"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skapande musik, 30 hp

Engelskt namn: Creative Music

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1MU006

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2009-11-05

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2013-09-13

Innehåll

Kursen fokuserar på att utveckla och fördjupa färdigheter att skapa och uttrycka sig med musik och text såväl individuellt som i samverkan med andra. Kursen är inriktad mot att utveckla studenternas förmåga till personliga, kreativa och konstnärliga musikaliska uttryck och gestaltningar.
Vidare behandlas musikskapande och teorier om kreativitet samt musik och musikskapande i olika samhällskontexter (genus, etnicitet osv). De teoretiska inslagen är verktyg för reflektion och bearbetning av de studerandes musikaliska skapande. Under hela kursen för studenten en loggbok med ljudfiler och egna reflektioner som kontinuerligt kommenteras av verksamma lärare. Denna loggbok bearbetas och ligger till grund för en rapport i slutet av kursen.

Moment

Kursen innehåller fyra delvis integrerade moment;
Moment 1 Musik- och textskapande, musikaliskt gestaltande och kommunikation I, 7.5 hp
Moment 2 Musikskapandets teorier och musikaliska verktyg, 7,5 hp, 
Moment 3 Musik- och textskapande, musikaliskt gestaltande och kommunikation II, 7,5 hp
Moment 4 Dokumentation och rapport 7,5 hp

Moment 1. Musik- och textskapande, musikaliskt gestaltande och kommunikation I (Creative music and lyric writing, music making and communication) 7.5 hp
I momentet utvecklas färdigheter att skapa med musik och text samt färdigheter och kunskaper i att sceniskt gestalta och kommunicera musik och text inför publik i form av ensemblemusicerande och konserter samt andra musikaliska framträdandeformer. De studerandes musik- och textskapande utvecklas kontinuerligt med hjälp av handledning och utifrån egna konstruktivt kritiska reflektioner och förslag, med fokus på musikalisk problemlösning.

Moment 2. Musikskapandets teorier och musikaliska verktyg (Theories of music making and musical tools) 7,5 hp
Förmågor utvecklas och fördjupas i musik och musikproduktion genom studier i musikteori, arrangering och komposition. Parallellt introduceras de studerande i teorier om kreativitet och skapande och teorier om musik i olika samhällskontexter. Vidare utvecklas kunskaper i att förbereda, repetera och anpassa sceniska gestaltningar till olika sammanhang. Momentet ger också en beredskap i att möta ett musikliv i ständig förändring.

Moment 3. Musik- och textskapande, musikalisk kommunikation och gestaltande II (Creative music and lyric writing, music making and communication) 7,5 hp
I momentet fördjupas färdigheter att skapa musik och text samt färdigheter och kunskaper i att sceniskt gestalta och kommunicera musik och text inför publik i form av ensemblemusicerande och konserter samt andra musikaliska framträdandeformer. De studerandes musik- och textskapande utvecklas kontinuerligt med hjälp av handledning och utifrån egna konstruktivt kritiska reflektioner och förslag, med fokus på musikalisk problemlösning.

Moment 4. Dokumentation och rapport (Documentation and report writing)  7,5 hp
I momentet färdigställs såväl en studioinspelning som en rapport. Studioinspelningen är en dokumentation av studentens eget musik- och textskapande. Rapporten är en bearbetning av loggboken, kursens olika delar och studioinspelningen. Den ska innehålla hänvisningar till såväl den del av kurslitteraturen som är inriktad på praktiskt utövande som den teoretiskt reflekterande.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna visa:
Kunskap och förståelse
• om centrala musikteoretiska begrepp och hur dessa kan användas i musikskapande aktiviteter,
• om teorier om kreativitet och musik i olika samhällskontexter,
• om teknisk utrustning och hur den kan användas i musikskapandet,
• om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi och hörselvård

Färdighet och förmåga
• att hantera, använda och felsöka musikteknik ,
• att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera vanliga ensembleinstrument som klaviatur, gitarr, bas, trumset och röst,
• att musikaliskt hantera olika situationer i samband med ledning och aktivt deltagande i ensemble,
• att leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen komponerad och arrangerad musik,
• att sceniskt gestalta och kommunicera sin musik och text inför publik, 
• att dokumentera sitt musik- och textskapande genom en studioinspelning,
• att se samband mellan kursens teoretiska delar och praktiska innehåll,
• att reflektera över den egna kunskapsutvecklingen, i relation till teorier om kreativitet och musik i olika samhällskontexter, genom att och bearbeta loggböcker till en slutlig rapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att kunna problematisera och vetenskapligt värdera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovan,
• visa förmåga att reflektera över sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av momentet med avseende på eget ansvarstagande
• visa förmåga att reflektera över intersektionalistiska perspektiv, exempelvis genus, etnicitet och klass, i relation till musikskapande och musikalisk kommunikation
• reflektera över och motivera sina estetiska överväganden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Instrumentalundervisning och undervisning i musikteori sker i nivågrupperade mindre studerandegrupper. Grundläggande musikteori kombineras med praktiskt musicerande i såväl arrangeringsuppgifter som ensemblespel. Ensemblespel och ensembleledning sker i grupper som växlar till antal och medlemmar. Under dessa tillfällen ges konstruktiv respons på de studerandes musikskapande. Undervisning i ljudteknik och IKT utvecklar och stödjer musik- och textskapandet. De delar av undervisningen som berör digitala kompositions- och arrangeringsprogram, sker i form av workshops och laborationer. I seminarieform sker bearbetning av teoretisk litteratur rörande skilda perspektiv på musik- och textskapande. Här ställs krav på de studerandes aktiviteter under seminariet vad gäller exempelvis förberedelser, skrivna texter, klingande underlag, egna bidrag till diskussion, argumentation, förmåga att lyssna till andra och reflektera över ställningstaganden utifrån litteratur.

Examination

Examination av musikaliska gestaltningar sker såväl formativt som summativt. Examination av musikteori och arrangering sker dels i form av salstentamen, dels, liksom improvisation och instrumentkännedom, i form av klingande musikalisk gestaltning, publika framträdanden samt inspelning i studio. Arbete med kurslitteratur examineras i seminarier, inlämningsuppgifter och slutlig rapport. Av vikt är att den studerande vid analys av den egna kunskapsutvecklingen kan relatera till teorier och begrepp från kurslitteraturen.
Bedömningen grundas på den studerandes redovisade förmåga att urskilja, formulera och lösa musikaliska problem i form av såväl konstnärlig som musikteoretisk art i samband med komposition, arrangering, repetition, framförande och inspelning samt på den studerandes förmåga att reflektera över teorier om kreativitet och musik i olika samhällskontexter.
Utöver godkända förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl Godkänd (Vg) särskild vikt vid den studerandes förmåga att dels kunna uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i kursens delmoment, dels förmåga att insiktsfullt relatera kursens teoretiska och vetenskapliga inslag till kursens praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i fler än 2/3 av kursens teoretiska och praktiska delmoment.
Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger i prov har rätt hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan lärare utses som examinator. Vid betygssättning används något av betygen Väl godkänd (Vg), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Betyg ges på de olika momenten.
Tillgodoräknande av moment/del av kurs beslutas av examinator på kursen. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av Humanistiska fakulteten. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 27

  Alvehus Johan
  Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 144 s. :
  ISBN: 978-91-47-09915-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hillered Eva
  Lathund för låtskrivare
  Notfabriken : 2021 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789151979373

  Stannow Henrik
  Musikjuridik : handbok om upphovsrätt och musik
  [5. rev. uppl.] : Stockholm : CKM Förlag : 2014 : 267 s. :
  ISBN: 9789170401213
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur och information i pdf- och videoformat kommer att delas ut av undervisande lärare.

  Referenslitteratur

  Jansson Roine
  Stora musikguiden : musikteori för alla
  2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-86825-04-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johansson K. G.
  Alla tiders musikhistoria : från antiken till idag
  Upplaga: 1 : [Danderyd] : Notfabriken : [2017] : 240 sidor :
  ISBN: 978-91-86825-80-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strömquist Siv
  Konsten att tala och skriva, 7 uppl
  7 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2021 : 272 sidor :
  ISBN: 9789151107004
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2013 vecka 36

  Aebersold Jamey
  A new approach to jazz improvisation : play-a-long book and recording set. Vol. 67 Tune up!
  88 s. + :
  Obligatorisk

  Student-chosen criteria for peer assessment of tertiary rock groups in rehearsal and performance: what’s important?
  Blom Diana, Encarnacao John
  British Journal of Music Education, 2012, 29:1, pp- 25–43. : 2012 :
  Obligatorisk

  Green Lucy
  Music, gender, education
  Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1997 : xii, 282 s. :
  ISBN: 0-521-55517-5 (inb.) ; £35.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edberg Lorentz
  Musikämnets möjligheter
  Studentlitteratur AB : 2012 : 160 s. :
  ISBN: 978-91-44-07129-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lathund för låtskrivare : [allt en singer-songwriter behöver veta : innehåller tips från Ane Brun, Per
  Hillered Eva, Kapadia Seth
  Stockholm : Prisma : 2009 : 251 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/51851761_O_1.jpg
  ISBN: 978-91-518-5176-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
  Hjortek Hans, Johansson Kjell-Gunnar
  Danderyd : Warner/Chappell Music Scandinavia : Scandinavia,c 1999 : 240 s. :
  ISBN: 91-88942-35-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jansson Roine
  Stora musikguiden :b musikteori för alla
  1. uppl., 1. tr. : [Danderyd] : Notfabriken : 2007 : 208 s. :
  ISBN: 91-85575-15-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johansson Leif
  Ensembleledning : ledarskap i mindre musikgrupper
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 181 s. :
  ISBN: 91-44-03676-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kajikawa Loren
  Eminem's "My name is": Signifying Whitness, Rearticulating Race
  Journal of the Society for American Music, 3(3), 341-363. : 2009 :
  Obligatorisk

  Musik, medier, mångkultur : förändringar i svenska musiklandskap
  Lundberg Dan, Malm Krister, Ronström Owe, Ahlbom Sundqvist Ann
  Hedemora : Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond : 2000 : 465, [3] s. :
  ISBN: 91-7844-322-9 (inb.) ; 399:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Planet Hiphop : om hiphop som folkbildning och social moblisering
  Sernhede Ove, Söderman Johan
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 194 s. :
  ISBN: 978-91-47-09582-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strandberg Tommy
  Kreativitet och musik
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning. 2000 Nr 2/3. Fakultetsnämnden för lärarutbildning och forskning. Umeå Universitet.(s. 73–90) : 2000 :
  Obligatorisk

  På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde
  Ternhag Gunnar, Wingstedt Johnny
  Göteborg : Bo Ejeby : 2012 : 216 s. :
  ISBN: 978-91-88316-61-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (c:a 35 sidor)

  Toynbee Jason
  Making popular music : musicians, creativity and institutions
  London : Arnold : 2000 : xxiv, 199 s. :
  ISBN: 0-340-65223-3 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (pp. 38 – 46)

  Warnqvist Stefan
  Vägen till sångerna : samtal om kreativitet och låtskrivande
  Lund : BTJ förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7018-682-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Whiteley Sheila
  Sexing the groove : popular music and gender
  London : Routledge : 1997 : xxxvi, 353 s. :
  ISBN: 0-415-14670-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (c:a 30 sidor)

  Zollo Paul
  Songwriters on songwriting
  4., expanded ed., 2. Da Capo Press ed. : New York : Da Capo Press : 2003 : 730 s. :
  ISBN: 0-306-81265-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ängqquist Liisa
  Kreativitet - ett historiskt perspektiv
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning. 2000 Nr 2/3. Fakultetsnämnden för lärarutbildning och forskning. Umeå Universitet. (s. 19–26) : 2000 :
  Obligatorisk