Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik A, Språklig struktur, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics A, Linguistic Structure

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI059

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-15

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-04-12

Innehåll

Kursen behandlar språklig struktur på ljud-, ord- och satsnivå. 

Moment 1. Fonologi (Phonology), 2,5 hp 
 • vokaler och konsonanter 
 • artikulatorisk beskrivning av språkljud 
 • fonembegreppet 
 • grundbegrepp i prosodi (stavelser, betoning) 
Moment 2. Morfologi (Morphology), 2,5 hp 
 • morfembegreppet 
 • fria och bundna morfem 
 • lexikala och grammatiska morfem 
 • böjning och avledning 
Moment 3. Syntax (Syntax), 2,5 hp 
 • ordklasser och satsdelar 
 • grundläggande begrepp i syntaktisk analys: konstituenter, frashuvud och -komplement, hierarkisk struktur 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse 
 • kunna beskriva språkljud med hjälp av artikulatoriska drag 
 • kunna redogöra för grundläggande fonologiska, morfologiska och syntaktiska begrepp
Färdighet och förmåga 
 • kunna tillämpa fonologiska, morfologiska och syntaktiska analysbegrepp på språkligt material från olika språk 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lärarledda lektioner. Grupparbeten kan förekomma.

Examination

Varje moment examineras genom ett individuellt skriftligt kunskapsprov vid momentets slut. 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.  
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 34

Engstrand Olle
Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-04399-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Introducing language in use : a coursebook
Merrison Andrew John, Bloomer Aileen, Griffiths Patrick, Hall Christopher J.
Second edition. : London : Routledge : 2014. : xxxi, 452 pages :
ISBN: 9780415583053
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 5, 7-11

Kompletterande material tillkommer.