Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik A, 30 hp

Engelskt namn: Linguistics A

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 till 2019-08-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI072

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-05-18

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion till människans språk och tal ur ett kognitivt och deskriptivt perspektiv. Kursen består av följande moment:
Moment 1. Språklig kommunikation  (Language Communication), 7,5 högskolepoäng;
Moment 2. Språket, individen och samhället (Language, Society and the Individual), 7,5 högskolepoäng;
Moment 3. Språklig struktur (Linguistic Structure), 7,5 högskolepoäng;
Moment 4. Världens språk (World Languages), 7,5 högskolepoäng

Moment 1. Språklig kommunikation, 7,5 högskolepoäng
- introduktion till språkstudier
- översikt av studiet av språk ur olika perspektiv
- språksystem och språkbruk
- språklig och icke-språklig kommunikation
- språkförmåga, första- och andraspråksinlärning
- muntlig och skriftlig kommunikation

Moment 2. Språket, individen och samhället, 7,5 högskolepoäng
- introduktion till centrala områden, metoder och begrepp inom sociolingvistik
- språklig variation
- språklig förändring ur individ- och samhällsperspektiv
- flerspråkighet
- majoritets- och minoritetsspråk och språkpolitik

Moment 3.Språklig struktur, 7,5 högskolepoäng
- språkets byggstenar och deras inbördes relationer
- meningsbyggnad
- ordbildning och ordböjning
- fonemuppsättning
- fonotax och prosodi
- förhållandet mellan fonologisk och artikulatorisk-akustisk nivå

Moment 4. Världens språk, 7,5 högskolepoäng
- introduktion till språksläktskap och typologisk språkklassificering
- metoder och terminologi för klassificering och beskrivning av skrift och skriftsystem
- översikt över några viktiga skriftsystem

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Moment 1. Språklig kommunikation (7.5 hp)
 • redogöra för språksystemets delar och språkets funktioner
 • redogöra för språklig kommunikation i relation till andra kommunikationsformer, och för muntlig i relation till skriftlig språklig kommunikation
 • redogöra för grundläggande begrepp inom första- och andraspråksinlärning
 • använda lingvistiska begrepp i analys av språkligt material
 • analysera och diskutera muntliga och skriftliga diskurser ur olika perspektiv
 • presentera resultatet av språkliga observations- och analysuppgifter muntligt och skriftligt
Moment 2. Språket, individen och samhället (7.5 hp)
 • redogöra för grundläggande sociolingvistiska termer och begrepp
 • beskriva och tillämpa centrala sociolingvistiska förklaringsmodeller och metoder
 • analysera språklig variation i förhållande till någon eller flera av variablerna kön, klass, ålder, plats och etnicitet
 • diskutera relationen mellan språk och identitet ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv
 • diskutera språklig variation och förändring i relation till samhälleliga strukturer
 • identifiera och reflektera över språkpolitiska problemställningar som påverkar individers och gruppers användning och val av språk
Moment 3. Språklig struktur (7.5 hp)
 • definiera språkligt material med avseende på: ordklass, satsdel och fras.
 • analysera språkligt material med avseende på hierarkisk struktur, syntaktiska kategorier, frashuvud och –komplement, konstituenter, syntaktisk avhängighet.
 • redogöra översiktligt för morfologiska kategorier och begrepp.
 • analysera språkliga exempel från olika språk ur ett morfologiskt perspektiv.
 • redogöra översiktligt för sambandet mellan hörsel, talapparat och möjliga fonologiska system
 • redogöra för vanliga universella tendenser vad gäller fonemuppsättning, fonotax och prosodi.
 • analysera fonetiska avvikelser – t.ex. talstörningar eller utländsk brytning – och beskriva dem i fonetiska termer.
Moment 4. Världens språk (7.5 hp)
 • redogöra för några vetenskapligt vedertagna metoder för typologisk och genetisk klassificering av världens språk
 • redogöra för de viktigaste egenskaperna hos de indoeuropeiska språken
 • med hjälp av vedertagna metoder redogöra för egenskaperna hos olika skriftsystem och deras struktur
 • diskutera förhållandet mellan skriftsystem och talat språk i olika språkgemenskaper

Behörighetskrav

Engelska B/Engelska 6 (områdesbehörighet A2 med undantag), eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Momenten Språket, individen och samhället samt Världens språk är delvis nätbaserade. Tillgång till dator krävs därför för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på: http://www.sprak.umu.se/student/dokument/. Samtliga moment använder en nätplattform för kommunikation mellan lärare och studenter.

Moment 1: Språklig kommunikation. Undervisningen bedrivs genom lektioner och seminarier. Deltagande i examinerande seminarium är obligatoriskt. Student som på grund av giltigt förfall inte kan delta i obligatoriskt utbildningsmoment utför i stället en kompletteringsuppgift. Momentet löper i 50% studietakt parallellt med Moment 2.
Moment 2: Språket, individen och samhället. Undervisningen bedrivs i form av webbpublicerade föreläsningar samt campusförlagda seminarier. Deltagande i examinerande seminarium är obligatoriskt. Student som på grund av giltigt förfall inte kan delta i obligatoriskt utbildningsmoment utför i stället en kompletteringsuppgift. Momentet löper i 50% studietakt parallellt med Moment 1.
Moment 3: Språklig struktur. Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning såsom föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Momentet löper i 50% studietakt parallellt med Moment 4.
Moment 4: Världens språk. Undervisningen bedrivs i form av webbpublicerade föreläsningar samt campusförlagda seminarier. Momentet löper i 50% studietakt parallellt med Moment 3.

Examination

Moment 1: Språklig kommunikation. Examination sker genom bedömning av muntliga redovisningar (3 hp) och skriftliga inlämningsuppgifter (4,5 hp) enligt lärarens instruktioner.
Moment 2: Språket, individen och samhället. Examinationen sker genom examinerande seminarier och genom en avslutande skriftlig inlämningsuppgift.
Moment 3: Språklig struktur. Examinationen sker dels genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter, dels genom tre mindre skriftliga prov i a) Syntax, 2,5 hp b) Morfologi, 2,5 hp och c) Fonologi, 2,5 hp.
Moment 4: Världens språk. Examinationen sker genom bedömning av obligatoriska inlämningsuppgifter samt ett skriftligt slutprov.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.  Muntliga redovisningar samt seminarieuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på tillsammans lägst 22,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Moment 1: Språklig kommunikation, 7,5 hp

Clark Herbert H.
Pointing and placing
Ingår i:
Pointing
Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates : 2003 : 339 s. : sid. 243-268 :
Läsanvisning: Nedladdningsbar: https://web.stanford.edu/~clark/2000s/Clark,%20H.H.%20_Pointing%20and%20placing_%202003.pdf

Common European framework of reference for languages : learning, teaching, assessment
Cambridge : Cambridge University Press : 2001 : xvi, 260 s. :
ISBN: 0-521-80313-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Delar. Nedladdningsbar: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp Svensk version: Gemensam europeisk referensram för språk : lärande, undervisning och bedömning, Skolverket, 2009 Nedladdningsbar: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer, sök på "Europarådet"

Why is conversation so easy?
Garrod Simon, Pickering Martin J.
Ingår i:
Trends in cognitive sciences.
Cambridge : Elsevier : 1997- : 8 : sid. 8-11 :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136466130300295X/pdfft?md5=4e971c28449e5aa127acdc1e5862922f&pid=1-s2.0-S136466130300295X-main.pdf

Introducing language in use : a coursebook
Merrison Andrew John, Bloomer Aileen, Griffiths Patrick, Hall Christopher J.
Second edition. : London : Routledge : 2014. : xxxi, 452 pages :
ISBN: 9780415583053
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Delar

Lägesrapport från Samiskt språkcentrum: De samiska språken i Sverige 2017
Saemiedigkie/Samiskt språkcentrum : 2018 :
Sametinget

Norrby Catrin
Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 284 s. :
ISBN: 9789144088884
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Delar

The International Phonetic Alphabet (webbresurs)
International Phonetic Association :
http://www.internationalphoneticalphabet.org/

Ytterligare artiklar och resurser enligt lärarens anvisningar, max 100 sidor.

Artiklar (ca 100 s.) tillkommer.

Moment 2: Lingvistik A Språket, individen och samhället, 7,5 hp

Introduktion till sociolingvistik
Norrby Catrin, Håkansson Gisela
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : 389 s. :
ISBN: 978-91-1-302287-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sundgren Eva
Sociolingvistik
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 357 s. :
ISBN: 91-47-05325-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Moment 3: Lingvistik A Språklig struktur, 7,5 hp

Booij Geert Evert
The grammar of words : an introduction to linguistic morphology
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2012 : 353 p. :
ISBN: 9780199691838
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar (i första hand kap. 1–6, c:a 125 sidor).

Engstrand Olle
Fonetikens grunder
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Yule George
The study of language
4th ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2010. : 1 PDF-fil (xvii, 320 p. :
Dawsonera
ISBN: 978-0-511-68381-7 (e-book)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 7 och 8 läses.

Moment 4: Lingvistik A Världens språk, 7,5 hp

Andersson Lars-Gunnar
Språktypologi och språksläktskap
4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Coulmas Florian
The writing systems of the world
Oxford : Basil Blackwell : 1989 : 302 s. :
ISBN: 0-631-16513-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar, särskilt ss. 1-54, 91-178, 241-273.

Dahl Östen
Språkets enhet och mångfald
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 288 s. :
ISBN: 978-91-44-00661-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar, särskilt ss. 53-93 (språksläktskap), 173-187 (språk i olika världsdelar) 201-207 (skriftsystem), 233-237 (ordföljdstypologi).

The World Atlas of Language Structure Online
Dryer Matthew S., Haspelmath Martin (red.)
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig. http://wals.info : 2013 :
http://wals.info
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Ethnologue: Languages of the World (online version)
Lewis M. Paul, Simons Gary F., Fennig Charles D. (red.)
18 uppl., Dallas, Texas: SIL International http://www.ethnologue.com : 2015 :
http://www.ethnologue.com
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Hammarström Harald et al.
Glottolog 2.4
Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology: http://glottolog.org : 2015 :
http://glottolog.org
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Kompletterande material samt övningsmaterial tillkommer.