Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Språk och kön, 7,5 hp

Engelskt namn: Language and Gender

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 1NS025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-12-10

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-06-17

Innehåll

Kursens övergripande mål är att ge en introduktion till forskningsfältet språk och kön. Sambandet mellan språk och kön diskuteras med utgångspunkt i språkvetenskapliga studier inom forskningsfältet och utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Talspråket och iscensättning av kön i verbal interaktion står särskilt i fokus - inom både privat och offentlig sfär. I kursen behandlas också samband mellan kön, standardspråk och dialekt. Språklig sexism diskuteras ur ett språkplaneringsperspektiv. Några centrala teoretiska begrepp i kursen är kön/genus, intersektionalitet, språklig sexism och praktikgemenskap.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för hur kön, och andra identiteter, förhandlas fram i verbal interaktion i skilda praktikgemenskaper i offentligheten och i privatlivet samt
 • redogöra för grundläggande språkvetenskapliga och genusteoretiska begrepp inom språk och kön-fältet.
Färdighet och förmåga
 • relatera språk och kön-forskning till genusvetenskapliga och feministiska strömningar samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera hur normativa förväntningar och stereotypa föreställningar om kön kommer till uttryck i språkliga förhandlingar om identiteter samt värdera konsekvenserna av dessa föreställningar och förväntningar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarieövningar och gruppdiskussioner.

Examination

Kursen examineras genom tre uppgifter: två seminarier med inlämning av skriftligt underlag och en skriftlig inlämningsuppgift.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Som betyg för kursen används någon av betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  Litteraturlista

  Outside in-group and out-group identities? Constructing male solidarity and female exclusion in UK builders' talk
  Baxter Judith, Wallace Kieran
  Discourse & Society 20:4 : 2009 :
  Hämtas på
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 411-429.

  Bucholtz Mary
  "Why be normal?" Language and identity practices in a community of nerd girls
  Language and Society : 1999 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Hämtas elektroniskt via universitetsbiblioteket.

  Think practically and look locally. Language and gender as community-based practice
  Eckert Penelope, McConnell-Ginet Sally
  Annual Review of Anthropology 21 : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 461-490. Hämtas elektroniskt via universitetsbiblioteket.

  Språk och kön
  Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
  ISBN: 9789172274525 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Alla kapitel utom 10 och 11, ca 200 sidor.)

  Ericsson Stina
  "That is the dad and this is the mum". Parent-child co-construction of heterosexual identities in conversations
  Gender and Language : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 405-432.

  Ericsson Stina
  Heteronormativity in First Encounters. An interactional analysis
  NORA 19 : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 87-104. Hämtas elektroniskt via universitetsbiblioteket.

  Kiesling Scott F.
  Language, gender, and sexuality : an introduction
  London : Routledge, Taylor & Francis Group : [2019] : xii, 187 pages :
  ISBN: 9781138487727
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Language, gender and feminism : theory, methodology and practice
  Mills Sara, Mullany Louise
  Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2011 : 206 s. :
  ISBN: 9780415485951
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1. Contemporary issues in language, gender and feminism. Kap. 2. Why we still need feminism. Kap. 3. Theorising gender. Kap. 4. Feminist linguistic approaches. Kap. 6. Sexuality. Kap. 7. Sexism. Kap. 8. Future directions (140 sidor)

  Nordenstam Kerstin
  Genusperspektiv på språk
  Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2003 : 60 s. :
  http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800086170/isbn91-85027-08-1.pdf
  ISBN: 91-85027-08-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Skriften kan beställas från Högskoleverkets webbplats eller laddas ner som pdf.)

  Ohlsson Maria
  Att konstruera kön : en studie av skolelever i enkönad och blandad grupp
  Svenskans beskrivning 23 : 1999 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 326-335.

  Romaine Suzanne
  Variation in Language and Gender
  Ingår i:
  The handbook of language and gender
  Oxford : Blackwell : 2003 : xv, 759 s. : sid. 98-118 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (20 sidor)

  Söderlund Hanna
  ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” : en interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet
  Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet : 2016 : 210 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-88466-89-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Talbot Mary M.
  Language and gender
  2nd ed. : Cambridge : Polity : 2010 : xiii, 273 s. :
  ISBN: 0745646050 (pbk.) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 4. Telling stories. Kap. 5. Conversation. Kap. 6. Difference and dominance and beyond.

  Tannen Deborah
  Gender and Family Interaction
  Ingår i:
  The handbook of language and gender
  Oxford : Blackwell : 2003 : xv, 759 s. : sid. 179-201 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (22 sidor)

  Wohjan Daniel
  De personliga pronomenens makt. En studie av hur pronomen styr våra föreställningar om personer
  Svenskans beskrivning 32 : 2013 :
  Hämtas på
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 356-367.

  Referenslitteratur

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gemzöe Lena
  Feminism.
  Stockholm : Bilda : 2005 :

  Norrby Catrin
  Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 284 s. :
  ISBN: 9789144088884
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140687487
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Litteraturlista

  Outside in-group and out-group identities? Constructing male solidarity and female exclusion in UK builders' talk
  Baxter Judith, Wallace Kieran
  Discourse & Society 20:4 : 2009 :
  Hämtas på
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 411-429.

  Bucholtz Mary
  "Why be normal?" Language and identity practices in a community of nerd girls
  Language and Society : 1999 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Hämtas elektroniskt via universitetsbiblioteket.

  Think practically and look locally. Language and gender as community-based practice
  Eckert Penelope, McConnell-Ginet Sally
  Annual Review of Anthropology 21 : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 461-490. Hämtas elektroniskt via universitetsbiblioteket.

  Språk och kön
  Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
  ISBN: 9789172274525 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Alla kapitel utom 10 och 11, ca 200 sidor.)

  Ericsson Stina
  "That is the dad and this is the mum". Parent-child co-construction of heterosexual identities in conversations
  Gender and Language : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 405-432.

  Ericsson Stina
  Heteronormativity in First Encounters. An interactional analysis
  NORA 19 : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 87-104. Hämtas elektroniskt via universitetsbiblioteket.

  Kiesling Scott F.
  Language, gender, and sexuality : an introduction
  London : Routledge, Taylor & Francis Group : [2019] : xii, 187 pages :
  ISBN: 9781138487727
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Language, gender and feminism : theory, methodology and practice
  Mills Sara, Mullany Louise
  Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2011 : 206 s. :
  ISBN: 9780415485951
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1. Contemporary issues in language, gender and feminism. Kap. 2. Why we still need feminism. Kap. 3. Theorising gender. Kap. 4. Feminist linguistic approaches. Kap. 6. Sexuality. Kap. 7. Sexism. Kap. 8. Future directions (140 sidor)

  Nordenstam Kerstin
  Genusperspektiv på språk
  Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2003 : 60 s. :
  http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800086170/isbn91-85027-08-1.pdf
  ISBN: 91-85027-08-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Skriften kan beställas från Högskoleverkets webbplats eller laddas ner som pdf.)

  Ohlsson Maria
  Att konstruera kön : en studie av skolelever i enkönad och blandad grupp
  Svenskans beskrivning 23 : 1999 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 326-335.

  Romaine Suzanne
  Variation in Language and Gender
  Ingår i:
  The handbook of language and gender
  Oxford : Blackwell : 2003 : xv, 759 s. : sid. 98-118 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (20 sidor)

  Söderlund Hanna
  ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” : en interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet
  Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet : 2016 : 210 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-88466-89-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Talbot Mary M.
  Language and gender
  2nd ed. : Cambridge : Polity : 2010 : xiii, 273 s. :
  ISBN: 0745646050 (pbk.) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 4. Telling stories. Kap. 5. Conversation. Kap. 6. Difference and dominance and beyond.

  Tannen Deborah
  Gender and Family Interaction
  Ingår i:
  The handbook of language and gender
  Oxford : Blackwell : 2003 : xv, 759 s. : sid. 179-201 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (22 sidor)

  Wohjan Daniel
  De personliga pronomenens makt. En studie av hur pronomen styr våra föreställningar om personer
  Svenskans beskrivning 32 : 2013 :
  Hämtas på
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 356-367.

  Referenslitteratur

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gemzöe Lena
  Feminism.
  Stockholm : Bilda : 2005 :

  Norrby Catrin
  Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 284 s. :
  ISBN: 9789144088884
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140687487
  Se bibliotekskatalogen Album