Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i religionsvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Magister Essay in Religious Studies

Denna kursplan gäller: 2018-06-25 till 2022-06-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE036

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-06-18

Innehåll

Den studerande genomför ett självständigt uppsatsarbete inom religionsvetenskapliga samhällsstudiers delämnen: religionshistoria eller religionspsykologi. Uppsatsen ska bidra med ny kunskap inom det valda temat. Uppsatsen ventileras vid ett offentligt uppsatsseminarium. Eftersom kursen fungerar som forskningsförberedande, uppmärksammas särskilt princip- och metodfrågor.


 

Förväntade studieresultat


Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• visa fördjupad kunskap och förståelse för olika vetenskapliga teorier och metoder som används inom forskningen för att lösa olika typer av religionsvetenskapliga problemställningar;
• visa kvalificerad kunskap om, och förståelse för betydelsen av, korrekt formalia och akribi i vetenskaplig textproduktion.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera och formulera en relevant religionsvetenskaplig frågeställning i anslutning till en konkret forskningsuppgift som på ett väsentligt sätt bidrar till ämnets kunskapsutveckling;
• visa förmåga att välja och hantera relevanta vetenskapliga metoder i förhållande till ett självständigt valt empiriskt material;
• visa förmåga att självständigt planera och genomföra en kvalificerad forskningsuppgift inom givna tidsramar;
• visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera forskningsresultat så att olika grupper av människor, såväl nationellt som internationellt, kan tillgodogöra sig den;
• visa förmåga att på ett stringent sätt argumentera för och emot olika ståndpunkter och slutsatser i förhållande till en vald forskningsuppgift.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• visa förmåga att utvärdera sitt eget och andras forskningsarbete inom det religionsvetenskapliga fältet;
• visa medvetenhet om etiska aspekter på konkreta forskningsarbete;
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används; samt
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

 

Behörighetskrav

105 högskolepoäng i religionsvetenskap där kandidatuppsats 15 hp ingår samt minst 15 hp utgörs av kurser på avancerad nivå. Ämnesvalet i magisteruppsatsen styrs av vilket delämne i religionsvetenskap som studenten läst magisterkurs inom och/eller skrivit kandidatuppsats inom.


 

Undervisningens upplägg

Den studerande deltar i forskarseminarier därutöver anordnas uppsatsseminarier och/eller enskild handledning.

Den studerande har rätt till handledning under den period som den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.
 

Examination

Examination av uppsats sker genom att uppsatsen läggs fram och ventileras vid forskarseminarium. Den studerande ska också i sin tur opponera på någon annan studerandes uppsatsarbete. Uppsatsen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.            

För studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle anordnas ytterligare examinationstillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.


 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 26

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Övrig litteratur fastställs i samråd med handledare.