Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst i digitala miljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Art in Digital Environments

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KB005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-12-08

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-02-17

Innehåll

Kursen är en introduktion till den digitala konstens historia och uttryck, samt till olika former av digitaliserade resurser för konst, ur ett internationellt perspektiv. Genom litteraturstudier och praktiska övningar kommer färdigheter i att använda och analysera såväl digital konst som miljöer för digitaliserad konst att uppövas. Perspektiv rörande exempelvis hållbarhet och tillgänglighet berörs genomgående. Museers hemsidor, olika digitaliserade arkiv och konstbruk i sociala medier är exempel på studieobjekt under kursens gång.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för uttryck och praktiker inom digital konst
 • förstå grundläggande problematisering kring digitalisering av konst
 • tillämpa och använda digitala resurser av olika art för konst- och bildvetenskapligt bruk
 • självständigt analysera och orientera sig i olika digitala miljöer för konst.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består huvudsakligen av skriftliga instruktioner på lärplattform, litteraturstudier, användande av olika resurser på internet, samt individuella skrivuppgifter.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom skriftliga uppgifter. Uppgifterna läggs upp på lärplattform under kursens gång. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum för respektive modul, gäller som examinationsdatum. Bedömningen ska enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För att bli väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på den avslutande examinerande fördjupningsuppgiften.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studeranderådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1KN031 Konst i digitala miljöer 7,5 hp och kan inte tas med i en examen tillsammans med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  För kursen gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader för kursmomentets start.

  Theorizing digital cultural heritage : a critical discourse
  Cameron Fiona., Kenderdine Sarah.
  Cambridge, Mass. : MIT Press : [2010] : x, 465 p. :
  ISBN: 9780262514118
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921376207204996

  Gronlund Melissa
  Contemporary art and digital culture
  London : Routledge : 2017 :
  ISBN: 9781138936447
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921624920404996

  Paul Christiane
  A companion to digital art
  Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell : 2016. : 608 p. :
  ISBN: 9781118475201
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921417654804996

  Zylinska Joanna
  AI Art. Machine Visions and Warped Dreams
  Open Humanities Press CIC : 2020 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921647762604996
  Obligatorisk

  Läsanvisningar meddelas vid kursstart. Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 37

  För kursen gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader för kursmomentets start.

  Theorizing digital cultural heritage : a critical discourse
  Cameron Fiona., Kenderdine Sarah.
  Cambridge, Mass. : MIT Press : [2010] : x, 465 p. :
  ISBN: 9780262514118
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Gronlund Melissa
  Contemporary art and digital culture
  London : Routledge : 2017 :
  ISBN: 9781138936447
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Paul Christiane
  Digital art
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2015 : 272 s. :
  ISBN: 978-0-500-20423-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dessutom tillkommer ett urval artiklar tillgängliga via internet, samt andra nätresurser.

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  För kursen gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader för kursmomentets start.

  Theorizing digital cultural heritage : a critical discourse
  Cameron Fiona., Kenderdine Sarah.
  Cambridge, Mass. : MIT Press : [2010] : x, 465 p. :
  ISBN: 9780262514118
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Paul Christiane
  Digital art
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2015 : 272 s. :
  ISBN: 978-0-500-20423-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dessutom tillkommer ett urval artiklar tillgängliga via internet, samt andra nätresurser.