Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att analysera språk, 7,5 hp

Engelskt namn: Analysing language

Denna kursplan gäller: 2015-01-12 och tillsvidare

Kurskod: 1LI050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-09

Innehåll

Kursen behandlar både universella och språkspecifika grammatiska strukturer och ger en fördjupad introduktion till analysmetoder och -begrepp som används i språkforskningen. Kursen ger färdighet i att analysera olika språk fonologiskt, morfologiskt och syntaktiskt.
Kursen omfattar tre moment:

Mom 1. Fonologi, 2,5 hp
Momentet behandlar grundläggande begrepp, analysverktyg och metoder i fonologiska analyser.

Mom 2. Morfologi, 2,5 hp
Momentet behandlar grundläggande begrepp och kategorier i morfologiska analyser.

Mom 3. Syntax, 2,5 hp
Momentet behandlar syntaktiska strukturer och funktioner ur teoretiskt och analytiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten:
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för fonologiska och morfologiska kategorier och syntaktiska funktioner.
 • kunna redogöra för fonologiska, morfologiska och syntaktiska analysbegrepp.
Färdighet och förmåga
 • kunna beskriva och analysera språkligt material ur fonologiskt, morfologiskt och syntaktiskt perspektiv.
 • visa förmåga att tillämpa analysbegrepp och analyssätt på typologiskt olika språk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna påvisa olika analytiska möjligheter att förhålla sig till data, samt olika teoretiska drivkrafter bakom dem.

Behörighetskrav

60 hp språk

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad och tillgång till en dator med internet är förutsättningen för genomförandet av kursen.  Undervisningen bedrivs i form av webbpublicerade föreläsningar, och instuderings- och analysuppgifter av studiematerial.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter vid momentens slut.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på två av momenten.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till omprov är obligatorisk.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.  Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Examinerande uppgifter, till exempel hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 40

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Upplaga från 2007 eller senare.

  Josefsson Gunlög
  Svensk universitetsgrammatik för nybörjare
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 252 s. :
  ISBN: 9789144052045
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Upplaga från 2009 eller senare. Valda delar ur boken läses.

  Yule George
  The study of language
  Cambridge : Cambridge University Press : 2006 :
  Läsanvisning: Upplaga från 2004 eller senare.

 • Giltig från: 2015 vecka 3

  Contemporary linguistic analysis : an introduction
  Archibald John, O'Grady William
  6. ed. : Toronto : Pearson Longman : c2009 : xiv, 576 p. :
  ISBN: 978-0-321-47666-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda kapitel.

  Referenslitteratur

  Vägar till grammatik
  Boström Lena, Josefsson Gunlög, Wilby Ursula
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 213 s. :
  ISBN: 91-44-03785-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Josefsson Gunlög
  Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 164, [4] s. :
  ISBN: 91-44-02802-4 : 226:00
  Se bibliotekskatalogen Album