Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Studier i humaniora, 30 hp

Engelskt namn: Studies in Humanities

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 1KU032

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-03-30

Innehåll

Kursen syftar till att ge en introduktion till studier i humaniora. De olika modulerna hålls av institutionerna vid Humanistiska fakulteten.
 
Modul 1. Metaforer och metonymier i politisk diskurs (7,5 hp)
Metaphor and metonymy in political discourse
Kursen utgör en specialstudie av två centrala processer och begrepp inom den kognitiva lingvistiken: metafor och metonymi. Utifrån grundläggande definitioner av dessa processer studeras närmare hur metaforer och metonymier används i politisk diskurs för att påverka människors uppfattningar.
 
Modul 2. Propaganda, Journalistik och fake news (7,5 hp)
Propaganda, Journalism and fake news
Denna modul syftar till att introducera begreppen propaganda, övertalning, PR, falska nyheter och diskutera deras förhållande till journalistik. Olika typer av tvivelaktigt innehåll behandlas och möjliga samhälleliga konsekvenser av mis- och desinformation diskuteras.
 
Modul 3. Svensk slöjd, träbearbetningskultur i praktiken (7,5 hp)
Swedish Sloyd, Wood-Crafting Culture in Practice
Målet för modulen är få praktisk erfarenhet av svensk slöjdkultur. Under kursen kommer vi att fokusera på traditionella träbearbetningstekniker. Specifika områden inom träbearbetning kommer att introduceras under modulen.
 
Modul 4. Milstolpar i nordisk historia (7,5 hp)
Milestones in Nordic History
Under denna kursmodul kommer vi att fokusera på viktiga teman i nordisk historia: utvecklingen av de danska och svenska protestantstaterna, konsekvenserna av Napoleonperioden, framväxten av nationalism och nya identiteter under 1800-talet, utvecklingen av välfärdsstaten, de nordiska länderna och andra världskriget och slutligen minoriteter i de nordiska länderna.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad modul 1 ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • redogöra för etablerade teorier och modeller om metafor och metonymi inom kognitiv lingvistik
 • beskriva bruket av metaforer och metonymier i politisk diskurs
Färdighet och förmågor
 • analysera manifestationer av metaforer eller metonymier i text med avseende på deras funktion i den politiska diskursen
 • självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa  
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • självständigt utvärdera olika källors tillförlitlighet 
Efter avslutad modul 2 ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
 • förklara, jämföra och diskutera nyckelbegreppen propaganda, desinformation, journalistik och falska nyheter samt problematisera förhållandet mellan dem. 
Färdigheter och förmågor:
 • identifiera olika typer av tvivelaktigt innehåll och reflektera över eventuella samhälleliga konsekvenser av fel- eller desinformation.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • visa förmågan att sålla och kritiskt granska medieinnehåll.
 • individuellt och i grupp sammanfatta, diskutera och presentera ämnesrelaterade problem som behandlas under föreläsningar, presentationer och i texter.
 
Efter avslutad modul 3 ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
 • beskriv och tillämpa olika tekniker inom slöjd.
 • forma en idé i material.
 • arbeta säkert i en verkstad.
 
Färdigheter och förmågor:
 • visa förmåga att arbeta med de olika processerna i slöjd.
 • har förmågan att slutföra ditt praktiska arbete. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • kunna utvärdera dina egna och andra slöjda artefakter från svenska traditioner.                   
Efter avslutad modul 4 ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
 • studenten måste ha en övergripande kunskap om svensk historia
 • studenten ska kunna diskutera sociala, politiska och kulturella förändringar i Sverige 
Färdigheter och förmågor
 • studenten ska kunna diskutera levnadsvillkor bland människor ur ett klass- och könsperspektiv 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • individuellt eller i grupp sammanfatta, diskutera och presentera ämnesrelaterade problem som hanteras under föreläsningar, presentationer och i texter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen hålls på engelska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuellt arbete. I de fall där deltagande i föreläsningar eller övningar är obligatoriskt, det vill säga av examinerande karaktär, anges det specifikt i schemat. Vid frånvaro vid obligatoriska tillfällen tillhandahålls kompletterande uppgifter av läraren.
 
För dig som är registrerad på en kurs och har ett funktionshinder finns det resurser för specialstöd. Kontakta Infocentret för mer information. Deltagande i grupparbete och i övningar med examinerande karaktär är obligatoriskt, och därför kan inte anpassad studietakt tillämpas.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom uppgifter, deltagande i obligatoriska seminarier och individuella hemuppgifter. Gruppuppgifter och seminarier klassificeras med betyg (Godkänd) eller Underkänd (Underkänd). Enskilda uppsatser (slutprov) betygsättas med Välgodkänt (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För att klara en enskild 7,5 hk-modul (min. betyg G) krävs alla obligatoriska delar måste ha fått betyget G. För att få välgodkänt betyg (VG) för en modul måste alla obligatoriska övningar ha fått betyg G, och examinerande slutuppgift(er) ger betyget VG. Slutbetyget för 30 hp-kursen baseras på betyg för de enskilda modulerna. Betygsättningen bestäms av fakulteten för humanioravetenskapens utsedda examinator.
 
Varje modul har fem examinationstillfällen. Studenter som inte fått godkänt betyg efter det första tillfället har rätt till en andra examinationsmöjlighet inom två månader. Det tredje och fjärde tillfället kommer att vara när kursen hålls igen, och den femte möjligheten är nästa gång kursen erbjuds. Registrerade studenter har rätt att granskas upp till två år efter deras första registreringsdatum.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.


Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande

Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Modul 1: Metaforer och metonymier i politisk diskurs

Musolff Andreas
Political metaphor analysis : discourse and scenarios
London : Bloomsbury Academic : 2016 : vi, 194 p. :
ISBN: 9781441160669
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Additional texts and internet links

Modul 2: Propaganda, Journalistik och fake news

Barclay Donald A.
Fake news, propaganda, and plain old lies : how to find trustworthy information in the digital age
Lanham : Rowman & Littlefield : 2018 : xv, 228 pages :
ISBN: 9781538108895
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Propaganda & persuasion
Jowett Garth, O'Donnell Victoria
Seventh edition : Los Angeles : Sage : [2019] : 400 sidor :
ISBN: 9781506371344
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jansen Sue Curry
Stealth communications : the spectacular rise of public relations
Cambridge, UK : Polity Press : 2017 : vii, 242 s. :
ISBN: 9780745664811
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Additional texts and internet links.

Modul 3:Svensk slöjd, träbearbetningskultur i praktiken

Sundqvist Jögge
Slöjd in wood.
Natur och kultur/LTs förlag, Stockholm 2018 : 2018 :
Obligatorisk

Modul 4. Milstolpar i nordisk historia

Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

A concise history of Sweden from the Viking Age to the present
First edition : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 229 sidor :
ISBN: 9789144104973
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
ISBN: 978-91-85787-56-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album