Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik B, Språkutveckling och språkinlärning, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics B, Language acquisition and learning

Denna kursplan gäller: 2016-01-18 till 2019-01-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-15

Innehåll

Kursen ger en fördjupad introduktion till teorier om barnets språkutveckling, inlärning av andraspråk och främmandespråk. Kursen behandlar både universella och språkspecifika drag i barns tillägnande av fonologi, lexikon och grammatik ur teoretiska perspektiv och presenterar de grundläggande termer, begrepp och metoder som används i barnspråksforskningen. Kursen tar upp inlärningen och användningen av två språk i barn- och vuxenkontext samt inlärningen av främmandespråk i formella och informella kontexter och presenterar analysmetoder som används i forskningen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
  • ha grundläggande kunskaper om teorier om språkutveckling och språkinlärning
  • ha kunskaper om terminologi och metodik som används i språkutvecklings- och språkinlärningsstudier
  • kunna tillämpa sina kunskaper på analyser av språkligt material från barn och vuxna språkinlärare

Behörighetskrav

Univ: Lägst 22,5 hp från Lingvistik A, alternativt lägst 60 hp i ett språkämne, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
Kursen är helt nätbaserad och tillgång till en dator med internet är förutsättningen för genomförandet av kursen.  Undervisningen bedrivs i form av webbpublicerade föreläsningar, och instuderings- och analysuppgifter av studiematerial.

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och lärarledda lektioner. Grupparbete och individuella analysuppgifter kan förekomma i samband med lektionerna.

 

Examination

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter vid kursens slut.

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Examinationen sker genom en salskrivning vid kursens slut.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på två av momenten.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till omprov är obligatorisk.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Examinerande uppgifter, t.ex. hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcenrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur