Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska språket A: Sociolingvistik, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish Language A: The Sociology of Language

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1NS088

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-18

Innehåll

Delkursen behandlar samband mellan språk, individ och samhälle ur ett sociolingvistiskt perspektiv, med fokus på talat språk, interaktion och samtida förhållanden i det svenska språksamhället, varvid språkets maktdimension genomgående diskuteras.
 
Sociolingvistiska grundbegrepp utgör en central del. Språklig variation och förändring behandlas i relation till exempelvis kön, klass, ålder, plats och etnicitet. Relationen mellan språk och identitet, ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv, behandlas. Delkursen behandlar också attityder till språk och hur språk ger uttryck för attityder. I delkursen analyseras genomgående språkbruk i autentiska språkmaterial.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 
Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande sociolingvistiska begrepp samt
 • beskriva hur språklig variation och förändring förhåller sig till exempelvis kön, klass, ålder, plats och etnicitet.
Färdighet och förmåga
 • identifiera exempel på språkdrag som kännetecknar olika typer av språklig variation,
 • analysera språkbruk i autentiskt språkmaterial samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera kring samband mellan språk och identitet samt
 • kritiskt diskutera språkbruk i relation till begrepp som attityd och makt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Kursen examineras genom en salstentamen. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Kursen bedöms med något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 43

  Svenska med något utländskt
  Bijvoet Ellen, Fraurud Kari
  Språkvård, nr 3 : 2006 :
  Tillgänglig på:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 4-10. (6 sidor)

  Språk och kön
  Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
  ISBN: 9789172274525 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Enligt lärarens anvisningar.

  Eriksson Lisa
  "En kvinna klär sällan i dialekt"
  Ingår i:
  Västerbotten.
  Umeå : Västerbottens läns hembygdsförbund : 1920- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 64-74

  Gunnarsdotter Grönberg Anna
  Ungdomar och dialekt i Alingsås
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2004 : [26], 394 s. :
  ISBN: 91-7346-506-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Fritt tillgänglig: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/16305/7/gupea_2077_16305_7.pdf Kap, 2, 9

  Josephson Olle
  Språkpolitik
  Första upplagan : Stockholm : Morfem : [2018] : 320 sidor :
  ISBN: 9789188419019
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Leiva Wenger Alejandro
  Borta i tankar. I: Till vår ära.
  Bonnier :
  http://libris.kb.se/bib/8345305
  Obligatorisk

  100 svenska dialekter
  Lindström Fredrik, Karlsson Mats, Paulsrud Emil
  [Stockholm] : Bonnier fakta : [2019] : 320 sidor :
  ISBN: 9789174244656
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://libris.kb.se/bib/8345305

  Sundgren Eva
  Sociolingvistik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 377 s. :
  ISBN: 9789147106097
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språklagen
  SFS 2009:600 : 2009 :
  Kan hämtas på
  Obligatorisk

  Språkriktighetsboken
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2005 : [2], 413 s. :
  ISBN: 91-7227-381-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Utarbetad av Svenska språknämnden. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93). Läsanvisning: S. 5-38, Förord och inledning (33 sidor).

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Ellen Bijvoet, Kari Fraurud; "Rinkebysvenska" och andra kontruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige, s. 369-396 (27 s.)

  Sveriges nationalatlas [Elektronisk resurs] : Språken i Sverige
  Dahl Östen, Edlund Lars-Erik
  2 reviderade upplagan : Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien : 2019 : 176 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-157820
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Språklig variation i tid och rum, s. 8-17; Några svenska dialekter s.48-59.

  Litteratur som t.ex. utdrag ur texter kan tillkomma. Tillhandahålls av läraren.

 • Giltig från: 2020 vecka 11

  Språkriktighetsboken
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2005 : [2], 413 s. :
  ISBN: 91-7227-381-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Utarbetad av Svenska språknämnden. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93). Läsanvisning: S. 5-38, Förord och inledning (33 sidor).

  Sundgren Eva
  Sociolingvistik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 377 s. :
  ISBN: 9789147106097
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveriges nationalatlas [Elektronisk resurs] : Språken i Sverige
  Dahl Östen, Edlund Lars-Erik
  2 reviderade upplagan : Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien : 2019 : 176 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-157820
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Språklig variation i tid och rum, s. 8-17; Några svenska dialekter s.48-59.

  Språk och kön
  Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
  ISBN: 9789172274525 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 9, Dialekt, kön, identitet, s. 163-178 (14 sidor).

  Svenska med något utländskt
  Bijvoet Ellen, Fraurud Kari
  Språkvård, nr 3 : 2006 :
  Tillgänglig på:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 4-10. (6 sidor)

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Ellen Bijvoet, Kari Fraurud; "Rinkebysvenska" och andra kontruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige, s. 369-396 (27 s.)

  Josephson Olle
  Språkpolitik
  Första upplagan : Stockholm : Morfem : [2018] : 320 sidor :
  ISBN: 9789188419019
  Se bibliotekskatalogen Album

  100 svenska dialekter
  Lindström Fredrik, Karlsson Mats, Paulsrud Emil
  [Stockholm] : Bonnier fakta : [2019] : 320 sidor :
  ISBN: 9789174244656
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språklagen
  SFS 2009:600 : 2009 :
  Kan hämtas på
  Obligatorisk

  Utöver detta tillkommer cirka 50 sidor webbmaterial om aktuell språkpolitik och språkvård, som väljs och läses enligt lärarens anvisning.