  Se bibliotekskatalogen Album