Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Museologi C: Kulturteoretisk fördjupning och uppsats, 30 hp

Engelskt namn: Museology C: Culture theory studies and graduate thesis

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1MU065

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen behandlar och fördjupar studier i aktuella teorier och metoder inom museologi med kulturteoretisk inriktning. Kursen ger förutsättningar för att skapa en egen studie genom författandet av en vetenskaplig uppsats. Under kursen behandlas museologisk och etnologisk litteratur för teoretisk och metodologisk fördjupning, samt för individuell litteraturfördjupning inför det egna uppsatsarbetet. Kursen kan läsas som fristående kurs eller som termin 5 inom HGMKU Branschutbildningen för museer och kulturarv.
Kursen är indelad i tre moduler, vilka beskrivs nedan:

Modul 1. Kulturteori och metod, 7,5 hp
Culture Theory
Modulen behandlar hur en vetenskaplig undersökning läggs upp med problemformulering, insamlings- och teoretiskt grundad analysmetod, samt litteratursökning och upprättande av tidsplan. Den studerande ska vid slutet av modulen ha arbetat fram ett synopsis för uppsatsarbetet. Modulen syftar till att både fördjupa och bredda kunskap om nationella och internationella forskningsinriktningar rörande kulturteoretiska begrepp- och metoddiskussioner för studier inom museologi och etnologi. Till detta hör även teman som rör jämställdhet samt kulturell och social hållbarhet.

Modul 2. Individuell litteraturfördjupning, 7,5 hp
Individual reading list
Inom denna modul görs individuella studier av litteratur som är relevant för det egna uppsatsämnet. Modulen redovisas i form av ett individuellt paper där litteraturfördjupningen och synopsis från modul 1 diskuteras och problematiseras i relation till det egna uppsatsämnet.

Modul 3. Examensarbete, 15 hp
Graduate Thesis
Modulens fokus ligger på författandet av en vetenskaplig uppsats. Detta inkluderar färdigheter i insamling av empiriskt material, vetenskaplig bearbetning, problematisering och teoretisk analys samt skriftlig presentation av detsamma. Stor vikt läggs vid självständigt arbete och självständig reflektion. Den studerande genomför också en kritisk granskning (opposition) av en annan students uppsats.

Förväntade studieresultat

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:
 • redogöra för aktuella teoretiska riktningar med relevans för kulturteoretisk museologi
 • uppvisa god inblick i forskning, teori och aktuella teman inom internationell museologi
 • utföra vetenskaplig materialsamling, litteraturstudier och bearbetning av empiriskt material
 • relatera studierna till teman som rör jämställdhet samt kulturell och social hållbarhet
Efter modul 1 (Kulturteori och metod) ska studenten kunna:
 • redovisa en planering för ett vetenskapligt uppsatsarbete,
 • redogöra för aktuella teoretiska och metodologiska diskussioner inom museologi med inriktning mot etnologi
 • redogöra för teoretiska perspektiv och metod i relation till valt uppsatsämne
Efter modul 2 (Individuell litteraturfördjupning) ska studenten kunna:
 • muntligt och skriftligt diskutera vetenskaplig litteratur,
 • visa förmåga att självständigt söka och bearbeta vetenskapliga studier,
 • analysera perspektiv och teorier inom den valda litteraturen,
 • redovisa vald individuell litteratur i relation till frågeställningar inom valt uppsatsämne.
Efter modul 3 (Examensarbete) ska studenten ha färdigheter i att:
 • självständigt insamla, bearbeta och analysera ett relevant kulturteoretiskt och museologiskt material,
 • tillämpa en god vetenskaplig etik samt källkritik,
 • ge och ta emot konstruktiv kritik vid uppsatsdiskussioner,
 • presentera empiri och litteraturstudier i en vetenskaplig uppsats,
 • genomföra en opposition på en annan uppsats enligt vedertagen akademisk praktik,
 • uppvisa goda språkliga färdigheter i vetenskaplig uppsatsskrivning

Behörighetskrav

Univ: Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv 30 hp och Museologi B: Pedagogik, utställning och representation 30 hp eller motsvarande. Minst 22,5 hp inklusive B-uppsats avklarat på Museologi B.

Undervisningens upplägg

Modul 1: Föreläsningar, seminarier samt enskild handledning.
Modul 2: Individuell handledning och seminarier.
Modul 3: Seminarier och kontinuerlig enskild handledning. Obligatoriskt examinerande seminarium.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Modul 1:
Individuellt synopsis med uppsatsämne och förslag på metod och material, samt litteraturval för modul 2. Synopsis (upprättad i samråd med kursansvarig) betygsätts enligt graderna Godkänd (G) och Underkänd (U). Hemtentamen. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), (Godkänd (G) och Underkänd (U).
Modul 2:
Individuellt paper. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U).
Modul 3:
Godkänd individuell uppsats. Uppsatsen ventileras vid obligatoriskt seminarium. Obligatoriskt är även att opponera på en uppsats. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U).

Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska modul är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska modul är godkända.

På kursen som helhet ges betygen (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd och (U) Underkänd. För väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd (VG) på modul 3, uppsatsarbete, samt antingen modul 1 eller 2, med minst 22,5 högskolepoäng sammantaget. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmodul upp till två år efter första registreringsdatum.
Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. Vid önskemål om byte av handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
Kursen ersätter den tidigare kursen 1MU002 Museologi C 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 37

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Kulturteori och metod (7,5 hp)

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Visiting the visitor : an enquiry into the visitor business in museums
  Davis Ann, Smeds Kerstin
  Bielefeld : Transcript : 2016 : 250 p. :
  ISBN: 9783837632897
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Gunnemark Kerstin
  Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 270 s. :
  ISBN: 978-91-44-07315-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Lathund för uppsatsskrivare i ämnet museologi
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
  Obligatorisk

  Safeguarding intangible heritage : practices and politics
  Smith Laurajane, Akagawa Natsuko
  London : Taylor & Francis Ltd : 2019 : 259 sidor :
  ISBN: 9781138580749
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Kan tillkomma artiklar i begränsad omfattning, enligt kursansvarigs anvisning.

  Referenslitteratur

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Individuell litteraturfördjupning (7,5 hp)

  Individuell litteraturlista om ca 600-800 sidor, med hög relevans för valt uppsatsämne, upprättas i samråd med kursansvarig.

  Uppsatsarbete (15 hp)

  Lathund för uppsatsskrivare i ämnet museologi
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Umeå Universitet

  Referenslitteratur

  Widerberg Karin
  Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
  ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Konsten att tala och skriva
  5., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-40-68812-5
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Kulturteori och metod (7,5 hp)

  Visiting the visitor : an enquiry into the visitor business in museums
  Davis Ann, Smeds Kerstin
  Bielefeld : Transcript : 2016 : 250 p. :
  ISBN: 9783837632897
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval

  Gunnemark Kerstin
  Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 270 s. :
  ISBN: 978-91-44-07315-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lathund för uppsatsskrivare i ämnet museologi
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
  Obligatorisk

  Safeguarding intangible heritage : practices and politics
  Smith Laurajane, Akagawa Natsuko
  London : Taylor & Francis Ltd : 2019 : 259 sidor :
  ISBN: 9781138580749
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Kan tillkomma artiklar i begränsad omfattning, enligt kursansvarigs anvisning.

  Referenslitteratur

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Individuell litteraturfördjupning (7,5 hp)

  Individuell litteraturlista om ca 600-800 sidor, med hög relevans för valt uppsatsämne, upprättas i samråd med kursansvarig.

  Uppsatsarbete (15 hp)

  Lathund för uppsatsskrivare i ämnet museologi
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Umeå Universitet

  Referenslitteratur

  Widerberg Karin
  Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
  ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Konsten att tala och skriva
  5., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-40-68812-5
  Se bibliotekskatalogen Album