Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik för logopedi, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics for Speech and Language Pathology

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1LI034

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-12-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-09-15

Innehåll

  • språkförmågan som grammatik
  • grammatikens delar: fonologi, syntax, semantik
  • språkets byggstenar: ord, fraser, satser
  • analys och representation av språklig struktur
  • grundläggande begrepp i semantik
  • semantiska roller och syntaktiska funktioner

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • uppvisa förståelse för människans språk betraktat som en del av hennes kognitiva utrustning
  • uppvisa kännedom om metoder som används för att studera språket
  • uppvisa grundläggande kunskap om språkliga strukturer och kategorier
  • kunna använda lingvistiska begrepp för att beskriva och analysera språk

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av lärarledda lektioner och övningar. Eget arbete med kursmaterialet enskilt eller i grupp förutsätts.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av redovisade eller inlämnade uppgifter under kursens gång och/eller vid kursens slut, och/eller skriftligt kunskapsprov vid kursens slut. Vid examination används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle (se universitetets regelsamling).

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Obligatorisk litteratur

Josefsson Gunlög
Svensk universitetsgrammatik för nybörjare
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 252 s. :
ISBN: 9789144052045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Övningsmaterial tillkommer.

Referenslitteratur

Linguistics for clinicians
Black Maria, Chiat Shula.
London : Arnold : 2003. : xi, 318 p. :
ISBN: 0-340-75895-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Svenska akademiens språklära.
Hultman Tor G., Svenska akademien
1. uppl. : Stockholm : Svenska akad. : 2003 : [16], 342 s. :
ISBN: 91-7227-351-8
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Upplaga från 2003 eller senare.