"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arrangering, Komposition och Musikteori 4, 7,5 hp

Engelskt namn: Arranging, Composition and Music Theory 4

Denna kursplan gäller: 2018-07-16 och tillsvidare

Kurskod: 1MU037

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-17

Innehåll

Kursen innefattar grundläggande arbete inom digitala verktyg för musikskapande, musikteori, arrangering och komposition. Kursen är en webbaserad distanskurs och är uppgiftsbaserad med ett särskilt fokus på musikalisk form-storform. Kursinnehållet bygger på videoföreläsningar samt ett antal liveseminarier som de studerande tar del av via digital lärplattform. Feedback och återkoppling ges kontinuerligt som ett verktyg för fortsatt fördjupning. Musikteoretisk förankring och tillämpning speglar kursen genomgående.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

  • Självständigt skapa egna kompositioner och arrangemang med fokus på musikalisk form-storform.
  • Hantera olika digitala verktyg för eget musikskapande, komposition och arrangering
  • Grundläggande musikteoretiska begrepp och förståelse för deras användning och betydelse i musikskapande och arrangering.
  • Förstå och sedan tillämpa grundläggande musikteori i eget skapande med fokus på musikalisk form-storform
  • Skriftligt reflektera och redogöra för den egna kreativa processen. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Arrangering, komposition och musikteori 3, 7.5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen är en webbaserad distanskurs som ges via digital lärplattform. Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade  videoföreläsningar, liveseminarier och diskussioner.

Examination

Bedömning av de studerande sker kontinuerligt under kursens gång. Examination grundas på individuella uppgifter. Vid bedömning ligger särskilt fokus på det konstnärliga uttrycket samt studentens förmåga att kunna reflektera och analysera sitt konstnärliga arbete.

För att bli godkänd på kursen krävs att studenten kan förstå och redogöra för grundläggande musikteoretiska begrepp samt tillämpa dessa i egna kompositioner och arrangemang med fokus på musikalisk form-storform.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningledaren vid Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 46

Adler Samuel
The study of orchestration
3. ed. : New York : Norton : 2002 : 839 s. :
ISBN: 039397572X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
Hjortek Hans, Johansson K. G.
[Ny utg.] : Danderyd : Notfabriken : [2013], cop. 1999 : 240 s. :
ISBN: 9789186825508
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ingelf Sten
Lär av mästarna : arrangering för två till fem stämmor
Hjärup : Sting musik : 1995 : 2 vol. + :
ISBN: 91-971133-4-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ingelf Sten
Lär av mästarna : klassisk harmonilära. Faktadel
Hjärup : Sting musik : 2008 : 222 s. :
ISBN: 9197113395
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tyboni Börje
Noter :b handbok i traditionell notering
Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
ISBN: 91-7748-029-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst