Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst och visuell kultur från efterkrigstid till nutid, 15 hp

Engelskt namn: Art and Visual Culture From the End of the Second World War to the Present

Denna kursplan gäller: 2020-01-27 till 2021-01-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KB004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-12-08

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2019-11-11

Innehåll

Kursen behandlar huvudsakligen den västerländska konsten från tiden efter andra världskriget till dagens samtidskonst. Det är en period när konsten tar sig nya uttryck och nya konstnärliga material används för att tackla politiska, etiska, globala och estetiska spörsmål. Modernismens senare uttryck och postmodernismens olika strömningar studeras främst genom litteraturstudier och övningar i bildanalys. Perspektiv rörande exempelvis genus, etnicitet och estetik berörs i kursen.

Kursen är uppdelad i två moduler:

Modul 1. Konsten 1950-1980 (7,5 hp)
Art 1950-1980
Modulen behandlar västerländsk visuell kultur och teori från 1950 till 1980. Det är en period i västerländsk konsthistoria som på olika sätt berör erfarenheterna från andra världskriget, miljöfrågor och genusfrågor. Kursen behandlar denna tid genom problematiserande uppgifter samt text- och bildanalys.

Modul 2. Konsten 1980-idag (7,5 hp)
Art 1980 to the present
Modulen behandlar västerländsk visuell kultur och teori från 1980 till idag. Efter modernismens senare uttryck behandlar kursen postmodernismens olika strömningar och breddade konstbegrepp genom problematiserande uppgifter samt text- och bildanalys. Modulen avslutas med en individuell fördjupningsuppgift.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna redogöra för visuella uttryck, praktiker och teoribildningar från perioden kursen omfattar
  • kunna tillämpa några av konst- och bildvetenskapens grundläggande metoder, främst bildanalys och källtextanalys
  • ha kännedom om några av konst- och bildvetenskapens grundläggande teorier
  • självständigt kunna utföra skriftliga analyser och tolkningar av konst från perioden 1950 till idag
  • vid kursen slut självständigt kunna formulera ett problem och genomföra en avgränsad fördjupningsuppgift

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består huvudsakligen av skriftliga instruktioner via lärplattform, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. Några av uppgifterna baseras på den egna erfarenheten av konst, varför studerande uppmanas att besöka konstutställningar eller studera tillgänglig offentlig konst. För studenter i Umeå eller som har möjlighet att resa till Umeå kan eventuell gemensam aktivitet arrangeras i mån av resurser.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom skriftliga uppgifter. Uppgifterna läggs upp på lärplattform under kursens gång. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum för respektive modul, gäller som examinationsdatum. Bedömningen ska enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För att få betyget väl godkänd på kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på samtliga 15 hp.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i ladok på kursen, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen 1KN033 Konstvetenskap A2: Från efterkrigstid till nutid, 15 hp och kan inte tas med i en examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 5

För alla moduler gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före kursens start.

Modul 1. Konsten 1950-1980, 7.5 hp

Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
Harrison Charles, Wood Paul
2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
ISBN: 0-631-22708-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Foster Hal et al
Art since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism.
London : Thames&Hudson : 2004 : 704 s. : ill. (huvudsakligen i färg) :
ISBN: 0-500-23818-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Chadwick Whitney
Women, art, and society
5. ed. : London : Thames & Hudson : 2012 : 552 p. :
ISBN: 9780500204054
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Foster Hal
Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
ISBN: 9780500239537
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Johannesson Lena
Konst och visuell kultur i Sverige.
Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Joselit David
American art since 1945
London : Thames & Hudson : 2003 : 256 s. :
ISBN: 0-500-20368-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och material enligt lärares anvisning tillkommer.

Modul 2. Konsten 1980 - idag, 7.5 hp

Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
Harrison Charles, Wood Paul
2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
ISBN: 0-631-22708-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Chadwick Whitney
Women, art, and society
5. ed. : London : Thames & Hudson : 2012 : 552 p. :
ISBN: 9780500204054
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Sara-Vide Ericson
Ericson Sara Vide, Allerholm Milou
Stockholm : Orosdi-Back : 2013 : 111 s. :
ISBN: 9789186593308
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Foster Hal
Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
ISBN: 9780500239537
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Johannesson Lena
Konst och visuell kultur i Sverige.
Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Kalb Peter R.
Art since 1980 : charting the contemporary
London : Laurence King : 2013 : 336 s. :
ISBN: 9781780673264
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Joakim Ojanen
Ojanen Joakim, Hemmingsson Nina
Stockholm : Orosdi-Back : [2018] : 135 sidor :
ISBN: 9789188629395
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och material enligt lärares anvisning tillkommer.