Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arabiska, Nybörjarkurs I, 7,5 hp

Engelskt namn: Arabic for Beginners I

Denna kursplan gäller: 2012-01-23 och tillsvidare

Kurskod: 1ÖÄ018

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-20

Reviderad av: Prefekt, Institutionen för språkstudier, 2011-09-04

Innehåll

I kursen ingår studier av den moderna standardarabiskans grammatik och ordförråd. Inom kursen tränas även färdighet i skriven och talad standardarabiska. Vidare introduceras grundläggande fakta om arabvärldens kultur, historia, litteratur och samhälle. Kursen omfattar tre moment: Moment 1. Arabiska skrivtecken, grammatik och användande av ordböcker, 3 högskolepoäng Moment 2. Skriftlig och muntlig kommunikation, 3 högskolepoäng Moment 3: Kultur och samhälle, 1,5 högskolepoäng

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna · tillämpa grundläggande regler i standararabisk grammatik; · tillämpa arabiskans ljudstruktur med hjälp av det alfabetiska systemet; · använda ordbok; · förstå enklare talad och skriven arabiska; · i enkel form muntligt meddela och berätta något inom för den studerande välbekanta områden; · efter förberedelse läsa upp en enklare arabisk text med någorlunda gott uttal och god intonation; · redogöra för några grundläggande fakta om den arabiska kulturen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning och examination är helt eller delvis nätburna, varför tillgång till dator krävs för deltagande i kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument. MOMENT 1. Arabiska skrivtecken, grammatik och användande av ordböcker, 3 hp Innehåll Studium av grundläggande arabisk grammatik, arabiska skrivtecken och bokstäver, sammansättning av bokstäver samt träning i att använda ordbok. Undervisning Självstudier utifrån kurslitteraturen. Via kurswebben ges tillgång till ljudfiler och flera övningar, tillfälle till frågor och diskussion samt till inlämning av uppgifter. Examination Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen via kurswebben. MOMENT 2. Skriftlig och muntlig kommunikation, 3 hp Innehåll Olika slag av skriftliga och muntliga övningar samt uttalsövningar. Övningarna är baserade på skrivna och talade texter av varierande slag. Undervisning Självstudier utifrån kurslitteraturen. Via kurswebben ges tillgång till ljudfiler och flera övningar, tillfälle till frågor och diskussion samt till inlämning av uppgifter. Examination Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen via kurswebben och bedömning av studentens inspelade ljudfiler. MOMENT 3. Kultur och samhälle, 1,5 hp Innehåll Grundläggande fakta om arabvärldens kultur, historia, litteratur och samhälle. Undervisning Självstudier utifrån kurslitteraturen. Via kurswebben ges tillgång till ljudfiler och flera övningar, tillfälle till frågor och diskussion samt till inlämning av uppgifter. Examination Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

De vanligtvis förekommande formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive moment. Examinator beslutar om examinationsform. Varje prov bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 4,5 högskolepoäng. För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Övriga föreskrifter

Antagning till kursen För att beslut om antagning till kursen skall gälla och den sökande ska kunna behålla sin plats krävs att hon/han ska anmäla sig till kurswebben inom den anmälningsperiod som anges på vår hemsida och i vårt välkomstbrev.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 4

Obligatorisk litteratur

Standard Arabic : an elementary - intermediate course
Schulz Eckehard, Krahl Günther, Reuschel Wolfgang
Rev. English ed. /b by Eckehard Schulz ; editorial consultants James Dickins ... : Cambridge : Cambridge University Press : 2000 : xiii, 641s. :
ISBN: 0-521-77313-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Texter, övningar och ljudfiler på kurswebben

Obligatorisk

Referenslitteratur

Abu-Chacra, Faruk 2004: Arabiska världen runt. Grammatik och övningar. Helsingfors: Ammatour Press. Mace, John 2003: Teach Yourself Beginner's Arabic Script. Edinburgh: McGraw- Hill/Contemporary Books. Mace, John 1995: Arabic Grammar. Edinburgh: Edinburgh University Press. Wehr, Hans 1979: A dictionary of modern written Arabic. New York: Cornell University Press. Arabisk-svensk ordbok. Stockholm: Godoymedia, senaste upplagan. Svensk-arabisk ordbok. Stockholm: Godoymedia, senaste upplagan.