Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kommunikationsfördjupning, 30 hp

Engelskt namn: Advanced Communication

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 till 2022-01-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KO064

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-10-08

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2019-06-28

Innehåll

Kursen består av specialorienterade studier i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation, med fördjupning i forskningsfältets vetenskapliga utmaningar. Den studerande ska nå grundläggande kunskaper i projektarbete, projektorganisering, projektledning och projektstyrning och bli förtrogen med taktiska och operativa modeller för marknadsföring. Under kursen ska den studerande även tillägna sig nödvändiga kunskaper och färdigheter för att planera, presentera och genomföra ett strategiskt kommunikationsprojekt. Kursen utgör termin 4 på Programmet för strategisk kommunikation. I kursen ingår modulerna nedan:
 
Modul 1: Marknadsföring (7,5 hp)
Marketing
Modulen syftar till att utveckla studentens kompetens och färdigheter i att identifiera och analysera organisationens möjligheter och problem utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs dels utifrån ett teoretiskt perspektiv med utgångspunkt i marknadsföringens begrepp, dels genom tillämpning av marknadsföringsverktyg. Modulen är indelat i följande teman:
 
Omvärldsanalys och strategisk marknadsföring: Organisationers marknadsmiljö, konsumentbeteende och analytiska verktyg såsom marknadsundersökningar. Beslut om segmentering, differentiering och positionering samt varumärket.
 
Verktyg för värdeskapande processer: Tillvägagångssätt för att skapa värde tillsammans med kunden samt attrahera och nå utvalda segment genom marknadsföringsmixen och verktygen för integrerad marknadskommunikation såsom e-marknadsföring
 
Etik, hållbarhet och CSR: Marknadsföring diskuteras med hänsyn till etik, hållbarhet och CSR, där även ansvar ingår. Detta uppnås genom att marknadsföring belyses utifrån organisationers, konsumenters och samhällets olika intressen.
 
Modul 2. Språk och kommunikation  (7,5 hp)
Language and Communication
Modulen behandlar språkets och retorikens betydelse för strategisk kommunikation och arbetet som kommunikatör. I modulen övas muntlig kommunikation för olika ändamål och målgrupper. Under modulen förväntas studenten inrikta sina studier och övningar mot speciella områden som till exempel reklam, opinion, genus eller organisation.
 
Modul 3: Kommunikationsprojekt (7,5 hp)
Communication Project
Under modulen förvärvas kunskaper rörande projektarbete och kommunikationsplaner samt vad budskapsformulering, målgruppsanpassning, kanalval och utvärdering innebär i teori och praktik. Vidare behandlas vad det innebär att arbeta i team och att fatta gruppbaserade beslut. Projektbudgetering och finansiering behandlas liksom metoder för projektidéutveckling. Ett konkret projektarbete genomförs.
 
Modul 4: Aktuella kommunikationsstudier (7,5 hp)
Contemporary Communication Studies
Under modulen fördjupar sig studenten i aktuella vetenskapliga avhandlingar och artiklar inom området Organized Persuasive Communication (OPC) samt genomför en kartläggning och analys av ett större kommunikationsprojekt. Stort fokus läggs på studentens förmåga att söka, värdera och på ett begripligt sätt framställa vetenskapliga texter

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:    
 • uppvisa förmåga att arbeta problemlösande i grupp,
 • sammanfatta, diskutera och analysera material utifrån ett vetenskapligt perspektiv,
 • planera eget arbete och hantera  tidsramarna för ett projekt,
 • behärska olika skriftliga och muntliga genrer för presentation, kommunikation och marknadsföring. 
Efter genomförd modul 1 (Marknadsföring) ska studenten kunna:
 • förklara och exemplifiera centrala begrepp och modeller inom marknadsföring,
 • förklara hur faktorer i organisationers marknadsmiljö beaktas vid marknadsföringsbeslut,
 • förklara och analysera de olika komponenterna i marknadsföringsmixen,
 • analysera och fatta beslut om lämpliga marknadsföringsstrategier utifrån organisationers värdeerbjudande,
 • diskutera marknadsföring utifrån etik, hållbarhet och CSR. 
Efter genomförd modul 2 (Språk och kommunikation) ska studenten kunna:
 • tillämpa retoriska principer för att formulera intresseväckande och övertygande texter och muntliga presentationer,
 • planera och genomföra en muntlig presentation i både stora och små grupper,
 • anpassa muntliga framföranden för olika ändamål och målgrupper, samt
 • ge konstruktiv feedback på texter och muntliga presentationer. 
Efter genomförd modul 3 (Kommunikationsprojekt) förväntas studenterna kunna:
 • redogöra för grunderna i projektledning,
 • starta, genomföra och avsluta projekt,
 • utarbeta projekt- och kommunikationsplaner samt andra, för projektet relevanta, dokument,
 • planera sin egen tid i relation till uppdragsgivares såväl som andra projektdeltagares behov,
 • förklara och verka för att utveckla team och identifiera mellanmänskliga problem som uppstår i ett projekt
 • ställa samman en projektrapport,
 • reflektera över gruppdynamik, den egna rollen och lärandet i projektarbetet, tillika utvärdera projektets utmaningar och utfall utifrån teorier angående projektledning, budskapsformulering, målgruppsanpassning och kanalval. 
Efter genomförd modul 4 (Aktuella kommunikationsstudier) ska studenten kunna:
 • definiera, söka och sammanfatta studier inom området Organized Persuasive Communication (OPC),
 • redogöra för vad nuvarande kommunikationsstudier i Sverige inriktar sig mot respektive ett urval av några av de vanligaste internationella inriktningarna,
 • studera ett större projekt genomfört av en större svensk eller internationell organisation.

Behörighetskrav

Univ: Godkända resultat från termin 1 till och med 3 på Programmet för strategisk kommunikation (HGSTR). Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, självstudier, handledning och studiebesök. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.
 
Modul 1: Upplägget ställer krav på utvecklande av studentens förmåga att hantera tydliga tidsramar genom planering av eget arbete och relatera teoretisk kunskap till praktiska exempel. Modulen ger också studenten möjlighet till att utveckla förmågan att kommunicera såväl skriftligt som muntligt.  I modulens fyra delar stöds lärandet genom föreläsningar, seminarier och ett case som används genomgående i modulen. I syfte att öka förståelsen för dessa teman samt hur de är relaterade till varandra får den studerande med hjälp av case möjlighet att analysera tänkta och verkliga marknadsföringsproblem. Casearbetet genomförs i grupp.
 
Övriga moduler innehåller föreläsningar, egenarbete, seminarium, handledning och workshops. En central del av kursen bygger på s.k. casebaserad undervisning, (d.v.s. utifrån problemlösning och hantering av händelseförlopp, skeenden och situationer i verkliga eller fiktiva organisationer). Detta sker i form av ett studentprojekt med träning i time management. Som en del av kursen ges även möjligheter att i såväl skriftlig som muntlig form presentera, diskutera och träna argumentation i relation till projektledning.

Examination

Varje modul examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hem- och salskrivningar, seminarier, muntor eller redovisningar.
 
Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle inom tre månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 
Modul 1: Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga uppgifter som genomförs individuellt och i grupp. För betyget godkänd på modulen krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.
 
Modul 2: Examineras genom muntliga framföranden och individuella textuppgifter.
 
Modul 3: Examineras genom individuell skriftlig tentamen, studentprojektet samt aktivitet vid workshops. Studentprojektet genomförs gruppvis och examineras genom skriftlig dokumentation och inlämning samt muntlig presentation.
 
Modul 4: Examineras genom individuell rapport, deltagande vid seminarier genom muntlig och skriftlig presentation av projekt.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att examineras på annan ort. En student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka hos studierektor vid berörd institution om detta. Se Umeå universitets regelsamling.
 
På samtliga moduler på denna kurs ges betygsomdömena Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
 
På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakulteten utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska inslag är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och moduler är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt 22,5 hp.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator. Kontakta studierektor.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande tillfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månader före kursens start.

Moment 1: Marknadsföring (7,5 hp)

Marknadsföring : teori, strategi och praktik
Kotler Philip, Armstrong Gary, Parment Anders
2 uppl. : Harlow : Pearson : 2017 : xx, 493 s. :
ISBN: 978-1-292-21113-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar (1-2 st) om sammanlagt ungefär 50 sidor tillkommer vid momentstart. Casematerial kan tillkomma. Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

Referenslitteratur

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Se bibliotekskatalogen Album

Handelshögskolan Umeå Universitet
Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. Företagsekonomi
USBE Företagsekonomi, (Senaste upplagan) :

Walkenbach John
Excel 2010 bible
Indianapolis, IN : Wiley Publishing : c2010. : xliv, 1006 p. :
ISBN: 978-0-470-47487-7
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

Moment 2: Språk och kommunikation (7,5 hp)

Renberg Bo
Bra skrivet väl talat : handledning i skrivande och praktisk retorik
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 177 s. :
ISBN: 9789144088242
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rosén Mikael
Skriva för att övertyga
1. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2012 : 415 s. :
ISBN: 978-91-523-0386-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter och litteratur vald i samråd med kursens lärare.

Moment 3: Kommunikationsprojekt (7,5 hp)

Larsson Larsåke
Tillämpad kommunikationsvetenskap
4., [bearb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 374 s. :
ISBN: 9789144091648
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tonnquist Bo
Projektledning
Sjunde upplagan : Stockholm : Sanoma Utbildning : [2018] : 543 sidor :
ISBN: 9789152354988
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 4: Aktuell kommunikationsforskning (7,5 hp)

Aktuella avhandlingar och vetenskapliga artiklar i samråd med kursens lärare.