"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Asiatisk, afrikansk och västerländsk litteratur - skiss av en litteraturens världshistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: Asian, African and Western Literature - a World History of Literature in Outline

Denna kursplan gäller: 2011-03-28 och tillsvidare

Kurskod: 1LV036

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-02-25

Innehåll

Kursen ger en översiktlig orientering om främst kinesisk, japansk, indisk, arabisk, afrikansk och västerländsk litteratur i ett jämförande perspektiv. I samband med detta problematiseras också begreppen “litteratur” och “världslitteratur”.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande: - ha förvärvat elementära kunskaper om litteraturens historia i de asiatiska, afrikanska och västerländska kulturkretsarna - ha läst ett antal asiatiska, afrikanska och västerländska litterära verk, kunna kommentera dessa ur litterär synpunkt och kunna kommentera hur de förhåller sig till sina respektive kulturella traditioner - känna till några sätt att uppfatta begreppen ”litteratur” och ”världslitteratur” och kunna kommentera de olika uppfattningarnas för- och nackdelar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen sker skriftligt eller muntligt.

Examination

Examination av kursen sker genom en salstentamen, alternativt en muntlig tentamen. Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Får den studerande underkänt på en tentamen kan som alternativ till omprov restuppgift ges i form av att den eller de underkända frågorna kompletteras och bedöms på nytt. I dessa fall kan betyg på tentamen bli högst Godkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, samt ett uppsamlingsprov inom ett år. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. Studerande som registrerats på en kurs ska kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator. Tillgodoräknande prövas individuellt enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning, fastställd av Rektor 2002-12-17. http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 13

Om ingen bestämd utgåva anges får verket läsas i valfri komplett utgåva, helst på originalspråket men annars på svenska.

Facklitteratur

Damrosch David
How to read world literature
Chichester, U.K. : Wiley-Blackwell : 2009 [dvs 2008] : viii, 139 p. :
ISBN: 978-1-4051-6826-7 (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pettersson Anders
Historical and Theoretical Perspectives of Literature
Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
Obligatorisk
Läsanvisning: tillhandahålls som datafil

Pettersson Anders
Transcultural Literary History: Beyond Constricting Notions of World Literature
Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2008 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ur New Literary History 39 (2008), s. 463-479 (tillhandahålls som datafil)

Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia, red. Margareta Petersson. Lund 2011 (Utkommer 2011)

Skönlitteratur

Austen, Jane, Pride and Prejudice. Eliot, T.S., ”The Love Song of J. Alfred Prufrock”. Gilgamesheposet. Horatius, odet I:9 (”Vides ut alta stet nive candidum”) och brevet till bröderna Piso (Ars poetica). Kalidasa, Šakuntala (Shakuntala/Schakuntala/Sakontala) Madonna och Leonard, Patrick R., ”Like a Prayer”. Soyinka, Wole, Aké: The Years of Childhood.

Litteraturens klassiker i urval och översättning.
Breitholtz Lennart, Wikander Stig
2. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 276 s. :
ISBN: 91-20-06796-8 (inb.) ; 46:50
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller senare utgåva s. 11–19 (ur Koranen), 20 (dikt av Ta’abbata Sharran), 59–64 (ur Shah-name), 111–116 (ur Rigvéda), 118–121 (ur Mahabhárata), 123–125 (ur Pantjatántra), 146–147 (dikter av Rabindranath Tagore), 185–186 (ur Sångernas bok), 193–196 (ur Chuangtzu), 209–210 (dikter av Tu Fu och Li Po), 224–225 (anonyma dikter från Heian-perioden), 229–245 (Berättelsen om bambuhuggaren; ur Sei Shonagons Anteckningar på sängkanten; Seamis Sidentrumman), 265–276 (Kawabatas Månsken på vattnet).

Den sanna historien om Ah Q och andra berättelser
Lu Xun, Ekner Reidar
[Ny utg.] : Staffanstorp : Cavefors : 1972 : 190 s. :
ISBN: 91-504-0286-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tusen och en natt, de sex första berättelserna (Kung Shahriar och hans bror kung Shahzeman; Åsnan och tjuren; Köpmannen och anden; Den förste schejkens berättelse; Den andre schejkens berättelse; Den tredje schejkens berättelse). Dessutom ca 1000 sidor fritt valda från asiatisk och/eller afrikansk litteratur, företrädesvis hela verk. (romaner/novellsamlingar/diktsamlingar/pjäser/antologier/motsvarande)