Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medier och kommunikation D, 30 hp

Engelskt namn: Media and Communication D

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1KO074

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-13

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-02-22

Innehåll

Under kursen tillägnar sig studenten fördjupade kunskaper om centrala perspektiv och begrepp inom medie- och kommunikationsvetenskap. På tvärvetenskaplig grund introduceras både aktuella och klassiska perspektiv och begrepp av relevans för ämnesområdet. Kursen utgör termin 1 på HAMKR Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap 60 hp.
 
Modul 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)

Theoretical perspectives in Culture and Media Studies
Modulen har en tvärvetenskaplig grund och behandlar aktuella och klassiska perspektiv och begrepp inom kultur- och medievetenskap. I gemensamma seminarier diskuteras såväl perspektivens och begreppens ämnesspecifika innebörder som deras placering i en vidare vetenskaplig kontext. Speciell tonvikt läggs vid det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och självreflektion. Modulen läses tillsammans med Masterprogram i litteraturvetenskap.
 
Modul 2: Samtida medie- och kommunikationsstudier (7,5 hp)

Contemporary Media Studies
Under modulen fördjupar sig studenten i nyutgivna doktorsavhandlingar inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet och ett urval av teoretiska texter inom området som är av mer utforskande och experimentell karaktär studeras närmare.
 
Modul 3: Digitala utmaningar och tillämpningar (6 hp)
Digital challenges and applications
Under denna modul studeras utmaningar kopplade till samhällets digitalisering, såsom nya former för övervakning, behovet av etiska perspektiv på artificiell intelligens och hållbarhetsfrågorna. Olika digitala verktyg introduceras också i syfte att förfördjupa förståelsen av hur medie- och kommunikationsbranschens miljöer påverkas av utvecklingen. Ett exempel är digitala metoder för textanalys och hur dessa kan användas för att analysera traditionella massmediematerial, ett annat är nätverksanalys liksom digitala former för visualisering av budskap.
 
Modul 4: Branschens utmaningar (6 hp)
Challenges in the media and communication industry
 
Under denna modul introduceras studenten till aktuella utmaningar för medie- och kommunikationsbranschen. Studenten ska också fördjupa sig i en av dessa frågor och formulera en syntes av kunskapsläget och hur det skulle kunna undersökas vidare.
 
 
Modul 5: Normkritik och normkreativ kommunikation (3,0 hp)
Norm critical and norm creative communication
I kommunikationssammanhang har normkritik traditionellt sett handlat om att genom dekonstruktioner av kommunikationsmaterial synliggöra hur normer upprätthålls och utmanas. Vanligt är att analysen utgår från de sju diskrimineringsgrunderna. Ett normkreativt förhållningssätt innebär att, med analysen som grund, använda språk, bilder och formgivning för att också utmana normer. Under modulen bekantar sig studenten dels med forskningsfältet, dels med normkreativa arbetssätt inom ramarna för ett avgränsat självständigt arbete.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten:
 • uppvisar initiativförmåga och självständighet.
 • behärskar akademiskt skrivande och komplexa akademiska resonemang.
Efter avklarad modul 1 (Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap) skall studenten:
 • Kunna kritiskt förhålla sig till centrala tankegångar inom området kultur- och medievetenskap
 • Ha förståelse av hur teoretiska begrepp relaterar till ett empiriskt material
 • Aktivt kunna deltaga i och föra ett vetenskapligt samtal
Efter avklarad modul 2 (Samtida medie- och kommunikationsstudier) skall studenten:
 • Kunna presentera en överblick över aktuell forskning inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet
 • Kunna identifiera, diskutera och problematisera teoretiska texter inom ett avgränsat fält av relevans för ämnesområdet

Efter avklarad modul 3 (Digitala utmaningar och tillämpningar) skall studenten:
 • Kunna identifiera och kritiskt diskutera samhälleliga utmaningar kopplade till digitaliseringen vilka är av betydelse för medie- och kommunikationsvetare
 • Visa förståelse av hur digitala metoder kan användas för att studera kommunikation
Efter avklarad modul 4 (Branschens utmaningar) skall studenten:
 • Visa insikt i och kunna analysera aktuella utmaningar inom medie- och kommunikationsbranschen efter samverkan med branschrepresentanter
 • Redogöra för kunskapsläget och självständigt formulera en fördjupad syntes av en specifik utmaning. samt formulera ett förslag på hur den skulle kunna studeras vidare 
Efter avklarad modul 5 (Normkritik och normkreativ kommunikation) skall studenten:
 • Kunna redogöra för normkritiska förhållningssätt och strategier i kommunikationssammanhang
 • Kunna ge förslag på normkreativa sätt att gestalta personer, grupper och/eller fenomen

   

Behörighetskrav

Kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning samt planering och genomförande av studentledda seminarier. Speciell tonvikt läggs vid det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och självreflektion. Förutom obligatorisk kurslitteratur ges studenten möjlighet att själv och i samråd med lärare/handledare välja kurslitteratur med stöd av kursplanens litteraturlista. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
Föreläsningar, seminarium och litteratur kan vara på engelska.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras genom muntliga seminarier och presentationer, samt skriftliga hemtentamensuppgifter, projektbeskrivningar och rapporter. Likaså förväntas studenten planera och genomföra projekt med externa parter. Härutöver förväntas studenten att under terminen delta på högre seminarier, disputationer, gästföreläsningar och motsvarande.
 
Examination sker fortlöpande enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U), respektive godkänt eller underkänd. Modul 1, 2 och 3 ges betygsomdöme VG, G eller U. För modul 4 och 5 kan betygsomdömet bli G eller U. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och moduler är godkända.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  
 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 15 hp. 
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. 
 
Tillgodoräknande  

Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02). 
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

För alla moduler gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före modulens start.

Modul 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)

All litteratur anges med originalutgåva, men man kan läsa senare utgåvor och översättningar ifall det finns (svenska översättningar anges i parentes).

Ahmed Sara
The cultural politics of emotion
Second edition. : Edinburgh : Edinburgh University Press : 2014 : vii, 256 pages :
ISBN: 9780748691135
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bourdieu Pierre
Konstens regler : det litterära fältets uppkomst och struktur
Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 523 s. :
ISBN: 91-7139-116-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Hjärtats fostran
Flaubert Gustave, Svalander Yngve, Witting Ellen
Stockholm : Hugo Gebers förlag : [1951] : 431 sidor :
Läsanvisning: Alt: Harmondsworth: Penguin Books: Penguin Classics: 1964 el senare finns även att läsa online i fulltext: https://www.gutenberg.org/files/34828/34828-h/34828-h.htm

The madwoman in the attic : the woman writer and the nineteenth-century literary imagination
Gilbert Sandra M., Gubar Susan
2. ed. : New Haven : Yale University Press : 2000 : xlvi, 719 s. :
ISBN: 0-300-08458-7 (alk. paper) ;
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Goffman Erving
The Presentation of Self in Everyday Life
ANCHOR BOOKS : 1959 : 259 s. :
ISBN: 9780385094023
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: [Svensk översättning:] Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm : Rabén & Sjögren, 1974

McLuhan Marshall
Understanding media : the extensions of man
London : Routledge : 1964 : 359 s. :
ISBN: 0-415-10483-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Moi Toril
Revolution of the ordinary : literary studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell
Chicago : The University of Chicago Press : 2017 : xvi, 290 pages :
ISBN: 9780226464305
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Modul 2: Samtida medie- och kommunikationsstudier (7,5 hp)

Samtida doktorsavhandlingar inom ämnesområdet Väljs i samråd med lärare/handledare

Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisning

Modul 3: Digitala utmaningar och tillämpningar (6 hp)

Lindgren Simon
Digital media and society : theories, topics and tools
1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
ISBN: 978-1-4739-2501-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Greening the media
Maxwell Richard, Miller Toby.
New York : Oxford University Press : 2012. : 246 p. :
ISBN: 978-0-19-532520-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 4: Branschens utmaningar (6,0 hp)

Väljs i samråd med lärare/handledare

Modul 5: Normkritik och normkreativ kommunikation (3,0 hp)

Anvisat material och kompendier.