Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profilkurs: Metaforer i politiskt, vetenskapligt och vardagligt språkbruk, 7,5 hp

Engelskt namn: Faculty course: Metaphors in Political, Scientific, and Everyday Discourse

Denna kursplan gäller: 2019-01-21 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1PK002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-11-05

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moduler:
Modul 1: Teori och metod, 4,5 hp (Theory and Method)
I detta moment studeras metafor och metonymi, två grundläggande processer och begrepp inom den kognitiva lingvistiken, utifrån ett teoretiskt och metodologiskt perspektiv. Utifrån grundläggande definitioner av dessa processer studeras bruket av metaforer och metonymier i vardagligt, vetenskapligt och politiskt språkbruk.  

Modul 2: Individuell fördjupning 3 hp (Individual Specialisation)
Inom momentet genomför den studerande en praktisk tillämpning av teorier och metoder som diskuterats under det första momentet. Den studerande analyserar här ett exempel på en diskurs som är relevant inom det huvudområde som utgör den studerandes studieinriktning.

 

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för etablerade teorier och modeller om metafor och metonymi inom kognitiv lingvistik
  • beskriva bruket av metaforer och metonymier i vardagliga, vetenskapliga och politiska diskurser
  • resonera om orsaker till likheter och skillnader i bruket av metaforer och metonymier i vardagliga, vetenskapliga och politiska diskurser
  • beskriva relationen mellan förkroppsligad erfarenhet och metaforiska och metonymiska mönster i språk och tanke

Färdighet och förmåga
  • analysera manifestationer av metaforer eller metonymier i text med avseende på deras funktion i den aktuella diskursen (t ex politik, religion)
  • självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • självständigt utvärdera olika källors tillförlitlighet
  • självständigt bedöma, rangordna och kritiskt värdera olika texters förmåga att beskriva och modellera teori.

 

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6.
Univ: Ett av alternativen: 1) Kandidatexamen (180 hp) eller 2) 90 hp, varav minst 7,5 hp utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, eller motsvarande.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Undervisningen är delvis nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier, huvudsakligen via en nätbaserad lärplattform. Ett antal träffar genomförs på campus.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Undervisningsspråk är engelska, men inlämningsuppgifter kan skrivas på svenska eller engelska.

 

Examination

Modul 1 examineras genom bedömning av seminariedeltagande och individuell skriftlig uppgift.

Modul 2 examineras genom en individuell skriftlig uppgift bestående av en textstudie samt ett examinerande seminarium där den individuella textstudien presenteras och diskuteras.

Vid bedömningen av skriftliga uppgifter används betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd. Vid bedömningen av seminariedeltagande används betygsgraderna Godkänd respektive Underkänd.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på båda momenten. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Litteratur

Semino Elena
Metaphor in discourse
Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2008 : xii, 247 p. :
ISBN: 9780521867306
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: ISBN 9780521686969 går lika bra.

Littlemore Jeanette
Metonymy: Hidden shortcuts in language, thought and communication.
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2015. (242 p.) : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: finns även som e-bok

Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar.